Celoživotní vzdělávání

CZECH VERSION ONLY

Program CŽV je realizován v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a fakulty. Průběh vzdělávání a ukončení účasti v programu CŽV se řídí předpisy, zejména Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity a Směrnicí děkana č.3/2011.

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity najdete zde

Směrnici děkana č.3/2011 najdete zde

Celoživotní vzdělávání se na Fakultě sociálních studií realizuje v několika formách.

1) Vzdělávání v rámci vybraného bakalářského studijního programu

Fakulta otevírá samostatné přijímací řízení do CŽV – vzdělávání v akreditovaných bakalářských studijních programech. Přihlášky se podávají v období od 1.5. do 30.6. běžného roku.

Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, absolvování testů, které FSS uznává (nebo v předchozím roce před podáním přihlášky uznávala) pro přijímací řízení do bakalářského studia, a hodnocení přijímacího řízení jako „prospěl“ (tj. minimální percentil 120 – v součtu za oba testy). O přijetí rozhoduje děkan dle kapacitních možností fakulty.

Do tohoto studia se zájemce přihlašuje přes aplikaci „přijímací řízení“. Vstup do přijímacího řízení ZDE

Vzor Smlouvy o studiu v programu celoživotního vzdělávání ZDE

2A) Vzdělávání ve volně nabízených předmětech akreditovaných studijních programů

FSS nabízí také studium jednotlivých, volně nabízených předmětů ze speciální nabídky, které si zájemce přímo objedná prostřednictvím Obchodního centra MU. Uhrazením plné ceny předmětu se uchazeč stává, bez dalších podmínek, účastníkem CŽV. O absolvování celoživotního vzdělávání vydá fakulta jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (§ 60).

Nabídku předmětů pro aktuální semestr najdete ZDE

Vzor Smlouvy o realizaci programu celoživotního vzdělávání ve volně nabízených předmětech akreditovaných studijních programů ZDE

2B) Vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů

Od podzimního semestru akademického roku 2010/2011 jsme rozšířili nabídku studia v rámci CŽV o možnost absolvovat jakýkoli předmět z kompletní nabídky předmětů vyučovaných na Fakultě sociálních studií.

Zájemce si může ve studijním katalogu vybrat předměty, o které má zájem, a poté se přes přijímací řízení přihlásit ke studiu jednotlivého předmětu. Přijímacím řízením se v tom případě myslí pouze přihlášení, zájemce nemusí skládat přijímací zkoušku, neboť vzdělávání v programech CŽV je realizováno v rámci vzdělávací činnosti fakulty, není studiem vysoké školy ve smyslu §§ 48 až 59 zákona o vysokých školách a účastník programu CŽV nemá podle § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách postavení studenta vysoké školy. O absolvování celoživotního vzdělávání vydá fakulta jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (§ 60).

Studijní katalog 2012/2013

Prohlídka sylabu předmětů ZDE

Do těchto předmětů se zájemce přihlašuje přes aplikaci „přijímací řízení“. Vstup do přijímacího řízení ZDE

Pokud nemá zájemce předchozí zkušenosti s Informačním systémem Masarykovy univerzity, pomůže mu manuál, který ho provede celým procesem od založení přihlášky a výběr kurzu až po platbu prostřednictvím Obchodního centra MU. Manuál ke stažení ZDE

Vzor Smlouvy o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů ZDE

3) Letní školy a další specializované vzdělávací kurzy

Další možností vzdělávání v rámci CŽV jsou specializované kurzy, semináře nebo letní školy.

Do těchto se zájemce přihlašuje přes obchodní centrum Vstup do Obchodního centra ZDE

Pokud nemá zájemce předchozí zkušenosti s Informačním systémem Masarykovy univerzity, nebo Obchodním centrem MU pomůže mu manuál, který ho provede celým procesem od přihlášení až po platbu. Manuál ke stažení ZDE

Kontakty na studijní oddělení fakulty

jitka@fss.muni.cz