Ceny Inocence Arnošta Bláhy získalo 10 studujících

Stipendium Inocence Arnošta Bláhy se každoročně uděluje za mimořádné bakalářské práce, které nominují vedoucí kateder za jednotlivé studijní programy. Inocenc Arnošt Bláha byl český sociolog, pedagog a humanitní vědec. V roce 1931 se stal děkanem Filozofické fakulty MU. Letošní předávání se uskutečnilo 20. dubna během Dne fakulty. Kdo jsou ocenění studenti a studentky?

24. 4. 2023

Bez popisku
Bez popisku

Bc. Adam Mazúch

Analýza sociálnych sietí v kauze "Očistec"

Vedoucí práce: Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.
Program: Bezpečnostní a strategická studia

Cenu získává za bakalářskou práci s názvem Analýza sociálních sítí v kauze Očistec, kterou zpracoval v rámci programu Bezpečnostní a strategická studia. Adam Mazuch se ve své práci věnuje korupční kauze, která se týká údajné zločinecké skupiny působící na prezídiu Policejního sboru Slovenské republiky. Autor zmíněnou kauzu analyzoval prostřednictvím metody Social network analysis.

Bc. Martin Veselý

Zveřejňování uniklých odposlechů v médiích jako etické dilema

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.
P
rogram: Mediální studia a žurnalistika

Cenu získal za práci Zveřejňování uniklých odposlechů v médiích jako etické dilema, kterou zpracoval v rámci programu Mediální studia a žurnalistika. Martin Veselý zkoumal, za jakých podmínek je publikace odposlechů ospravedlnitelná a vypracoval také soubor zásad, otázek a doporučení, která mohou novinářkám a novinářům pomoci se v dané situaci rozhodnout.

Bez popisku
Bez popisku

Bc. Soňa Kuderová

Hladomor na Ukrajině 1932 - 1933 a jeho reflexe v československém tisku

Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Program: Mezinárodní vztahy

V oceněné práci se věnovala ukrajinskému hladomoru ve třicátých letech 20. století a jeho reflexi v dobovém československém tisku. Autorka se ve své práci mimo jiné zabývá tím, jaké informace mohla o hladomoru získat z novin tehdejší prvorepubliková veřejnost.

Bc. Alžběta Brothánková

Trauma komunismu: nevolební politická participace dvou generací Čechů a Slováků

Vedoucí práce: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
Program: Politologie

Další držitelkou stipendia Inocence Arnošta Bláhy se stala bakalářka Alžběta Brothánková. Ve studijním programu Politologie obhájila práci Trauma komunismu: nevolební politická participace dvou generací Čechů a Slováků. Zjistila mimo jiné, že normalizační generace je ve většině zkoumaných formách participace méně aktivní než generace revoluční, a tento rozdíl je větší v Česku než na Slovensku.

Bez popisku
Bez popisku

Bc.Michal Titl

Adaptace a překlad metody pro měření Job Involvement v českém prostředí

Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Kratochvíl
Program: Psychologie

Mezi oceněné se letos řadí také bakalář Michal Titl ze studijního programu psychologie. Cenu získává za bakalářskou práci, ve které se zabýval překladem a validizací měřícího nástroje ke konstruktu Job Involvement. Jde o jeden z velmi zásadních konstruktů v oblasti pracovní psychologie.

Bc. Zuzana Brandejsová

„Lacláče mi přijdou totálně nebinární“: Vnější vizuální identity nebinárních lidí

Vedoucí práce: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Program: Sociální antropologie

Oceněnou za studijní program Sociální antropologie je bakalářka Zuzana Brandejsová. Stipendium získává za práci "Lacláče mi přijdou totálně nebinární": Vnější vizuální identity nebinárních lidí. Ta se zabývá analýzou způsobů a strategií, které v současnosti volí a vytvářejí čeští nebinární lidé při konstrukci vlastní vnější vizuální identity s orientací na flexibilní stránky vnější identity (jako je oblečení, úprava vlasů apod.).

Bez popisku
Bez popisku

Bc. Eva Matějková

Postoj sociálních pracovníků, peer pracovníků a psychologů k internetu a internetovým sociálním sítím při práci s lidmi s psychózou

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D.
Program: Sociální práce

Cenu Inocence Arnošta Bláhy si od děkana fakulty převzala taky bakalářka Eva Matějková. Uspěla s prací, ve které se zaměřila na sociální pracovníky, peer pracovníky a psychology. Zabývala se jejich postojem k internetu a sociálním sítím při práci s lidmi, kteří trpí psychózou. Eva Matějková svou bakalářskou práci napsala v rámci programu Sociální práce.

Bc.Karolína Pavková

Prekariát aneb hodnoty spojené s prací očima prekarizovaných českých zaměstnanců

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D.
Program: Sociologie

Stipendium za sociologickou práci získala bakalářka Karolína Pavková s prací Prekariát aneb hodnoty spojené s prací očima prekarizovaných českých zaměstnanců. Jak již dnes zaznělo, hlavní závěry práce studentka úspěšně prezentovala na konferenci na FF UPOL.

Bez popisku
Bez popisku

Bc.Magdaléna Tichavská

Využití metody peer teaching na vybrané technicky zaměřené fakultě vysoké školy

Vedoucí práce: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
Program: Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Bakalářka Magdaléna Tichavská si cenu Inocence Arnošta Bláhy převzala za bakalářskou práci o neobvyklé metodě s názvem peer teaching. Tento vzdělávací přístup spočívá v praxi v tom, že studenti získávají příležitost vyučovat semináře předmětu, který sami úspěšně absolvovali. Magdalena zkoumala přínosy i nedostatky této metody na vybrané technické fakultě.

Bc. Katarína Kováčová

Je iný svet možný? Kolektívna imaginácia v klimatickom hnutí Limity jsme my

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák
Program: Environmentální studia

Autorka práce pracuje s definicí radikální kolektivní imaginace. Pomocí metody zúčastněného pozorování a metody focus groups zkoumá obsah kolektivní imaginace členů a kotníků klimatického hnutí Limity jsme my, a vliv kolektivní imaginace na jeho fungování.

Bez popisku

Oceněným studentkám a studentům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.