Fakulta má dva nové docenty

Nově habilitovaní doc. Jan Činčera a doc. Hana Macháčková převzali 11. září jmenovací dekrety v rajské zahradě Augistiniánského opatství.

16. 9. 2020

V rajské zahradě Augistiniánského opatství si 11. září 2020 převzali jmenovací dekrety dva nově habilitovaní docenti z Fakulty sociálních studií - doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. Dekrety obdrželi z rukou prorektorky pro výzkum a doktorské studium MU Šárky Pospíšilové.

Níže se podívejte na profily nového docenta Jana Činčery a docentky Hany Macháčkové.

Za Fakultu sociálních studií oběma habilitovaným srdečně gratulujeme!

Docent Činčera se habilitoval v oboru Pedagogika. Dlouhodobě se věnuje především oblasti environmentální výchovy, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, globálnímu rozvojovému vzdělávání a pedagogice volného času. Ve své habilitační práci se zabývá analýzou sociálních procesů probíhajících v odborné komunitě pracovníků center environmentálního vzdělávání. Konstituuje tak základy environmentální a ekologické výchovy v České republice. Kolegové z oboru oceňují zejména metodologickou korektnost provedeného výzkumu a odbornou erudici autora. Činčera působí jako zástupce vedoucího katedry na Katedře enviromentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Docentka Macháčková se habilitovala v oboru Sociální psychologie. Věnuje se výzkumu agresivity a jejích projevů v kyberprostoru či online prostředí. Ve své habilitační práci se zabývá psychologickými a sociálními specifiky online interakcí a představuje jedinečný přehled o tématu kyberagrese, jako specifické zkušenosti spjaté s užíváním internetu a moderních technologií. Její práce představuje významný příspěvek nejen pro relevantní oblast sociální psychologie, ale svým tematickými přesahy také pro další disciplíny – zejména psychologii, výzkum dětí a mládeže či mediální studia. Práce má silný mezinárodní ohlas a ovlivňuje další výzkumné směry fenoménu kyberagrese. Macháčková působí na třech pracovištích Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, a to na Katedře psychologie, na Katedře mediálních studií a žurnalistiky a v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny. V roce 2017 obdržela Cenu rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let.

Více článků

Přehled všech článků