Laureáti a laureátky Cen děkana za rok 2022

I letos udělil děkan Stanislav Balík Cenu děkana Fakulty sociálních studií za skvělé pedagogické, vědecké i studentské počiny. A to hned v sedmi kategoriích. Nominace na toto ocenění nejčastěji podávají vedoucí katedry nebo výzkumných pracovišť a přihlíženo je třeba i ke studijním výsledkům, aktivitám nad rámec studia, publikační činnosti či v případě ocenění pedagogů k výsledkům předmětových anket. Kdo byl oceněn letos?

13. 4. 2022

Cena děkana v oblasti výuky a vzdělávání - prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Profesor Vít Hloušek dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků ve výuce. Ve svých kurzech se zabývá vysoce důležitými tématy evropské politiky i tématy zdánlivě okrajovými, které ale vhodně dokreslují dobu, o které učí. Vít Hloušek má u studentů přirozenou autoritu, která pramení z jeho osobnosti, dlouholetých pedagogických zkušeností a kolegiálního přístupu. Profesor Hloušek je rovněž vynikajícím doktorským školitelem s mnoha absolventy, kteří se výrazným způsobem prosadili v českém a mezinárodním akademickém prostředí.

Cena děkana v oblasti výzkumu - doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Docent Řiháček dlouhodobě patří k publikačně nadstandardně úspěšným výzkumníkům a řešitelům výzkumných projektů. Dlouhodobě a úspěšně uskutečňuje výzkum v oblasti psychoterapie. Dokladem toho je bohatá publikační činnost a úspěšnost v grantových soutěžích typu GAČR a TAČR. Společně s dalšími kolegy a kolegyněmi buduje a rozvíjí při Katedře psychologie Centrum pro výzkum psychoterapie, které si klade za cíl realizovat výzkumné projekty v oblasti psychoterapie a poradenství, podporovat výzkum psychoterapie v českém prostředí, napomáhat propojení výzkumu a praxe v oblasti psychoterapie. Mimo jiné působí i v redakční radě odborného časopisu European Journal of Qualitative Research in Psychotherapy (Scopus).

Cena Iva Možného v oblasti společenského přínosu - dokument (S)dělení lidu - Bc. Václav Šmatera, Bc. Martin Basel, Lukáš Bastl, Bc. Jakub Doubek, Bc. Josef Javůrek

Cenu Iva Možného za společenský přínos letos získali studenti Bc. Václav Šmatera, Bc. Martin Basel, Lukáš Bastl, Bc. Jakub Doubek a Bc. Josef Javůrek - tvůrci dokumentu (S)dělení lidu. Tento unikátní dokumentární cyklus o voličích českých politických stran ukazuje, proč lidé volí tak jak volí. Dokument se zaměřuje na voliče ANO, ODS, Pirátů a SPD a poskytuje pohled na naši politickou scénu ze zcela jiného pohledu, než jak je obvykle zvykem. První dva díly měly premiéru v brněnském kině Scala v září loňského roku.

Cena děkana pro vynikající studenty bakalářského studia - Bc. Světlana Nedvědová (KSOC)

Bc. Světlana Nedvědová vypracovala v akademickém roce 2020/21 bakalářskou diplomovou práci na téma Sociologie v díle Isaaca Asimova, kterou v červnu 2021 úspěšně obhájila s hodnocením výborně, a získala tak titul bakalářky sociologie. Při tvorbě své bakalářské práce prokázala Světlana Nedvědová nejen značnou kreativitu a zvládnutí sociologické imaginace a sociologického řemesla na vysoké úrovni, ale také schopnost skloubit svět odborného textu se světem textu beletristického. Tato kompetence je neobvyklá i u řady mnohem zralejších sociologů a socioložek. Po celou dobu bakalářského studia navíc patřila mezi výrazné a prospěchově nadprůměrné studující. V současné době pokračuje na KSOC v magisterském studiu sociologie.

Cena děkana pro vynikající studenty magisterského studia - Bc. et Bc. Patrik Rudolf (KPSY)

Bc. et Bc. Patrik Rudolf je studentem navazujícího magisterského programu psychologie na katedře psychologie FSS MU, kde patří mezi nejlepší studenty programu. Kromě výborných výkonů u zkoušek oceňují vyučující například jeho aktivitu během výuky a nadstandardně zpracované seminární práce. Od roku 2020 se účastní na juniorské pozici řešení prestižního mezinárodního výzkumného projektu EnTrust zaměřeného na utváření důvěry ve společenské instituce, od druhé poloviny roku 2021 rovněž koordinuje práci dalších studentů, kteří na projektu asistují. V roce 2021 se podílel jako člen organizačního výboru na realizaci odborné konference Psychologická diagnostika Brno 2021 spolupořádané katedrou psychologie FSS MU, IVDMR FSS MU a Psychologickým ústavem AV ČR. Publikoval také dva texty v odborných recenzovaných časopisech a pravidelně asistuje při výuce bakalářského předmětu Psychologie osobnosti. Organizuje také pravidelná neformální studentská setkání studentů psychologie Bakalašení.

Cena děkana pro vynikající studenty magisterského studia - Mgr. Lucie Čejková (KMSŽ)

Mgr. Lucie Čejková v minulém roce úspěšné dokončila magisterský studijní program Mediální studia a žurnalistika, který uzavřela svojí empirickou výzkumnou prací, v níž se věnovala mediálním praxím seniorů a ontologickému bezpečí, a která byla hodnocena jako výborná (A). V tématu své práce v současnosti pokračuje v rámci doktorského studia na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Lucie pomáhala na několika projektech GAMU, GAČR A TAČR. Pracuje jako asistentka pro časopis Cyberpsychology a jako odborná pracovnice pro projekt „Politická polarizace v České republice: Případ vícestranického systému“ (GAČR). Pro studenty BSS organizovala seznamovací bootcampy a je také členkou spolku Fakescape.

Cena děkana pro vynikající studenty doktorského studia - Mgr. Lucie Novotná, M.A. (KSPSP)

Mgr. Lucie Novotná, M.A. je studentkou doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce, který je organizován na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU. Ve své dizertaci se zabývá otázkou jak se ideje a diskurzy ohledně konceptu genderové rovnosti projevují v české rodinné politice a jak ji reálně ovlivnily. Ve fakultní soutěži získala a úspěšně (s vysokou mírou samostatnosti) realizovala projekt IGA „Conditions for Applicability of the Ideational Approach in Social Policy Research“. Participovala na projektu GAČR “Explaining the Support of New forms of Populism: the Czech Republic and Slovakia in a Comparative Perspective“ a podílela se na zpracování dvou podaných publikací. Samostatně pak publikovala text v časopise Social Policy and Society. Lucie Novotná systematicky rozvíjí zahraniční spolupráci, dlouhodobě s prof. Dr. Birgit Pfau-Effinger (Department for Social Sciences, University of Hamburg), kde také absolvovala studijní pobyt v rámci DSP. Při realizaci projektu IGA navázala spolupráci s prof. P. T. Jacksonem (American University, Washington, D. C.). Průběžně se účastní zahraničních konferencí, workshopů a kursů zaměřených na rozvoj výzkumných dovedností. Aktivně se také zapojuje do života na katedře a pomáhá i při výuce.

Cena děkana pro vynikající studenty doktorského studia - Mgr. Lukáš Likavčan (KES)

Lukáš Likavčan úspěšně absolvoval doktorské studium na katedře environmentálních studií s disertační prací Political and technological imagination of the Planetary. Dr. Likavčan, jehož školitelem byl doc. B. Binka z FSS MU a konzultantem z WU Vídeň dr. Manuel Scholz-Wäckerle, se zabývá filosofií vědy, metodologií sociálních věd a ekologickou ekonomií. Je autorem řady odborných statí i monografií, např. Introduction to Comparative Planetology (2019). Jako výzkumník absolvoval několik dlouhodobých stáží, především na Wirtschaftsuniversität Wien ve Vídni, The Hong Kong Polytechnic University a BAK, basis voor actuele kunst v Utrechtu. Dr. Likavčan je nyní odborným asistentem na Centru audiovizuálních studií FAMU (Praha) a působí též ve Strelka Institute for Media, Architecture and Design (Moskva).

Cena děkana pro vynikající studenty anglických studijních programů - Gabriela Torres Merino (KMVES)

Gabriela Torres Merino si ve svých studiích vedla excelentně a snažila se o nadprůměrnou kreditovou zátěž a multidisciplinární záběr jak na fakultě, tak i mimo ni. Navzdory komplikovaným okolnostem týkajících se covidu Gabriela své výsledky dokonce ještě zlepšila. Zároveň pomáhá při komunikaci mezi studenty a akademickými poradci. Skvěle reprezentuje program a fakultu v programu Ambassadors, kde je zapojena do mnoha aktivit. Je také jednou z klíčových tváří nejen FSS, ale nyní i MUNI obecně, v oblasti PR a propagace.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.