prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Professor, Department of Psychology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. C/C.515
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7626
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Tomáš Urbánek, narozen 11.3.1972 v Hustopečích
Pracoviště
 • Psychologický ústav FF MU
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: profesura v oboru obecná psychologie
 • 2005: habilitace v oboru obecná psychologie, "Psychosémantika"
 • 2001: PhDr. v oboru psychologie, "Současné přístupy v psychometrice"
 • 1999: Ph.D. v oboru psychologie, "Modelování pomocí strukturálních rovnic jako nástroj poznání v psychologii"
 • 1995: Mgr. v oboru psychologie, "Konstrukce a ověření metody na identifikaci tvořivosti"
 • 1990: maturita, gymnázium na tř. kpt. Jaroše 14 v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2012- : profesor na Psychologickém ústavu FF MU
 • 2005-2012 : docent na Psychologickém ústavu FF MU
 • 2000-2005 : odborný asistent na Psychologickém ústavu FF MU
 • 1999- : vědecký pracovník na Psychologickém ústavu AV ČR
 • 1995-1999: odborný pracovník na Psychologickém ústavu AV ČR
 • 1994-1995: pomocná vědecká síla na Psychologickém ústavu AV ČR
 • 1994-1995: učitel na Moravském gymnáziu v Brně
Pedagogická činnost
 • Základy psychometriky
 • Metodologie psychologie
 • Experimentální psychosémantika
 • Úvod do problematiky empirických výzkumů
Vědeckovýzkumná činnost
 • psychometrika
 • psychosémantika
 • kvantitativní metodologie psychologie
 • statistická analýza dat
 • 2000-2001 GA ČR Image firmy jako obraz ve vědomí jednotlivce (spoluřešitel - řešitel grantu PhDr. Růžena Lukášová, CSc.)
 • 2001-2003 GA ČR Diagnostické možnosti psychosémantických metod (postdoktorandský grant)
 • 2006-2008 GA ČR Analýza textu jako výzkumný a diagnostický nástroj
 • Na Psychologickém ústavu AV ČR členství v několika grantových kolektivech kolegů.
Akademické stáže
 • 1997: Universita v Amsterodamu, studium strukturálního modelování: J.-E. Gustafsson a A. Boomsma
 • 2000: Universita v Nottinghamu, studium pokročilých metod statistického modelování: B. Muthén a L. Muthén
Universitní aktivity
 • Vedoucí Oddělení metodologie na Psychologickém ústavu AV ČR
Mimouniversitní aktivity
 • 1999 - : člen Vědecké rady PsÚ AV ČR
 • 1998 - : člen European Association of Personality Psychology 2004 - : člen European Association for Methodology 2005 - : člen Českomoravské psychologické společnosti 2005 - : člen Standing Committee for Tests and Testing při EFPA
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2003 - člen Oborové rady 7 (Sociální a ekonomické vědy) Grantové agentury AV ČR, od roku 2004 funkce tajemníka OR
 • 2005 - člen Standing Committee on Tests and Testing při European Federation of Psychologists' Associations
 • 2005 - Prémie Otto Wichterleho na AV ČR
Vybrané publikace
 • KREITLER, Shulamith a Tomáš URBÁNEK. Conceptions of meaning. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2014, 270 s. Perspectives on cognitive psychology. ISBN 978-1-63321-241-1. URL info
 • BRÁZDIL, Milan, Radek MAREČEK, Tomáš URBÁNEK, Tomáš KAŠPÁREK, Michal MIKL, Ivan REKTOR a Adam ZEMAN. Unveiling the mystery of déja vu: The structural anatomy of déja vu. Cortex. Milano: Elsevier Masson, 2012, roč. 48, č. 9, s. 1240-1243. ISSN 0010-9452. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cortex.2012.03.004. URL info
 • EVERS, Arne, Jose MUNIZ, Dave BARTRAM, Dusica BOBEN, Jens EGELAND, Jose R FERNANDEZ-HERMIDA, Orjan FRANS, Grazina GINTILIENE, Carmen HAGEMEISTER, Peter HALAMA, Dragos ILIESCU, Aleksandra JAWOROWSKA, Paul JIMENEZ, Marina MANTHOULI, Krunoslav MATESIC, Mark SCHITTEKATTE, H Canan SUMER a Tomáš URBÁNEK. Testing Practices in the 21st Century: Developments and European Psychologists' Opinions. European psychologist. Kirkland: Hogrefe & HUBER PUBLISHERS, 2012, roč. 17, č. 4, s. 300-319. ISSN 1016-9040. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1027/1016-9040/a000102. info
 • URBÁNEK, Tomáš, Kristína CZEKÓOVÁ, Ivo ČERMÁK, Táňa FIKAROVÁ a Zuzana POKORNÁ. Motivation analysis on the basis of using TAT in two groups of adolescents. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. PRAGUE 1: ACADEMIA, 2012, roč. 56, č. 5, s. 393-408. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. K prezentaci výsledků statistických analýz - 2. část. Československá psychologie. Praha, 2008, roč. 52, č. 1, s. 70-79. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Přístupy k analýze textových dat v psychologii. Československá psychologie. 2007, roč. 51, č. 3, s. 290-300. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. K prezentaci výsledků statistických analýz - 1. část. Československá psychologie. Praha, 2007, roč. 51, č. 6, s. 601-609. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Psychologie významu. In Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Bratislava: AV ČR, SAV, 2006, s. 354-358. ISBN 8022409073. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina a Tomáš URBÁNEK. Typologie osob: Aplikace shlukové analýzy v NEO osobnostním inventáři. Československá psychologie. Praha: Academia, 2006, roč. 50, č. 5, s. 405-418. ISSN 0009-062X. info
 • MAREŠ, Jiří a Tomáš URBÁNEK. Minimální věcně významné změny v diagnostikované kvalitě života. Československá psychologie. 2006, roč. 50, č. 6, s. 557-568. ISSN 0009-062X. info
 • FILIP, Miroslav a Tomáš URBÁNEK. Nové přístupy k analýze dat testu sémantického výběru. Československá psychologie. 2005, roč. 2005, č. 6, s. 563-578. ISSN 0009-062X. info
 • BLATNÝ, Marek a Tomáš URBÁNEK. Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: Analýza na úrovni osobnostních typů. Československá psychologie. Praha: Academia, 2004, XLVIII, č. 4, s. 289-297. ISSN 0009-062X. info
 • MCCRAE, Robert R., Paul T. COSTA, Martina HŘEBÍČKOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Thomas A. MARTIN, Valery E. ORYOL, Alexey A. RUKAVISHNIKOV a Ivan G. SENIN. Age differences in Personality Traits Across Cultures: Self-Report and Observer Perceptives. European Journal of Personality. Belgium: John Wiley & Sons, Ltd., 2004, roč. 18, č. 2, s. 143-157, 27 s. ISSN 0890-2070. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Dalibor ŠPOK a Bohumila BAŠTECKÁ. Výzkum domácností postižených povodněmi v roce 2002: dopady události na psychiku obětí a otázky poskytování pomoci. In Víme o sobě? sborník z konference Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí. 2004, s. ?-?, ? info
 • URBÁNEK, Tomáš. Psychosémantika. Psychosémantický přístup ve výzkumu a diagnostice. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2003, 361 s. (název edice a číslo svazku resp. verze - není). ISBN 80-86669-03-3. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image firmy: Vymezení, význam, interdisciplinární souvislosti. Psychologie v ekonomické praxi. Praha: Karolinum, 2003, XXXVIII, 1-2, s. 1-10. ISSN 0033-300X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Psychosémantické metody: mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem. In Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Tišnov: Psychologický ústav AV ČR, Brno, Sdružení SCAN, Tišnov, 2002, s. 74-83. ISBN 80-86620-03-4. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Piotr SZAROTA, Emília FICKOVÁ a Lucia ADAMOVOVÁ. The NEO Five-factor Inventory in Czech, Polish, and Slovak contexts. In The Five-Factor Model Across Cultures. 1. vyd. New York: Kluwer Academic Publishers/Plenum, 2002, s. 53-78. The Five-Factor Model Across Cultures. ISBN 0-306-47354-2. info
 • MIOVSKÝ, Michal a Tomáš URBÁNEK. Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky. Československá psychologie. Praha: Academia, 2002, roč. 46, č. 2, s. 165-177. ISSN 0009-062X. info
 • HRDLIČKA, Michal, Robert KULÍSEK, Lukáš PROPPER, Jiří LISÝ, Tomáš BELŠAN, Jiří NEUWIRTH, Vladimír KOMÁREK, Marek BLATNÝ a Tomáš URBÁNEK. Dětský autismus a jiné pervazivní poruchy: Vztah autistické psychopatologie k vybraným mozkovým strukturám. Československá psychologie. Praha: Academia, 2002, roč. 46, č. 4, s. 289-298. ISSN 0009-062X. info
 • HRDLIČKA, Michal, Ranjit C. CHACKO, Marek BLATNÝ, Tomáš URBÁNEK, Miroslav MORÁŇ a Ingrid MAŇASOVÁ. Seizure Duration in Females Receiving ECT with Concurrent Psychotropic Medication. European Journal of Psychiatry. 2002, roč. 16, č. 1, s. 39-46. info
 • URBÁNEK, Tomáš a Michal ŠIMEČEK. Teorie odpovědi na položku. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2001, roč. 45, č. 5, s. 428-440. ISSN 0009-062X. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image of a Bank in the Mind of an Individual: structure and contents (results of a pilot study). Galileu. Revista de Economia e Direito. Special edition 2001. Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 391-398. ISSN 0873-495X. info
 • MIOVSKÝ, Michal a Tomáš URBÁNEK. NEAD 2001. Závěrečná zpráva z výzkumu za okres Brno-venkov. Boskovice: Albert, 2001, 54 s. ISBN 80-85834-93-6. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Optimální škálování Testu sémantického výběru. Zprávy - Psychologický ústav AV ČR. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001, roč. 7, č. 1, s. 1-26. ISSN 1211-8818. info
 • MIOVSKÝ, Michal a Tomáš URBÁNEK. NEAD 2000: Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky. In ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Učitelé a zdraví 3. Brno: ). Nakladatelství Pavel Křepela a Psychologický ústav AV ČR, 2001, s. 245-268. ISBN 80-902653-7-5. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image of the Bank in the Mind of an Individual. In Implications for Economic Integration into Wider Europe. Conference Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001, s. 315-321. ISBN 80-86510-05-0. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image of a Bank in the Mind of an Individual: structure and contents (results of a pilot study). In JANECZEK, Urszula. Zachowania podmiotów rynkovych w Polsce a proces integracji europejskiej. Materialy konferencyjne. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 429-439. ISBN 83-912732-6-1. info
 • MIOVSKÝ, Michal a Tomáš URBÁNEK. NEAD 2001. Závěrečná zpráva z výzkumu za okres Jihlava. Boskovice: Albert, 2001, 54 s. ISBN 80-85834-90-1. info
 • MIOVSKÝ, Michal a Tomáš URBÁNEK. NEAD 2001. Závěrečná zpráva z výzkumu za město Olomouc. Boskovice: Albert, 2001, 54 s. ISBN 80-85834-92-8. info
 • MIOVSKÝ, Michal a Tomáš URBÁNEK. NEAD 2001. Závěrečná zpráva z výzkumu za město Ostrava. Boskovice: Albert, 2001, 54 s. ISBN 80-85834-91-X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Strukturální modelování v psychologii. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2000, 234 s. ISBN 80-902653-4-0. info
 • KULÍSKOVÁ, Olga a Tomáš URBÁNEK. Attitudes of medical students towards suicide. European Psychiatry. Paris, France: Elsevier, 2000, roč. 12, Suppl.2, s. 270. ISSN 0924-9338. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina, Tomáš URBÁNEK a Ivo ČERMÁK. Inventář přídavných jmen pro posouzení pěti obecných dimenzí osobnosti. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2000, roč. 54, č. 4, s. 318-329. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Kvantitativní postupy při analýze kvalitativních dat. In ČERMÁK, Ivo a Michal MIOVSKÝ. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno, Boskovice: Psychologický ústav AV ČR, Nakladatelství Albert, 2000, s. 36-42. ISBN 80-85834-96-0. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image firmy: současné přístupy. Zprávy - Psychologický ústav AV ČR. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2000, roč. 6, č. 3, s. 1-12. ISSN 1211-8818. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Possibilities of quantification of the Semasiological selection test. Studia psychologica : [časopis pre základný výskum v psychologických vedách]. Bratislava: Slovak Academic Press, 2000, roč. 42, č. 3, s. 283-288. ISSN 0039-3320. info
 • MIOVSKÝ, Michal a Tomáš URBÁNEK. NEAD 98 :nealkoholové drogy 1998 : přehled hlavních výsledků výzkumné studie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, 175 s. ISBN 80-85834-73-1. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Modelování pomocí strukturálních rovnic jako nástroj poznání v psychologii. Edited by Lída Osecká. 1999, 197 s. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Modelování pomocí strukturálních rovnic jako nástroj poznání v psychologii. Edited by Liduška Osecká. 1999, 197 s. info
 • JURSOVÁ, Olga. Lékař očima pacienta. Edited by Liduška Osecká - Tomáš Urbánek. 1999, 99 s., [11. info
 • ŠIMEČEK, Michal. Analýza časového průběhu pozornosti. Edited by Tomáš Urbánek. 1999, 69 s. info
 • MIOVSKÝ, Michal a Tomáš URBÁNEK. NEAD 98 : nealkoholové drogy 1998 : přehled hlavních výsledků výzkumné studie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, 175 s. : i. ISBN 80-85834-73-1. info
 • URBÁNEK, Tomáš a Ivo ČERMÁK. Model dětské agrese: předběžné výsledky longitudinálního výzkumu. In Sociální procesy a osobnost '99. Brno: FF MU a Psychologický ústav AV ČR, 1999, s. 178-184. ISBN 80-210-2228-0. info
 • ČERMÁK, Ivo a Tomáš URBÁNEK. Agresivní dítě a jeho postavení ve skupině vrstevníků. In Sociální procesy a osobnost '99. Brno: FF MU a Psychologický ústav AV ČR, 1999, s. 36-45. ISBN 80-210-2228-0. info
 • ŠIMEČEK, Michal a Tomáš URBÁNEK. Analýza časového průběhu pozornosti - comeback. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1999, roč. 43, č. 4, s. 349-357. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Problematika síly testu v kontextu kvantitativního výzkumu v psychologii. In HELLER, Daniel, Libuše VODIČKOVÁ a Miluše SEDLÁKOVÁ. Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 1999, s. 63-71. ISBN 80-86174-03-4. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Metodologické otázky zpracování testu sémantického výběru: předběžné sdělení. In BLATNÝ, Marek a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 99': Sborník příspěvků. Brno: Masarykova universita, 1999, s. 178-184. info
 • HRDLIČKA, M., M. MORÁŇ, Tomáš URBÁNEK, Marek BLATNÝ a I. MAŇASOVÁ. Elektrokonvulzivní terapie a souběžná léčba psychofarmaky: vztah psychofarmak k paroxysmální aktivitě. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1998, roč. 94, č. 5, s. 263-271. ISSN 0069-2336. info
 • ČERMÁK, Ivo a Tomáš URBÁNEK. Výzkumné a diagnostické možnosti Achenbachova a Edelbrockova testu poruch chování dítěte. In Sociální procesy a osobnost. Brno: Masarykova Universita Brno, 1998, s. 32-37. ISBN 80-210-2005-9. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Tomáš URBÁNEK. Tvarový test tvořivosti. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1997, roč. 32, č. 5, s. 512-521. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš a Ivo ČERMÁK. Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 193-199. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš a Ivo ČERMÁK. Self-efficacy dětí ve školní činnosti. In Osobnost v dimenzích poruchové a neporuchové činnosti: sborník příspěvků z konference k nedožitým 90. narozeninám prof. PhDr. Roberta Konečného, Csc. Brno: Vydavatelství MU a PsÚ AV ČR, 1996, s. 101-113. ISBN 80-210-1460-1. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Konstrukce a ověření metody na identifikace tvořivosti. 1995, 69, 6, [10. info

23. 8. 2013

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.