Otevření grantového kola AMOS – Vzdělávacího fondu Broumovska

 • 31. května 2019
 • Broumovsko

AMOS – Vzdělávací fond Broumovska

Obecně prospěšná společnost Pro rozvoj Broumovska vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o stipendia* do 3. otevřeného grantového kola AMOS – Vzdělávacího fondu Broumovska na podporu získání zahraniční zkušenosti ve formě studia v zahraničí, odborné stáže nebo jiné zkušenosti z oboru umění či vědy ve školním roce 2019/2020 určeného pro uchazeče s vazbou na region v území CHKO Broumovsko.

Slovo na úvod

Jsi zvídavý? Máš plno otázek? Spoustu nápadů? Dychtíš po poznání? Chceš objevovat svět? AMOS – Ti pomůže. 
AMOS nechce nikomu radit, co má dělat, jak se má rozvíjet, jak být úspěšný, po jaké cestě se vydat do života. AMOS chce dávat možnosti. Mají-li mladí lidé nalézt tu správnou životní cestu, musí mít možnost si různé cesty vyzkoušet. Třeba přitom najdou ty správné životní hodnoty. Nevíme. Ale jsme přesvědčeni, že chceme-li rozvíjet u mladých lidí osobnost a osobitost, musíme jim nejprve dát možnost poznávat a být činnými. Jen to je povede k zamyšlení nad sebou samými, k objevování a rozvíjení vlastních schopností, dovedností a talentů. Pokud přispějeme k cestě za objevením předností, které má každý v sobě, bude náš AMOS mít smysl. A když někdo na cestách najde nebo prohloubí svůj talent a po čase se třeba i vrátí tam, kde se rodil, tedy na Broumovsko, bude to úplně skvělé. 
„……Cestovat se má pro rozmnožování moudrosti.“ Jan Amos Komenský, Apodemia (čili Poučení o cestování).

Karel Výravský, člen výboru Vzdělávacího fondu Amos, a Jan Školník, zakladatel fondu

Cíle 3. otevřeného grantového kola

Umožnit mladým, nadaným a motivovaným lidem se silnou vazbou na Broumov a okolí vydat se v školním roce 2019/2020 na cestu „za poznáním“ spojenou se získáním zkušenosti v zahraničí.

Poskytnout těm, kteří jsou odhodlaní investovat svůj čas, energii a úsilí do svého vzdělání, zdokonalení svého talentu a odborné přípravy na budoucí povolání, a pro které je získání zahraniční zkušenosti ekonomicky nedosažitelné, finanční příspěvek, který jim pomůže překročit práh této ekonomické nedostupnosti.

Zprostředkovat stipendistům zkušenost s životem v jiné zemi, která kromě možnosti získat jedinečné vzdělání v oborech či kvalitě často přesahující možnosti studia v ČR nabízí i příležitost porozumět rozmanitosti kultur, osvojit si dovednosti nezbytné pro osobní rozvoj a prohloubit znalosti cizích jazyků. 

Kdo může žádat o stipendium?

O stipendium se mohou ucházet nadaní mladí lidé se silnou vazbou na Broumov, případně na lokalitu nacházející se v Broumovském regionu; hledající akademickou či jinou odbornou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání a následném kariérním uplatnění.

Stipendium je primárně myšleno pro mladé lidi, kteří chtějí:

 • studovat v roce 2019/2020 v zahraničí střední školu, vysokou školu, a to na úrovni bakalářského, magisterského, případně doktorského stupně; včetně výměnných studijních programů (např. Erasmus, Comenius, CEEPUS, FM EHP/Norska, program SCIEX-NMSch Švýcarska a další),
 • zdokonalit své nadání a talent v zahraničí účastí na mistrovském kurzu („master class“) a to hudebním, tanečním, výtvarném, divadelním aj. účastí na mezinárodní umělecké soutěži nebo festivalu
 • zlepšit se ve svém oboru odbornou stáží specificky zaměřenou na vybraný obor podílením se na mezinárodním vědeckém výzkumu či projektu

Mezi žadateli mohou být jak současní studenti, tak žadatelé ucházející se o studia v zahraničí. Ti mají šanci získat stipendium, splní-li před nástupem na studia do zahraničí veškeré podmínky k jeho přijetí. Žadatelé bez statutu studenta mohou získat stipendium, splní-li podmínky pro účast na mistrovském kurzu, mezinárodní soutěži, projektu či výzkumu a zároveň doloží potvrzení své účasti na takové akci. Žadatelé si mohou sami určit účel svého stipendia z pohledu vlastních akademických potřeb, aby jim bylo umožněno využít zahraniční zkušenosti pro vlastní osobní a profesionální růst.

Podmínky 3. otevřeného grantového kola

 • žadatelé musí prokázat svůj pozitivní vztah k městu Broumov, případně lokalitě nacházející se v Broumovském regionu, avšak studovat či trvale bydlet mohou i mimo Broumovsko;
 • žádat o podporu studijního pobytu v zahraničí pro školní rok 2019/2020 lze minimálně v délce poloviny školního roku (min. pololetí či semestr pro studenty vysokých škol), který musí být součástí akreditovaných osnov přijímající zahraniční školy. Podpora bude udělována maximálně na období jednoho školního roku. V případě dlouhodobějšího studia bude držiteli stipendia umožněno zažádat si v následujících kolech stipendijního programu o pokračování podpory zahraničního studia.
 • žadatel o získání zahraniční zkušenosti z uměleckého či vědeckého oboru (master class, umělecké soutěže, vědecký výzkum či projekt, odborná stáž) musí doložit splnění podmínek a zároveň potvrzení své účasti,
 • žadatelé musí ovládat cizí jazyk, v kterém bude v příslušné zemi vedena školní výuka, kurz či stáž minimálně na takové úrovni, aby se žadatel mohl bez problémů zapojit do běžného programu a života v této zemi v rámci studia či jiného programu kurzu nebo stáže;
 • žadatelé o studium na středních školách v zahraničí musí splnit věkový limit opravňující ke studiu v konkrétní zahraniční zemi (obvykle v rozmezí 15 – 18 let);
 • v případě nezletilých osob (pod 18 let) musí žádost o poskytnutí stipendia podat jeho zákonní zástupci (např. rodiče);
 • žadatelé o studium na vysokých školách v zahraničí musí mít nejpozději před nástupem na studia do zahraničí uzavřen příslušný stupeň studia opravňující je k nástupu do zahraničí na bakalářský, respektive magisterský, případně doktorský stupeň vysokoškolského studia;
 • stipendium může být uděleno jen těm žadatelům, kteří nejpozději před nástupem na studia do zahraničí doloží, že splnili podmínky přijímající zahraniční střední/vysoké školy či agentury vysílající uchazeče ke studiu na střední škole do zahraničí a získají vstupní povolení ke studijnímu pobytu v dané zemi.

Jaká je maximální výše stipendia a celkový objem přerozdělovaných prostředků?

 • Pro žadatele není dopředu stanovena maximální výše stipendia, o které lze žádat. Lze si požádat o tolik, kolik skutečně žadatelé potřebují, respektive kolik jim chybí k celkovému pokrytí studijních nákladů, kurzovného, účastnického poplatku na soutěž a celkově na pobyt v zahraničí. Hodnotící komise bude přihlížet k reálnosti a odůvodnitelnosti žádané částky, případně se může rozhodnout danou částku zkrátit. 
 • Spolufinancování celkových nákladů studia v zahraničí z jiných zdrojů je vítáno.
 • V rámci 3. otevřeného grantového kola programu na podporu získání zahraničí zkušenosti ve  školním roce 2019/2020 budou k dispozici prostředky v minimální výši 130 000 Kč pocházející ze Vzdělávacího fondu Broumovska. 
 • Stipendia budou úspěšným žadatelům udělována v  českých korunách.

Na co může žadatel stipendium použít?

 • Žadatel může stipendium použít na:
 • úhradu cestovních nákladů do/z místa studijního pobytu, kurzu, soutěže či odborné stáže nebo výzkumu;
 • úhradu školného, respektive jeho části požadovaného zahraniční školou;
 • úhradu účastnického poplatku na mistrovských kurzech či soutěžích;
 • úhradu životních nákladů, respektive jejich části během pobytu v zahraničí;
 • úhradu poplatku, respektive jeho části agentuře zajišťující umístění a pobyt studenta na zahraniční střední škole;
 • pořízení nezbytných pomůcek potřebných ke studiu v zahraničí, účasti na vědeckém projektu či výzkumu;
 • úhradu jiných, výše nespecifikovaných nákladů přímo či nepřímo, ale vždy prokazatelně souvisejících s pobytem v zahraničí.

Co musí předkládaná žádost splňovat, aby mohla být podpořena? 

 • Žádost se skládá z vyplněného předepsaného formuláře žádosti o stipendium a příloh. Veškeré nezbytné dokumenty budou zájemcům zaslány na vyžádání elektronickou formou.
 • Žádost je třeba vyplnit v českém jazyce a zaslat spolu s přílohami v elektronické podobě na e-mail amos@broumovsko.cz Instrukce pro odesílání e-mailu naleznete ve formuláři žádosti o stipendium.
 • Nepovinné přílohy jako například písemná doporučení od pedagogů či odborných garantů, osvědčení o jazykové způsobilosti, diplomy ze soutěží a olympiád, a jiné dokumenty jsou vítány.

Kompletní žádost je třeba doručit nejpozději do 31. května 2019.

Neúplné žádosti nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Formulář žádosti o stipendium a další dokumentace k výzvě budou zájemcům zaslány emailem na vyžádání spolu s dalšími informacemi.

Časový harmonogram

Uzávěrka příjmu žádostí pro školní rok 2019/2020 je 31. května 2019.

Pohovory s vybranými žadateli proběhnou v průběhu června 2019. Seznam vybraných žadatelů s termínem, místem a časem konání bude včas oznámen emailem.

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn nejpozději do pátku 21. června 2019.

Úspěšným žadatelům bude nejpozději do konce června 2019 vystaven příslib o poskytnutí stipendia a po splnění veškerých podmínek budou vyzváni k podpisu smlouvy o udělení stipendia, na jehož podkladě bude poskytnuto jeho samotné plnění.

V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na manažera programu Petru Benešovou, se kterou je možno si dohodnout i informativní schůzku či individuální konzultaci pro žadatele.

petra.benesova@broumovsko.cz

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.