Informace pro zaměstnance FSS

Fungování FSS MU ve žlutém stupni pandemického semaforu od 22. 11. 2021 

Obecná pravidla

 • Veškerá níže uvedená opatření jsou vedena snahou, aby se co nejdéle udržela možnost prezenční výuky, abychom nepřešli do červené barvy univerzitního semaforu.
 • ONT pravidlo (očkování – prodělaná nemoc – testování) platí pro zdravé, ne pro nemocné s příznaky respiračního onemocnění – ti se výuky nezúčastňují, nechodí na fakultu.
 • Opakovaně apelujeme na studentky a studenty, a také pracovníky a pracovnice fakulty aby, pokud v tom nebrání zdravotní důvody, podstoupili očkování.

Pohyb ve vnitřních prostorách fakulty 

Platí povinnost nosit respirátory ve všech vnitřních prostorách FSS MU s výjimkou:

 • Kanceláře, kde jsou přítomni nejvýše dva lidé, kteří tam stabilně pracují, mají mezi sebou odstup alespoň 1,5 m a oba s odložením respirátorů souhlasí. 
 • Přednášející při výuce s dokončeným očkováním (všichni ostatní musí respirátor mít po celou dobu).
 • Do budovy je zakázán vstup veřejnosti s výjimkou osob zajišťujících výuku (externisté), zástupců spolupracujících firem a partnerů pro klíčová jednání, jež nelze konat online.

Studium

 • Výuka všech seminářů a přednášek do 200 osob probíhá dle stanoveného rozvrhu prezenčně .
 • Studentky a studenti mají pro prezenční výuku povinnost prokazovat se ONT v příslušné aplikaci v ISu (https://is.muni.cz/auth/koronavirus/).
 • Za splnění povinnosti testu evidovanou v ISu se považuje jedenkrát týdně negativní antigenní test nebo RT-PCR test.
 • Splnění evidence ONT u seminářů a malých kurzů do 100 zapsaných studentů ověřuje u vstupu do místnosti vyučující skrze aplikaci Učitel v ISu, u velkých kurzů nad 100 zapsaných studentů kontroluje u vstupu do posluchárny referentka studijního oddělení (splnění evidence je přístupné v Seznamu studentů v příslušném předmětu v Zápisníku učitele v ISu).
 • Vyučující má povinnost nevpustit do výuky studenty/studentky, kteří ONT v ISu neprokáží.
 • Kdo se neprokáže ONT, nemůže se účastnit prezenční výuky; vyučující má povinnost zadat náhradní plnění povinností (např. seznam literatury k přečtení, prezentace či nahraná loňská přednáška namísto přednášek, seminární úkol namísto účasti v seminářích apod.).
 • Neprobíhá hybridní ani online výuka; snahou fakulty je zajistit v maximální možné míře a na co nejvyšší úrovni výuku prezenční/kontaktní.
 • Větrání učeben – správa budov vždy v 7:45, 9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45 zajistí větrání všech učeben; na začátku další hodiny zavírají okna vyučující, v 18:00 zajistí zavření všech oken správa budov.
 • Praxe a stáže jsou možné podle podmínek třetí strany.

Zkouškové období, státnice, magisterské a doktorské přijímačky 

 • Zkoušky – mohou se konat prezenčně, ale platí nutnost prokázat ONT v ISu a zachování rozestupů min. 1,5 m všemi směry.
 • Vyučující mají povinnost nabídnout i online formu zkoušek.
 • Vedení fakulty doporučuje konat zkoušky kvůli srovnatelnosti podmínek jen online.
 • Státnice – budou se konat jen online.
 • Pro podzimní semestr 2021 se ruší povinnost studentů odevzdávat jeden výtisk vytištěné bakalářské či magisterské práce, odevzdává se pouze digitálně přes IS.
 • Magisterské přijímačky – všechny programy fakulty s výjimkou psychologie budou konat přijímačky bezkontaktně (v zásadě podle pravidel z minulých semestrů); psychologie bude konat přijímačky prezenčně (pokud nedojde k dalšímu zpřísnění, které by jejich konání znemožnilo) za přísných hygienických podmínek a s povinností prokazování ONT všemi uchazečkami a uchazeči.
 • Doktorské přijímačky – budou se konat jen online.

Porady, schůze, konference 

Pracovní porady (včetně schůze kateder, institutů a oddělení):  

 • do 5 osob: není nutno mít rozestupy, nutno mít respirátory 
 • 6-25 osob: nutné rozestupy min. 1,5 m, nutno mít respirátory 
 • nad 25 osob: výhradně online.
 • Konference, semináře apod. – nutná kontrola ONT – max. 50 osob (všech, včetně organizátorů); nad 50 osob – výhradně online.
 • Jednání fakultní vědecké rady, fakultního senátu a kolegia děkana se bude konat online.

Knihovna, počítačové učebny 

 • Knihovna – zákaz vstupu mimouniverzitní veřejnosti; přístup mají jen studenti a studentky a zaměstnanci a zaměstnankyně MU.
 • Zůstává zachována možnost prezenčních výpůjček.
 • Ve studovnách nutnost rozestupů 1,5 m všemi směry a používání respirátorů.
 • Seminární místnosti zůstávají pro týmovou práci otevřeny za dodržení přísnějších hygienických podmínek. Současně snižujeme jejich kapacitu.
 • PC studovna v knihovně bude uzavřena, ostatní PC studovny v budově budou v provozu s povinností prokázání se ONT v ISu.

Cestovní příkazy 

 • Doporučeno konat pracovní cesty jen v nezbytných případech, kdy je nelze nahradit online formou.
 • Zakázány cestovní příkazy zahraniční do místa s jiným než nízkým rizikem COVID (pro konkrétní přehled srov. zde).
 • Cestovní příkazy zahraniční do místa s nízkým rizikem COVID – jsou možné, platí povinnost registrovat v systému DROZD.

Zaměstnanci 

 • Všichni zaměstnanci mají povinnost evidence ONT v INET (https://inet.muni.cz/app/osoby/koronavirus_prevence); jde o povinnost evidence, s výjimkou výuky není bráněno zaměstnancům bez prokázaného ONT vykonávat zaměstnání.
 • Zaměstnanci, kteří nedoloží splnění podmínek ONT v INET, se nemohou účastnit prezenční výuky; namísto toho mají povinnost zajistit studentům a studentkám náhradní plnění bez online výuky; vedoucí kateder jim nadto uloží plnění jiných pracovních povinností.
 • Pracovníci a pracovnice se v kancelářích střídají tak, aby tam byli vždy nejvýše dva stálí/é pracovníci/e (koordinaci zajišťuje vedoucí pracoviště).
 • S pracovníky patřícími do rizikových skupin (neočkovaní starší 65 let, neočkované těhotné ženy, neočkované osoby s chronickým onemocněním) bude sjednán homeoffice.

Tato pravidla byla projednána a odsouhlasena na jednání vedení FSS MU a kolegia děkana FSS MU 15. 11. 2021. 

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 
děkan FSS MU 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.