Harmonogram prací na získání ocenění HR Award

Práce na získání ocenění HR Award začaly na Fakultě sociálních studií na podzim 2019, a to prezentací jednotlivých principů Charty a Kodexu na poradách vedení fakulty a kolegiích děkana.

Postupně bylo odprezentováno všech 40 principů dle 4 oblastí Charty a Kodexu:
1) Etické a profesní aspekty
2) Otevřený a transparentní nábor
3) Pracovní podmínky a sociálních jistoty
4) Vzdělávání a rozvoj

Následně byli osloveni kandidáti a kandidátky z jednotlivých kateder a ústavů všech výzkumných pozic R1-R4, kteří tvoří Pracovní skupinu (Working Group HR Award). Současně vznikla také Dohlížející komise (Steering Committee HR Award), která na celý proces dohlíží, připomínkuje a podporuje pracovní skupinu. Dohlížející komise je ta, která se zavazuje požadovaný Akční plán v rámci 24 měsíců implementovat. Třetí, Projektovou skupinu (Project Working Group HR Award) tvoří administrativní pracovníci, kteří dohlíží na formální záležitosti v rámci projektu OPVVV II. a vyjadřují se k otázkám a principům, které jsou společné pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně FSS. Např. pracovní podmínky, nábory pracovníků a pracovnic. Projektový tým zajišťuje realizaci HR Award v součinnosti s projektem.
 • prosinec 2019

  Přihlášení se k principům Charty a Kodexu

  Oficiální začátek spolupráce s Evropskou komisí spočíval v projevení zájmu fakulty implementovat  HRS4R (zkratka pro Human Resources Strategy for Researchers) formou prohlášení, že chceme na fakultě začít naplňovat novou personální strategii HRS4R. Dopis byl odeslán a Evropskou komisí přijat 9. 12. 2019.

 • leden až říjen 2020

  GAP analýza a zpracování akčního plánu

  Zmapování stávajících podmínek výzkumných a administrativních pracovníků a pracovnic na fakultě pomocí online dotazníku.
  Na základě vyplněných dotazníků zpracováváme GAP analýzu, tedy analýzu mezer. Vytváříme koncepci rozdílů co na fakultě funguje a co bychom na fakultě chtěli mít v rámci nového směřování HRS4R.
  Na vytváření GAP analýzy spolupracuje pracovní skupina HR Award. GAP analýza bude představena vedení fakulty a kolegiu děkana 6/2020. Z GAP analýzy se postupně ve spolupráci s pracovní skupinou HR Award vytváří Akční plán FSS, který bude představen vedení fakulty, kolegiu děkana a zaměstnancům v červnu 2020 a musí dokládat plnění jednotlivých nedostatků (legislativa, programy, podpůrné infrastruktury). 
  Specifická část analýzy je zaměřena také na proces otevřeného přijímání pracovníků. 
 • listopad až prosinec 2020

  Zaslání zpracovaných dokumentů Evropské komisi

  Z výsledků GAP analýzy se vytvoří Akční plán FSS, který bude dokládat plnění jednotlivých nedostatků (legislativa, programy, podpůrné infrastruktury). Všechny dokumenty a překlady budou odsouhlasené vedením fakulty a odeslány na Evropskou komisi do 9. prosince 2020.

 • leden až únor 2021

  Evropská komise udělí dočasný certifikát HR Award

  V této etapě bude probíhat proces zkvalitňování pracovních podmínek na základě Akčního plánu. Pracovní podmínky budou srovnatelné s jinými prestižními evropskými univerzitami.

 • 2021 až 2023

  Implementace výstupů a potřeb z GAP analýzy

Proces získávání ocenění HR Award. Zdroj: Euraxess

Příprava na získání ocenění HR Excellence in Research Award je finančně podpořena Evropskou unií v rámci výzvy vyhlašované MŠMT, OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“. Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU“ (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703).

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.