Akademický senát Fakulty sociálních studií

Aktuálně ze senátu

Zasedání Akademického senátu FSS MU proběhne dne 27.1.2020 v Zasedací místnosti děkana (2.11). Více informací naleznete zde.

   

Výsledky voleb do AS FSS:

Komora akademických pracovníků Komora studentů

Úloha senátu

Akademický senát (AS) je samosprávný zastupitelský orgán, který zřizuje Zákon o vysokých školách (§ 7 1a) na každé veřejné vysoké škole.

Jeho členy volí ze svých řad akademická obec dané vysoké školy (tedy studenti i pedagogogvé). Akademický senát veřejné vysoké školy má vždy nejméně 11 členů, z toho alespoň třetinu, maximálně však polovinu tvoří studenti. Funkční období zvolených zástupců může být maximálně tříleté.

Kompetence a činnost akademického senátu fakulty

Akademický senát fakulty zejména:

  • usnáší se na návrhu jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání
  • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou
  • schvaluje dlouhodbý záměr vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty
  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru rektora jmenovat proděkany
  • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť

Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. Děkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je také předseda fakultního akademického senátu povinen svolat mimořádné zasedání AS.

(Citováno dle Wikipedie)

Jak kontaktovat senátory?

Hromadné adresy:

obě komory AS: senat@fss.muni.cz
učitelská komora AS: ucitelska.komora@fss.muni.cz
studentská komora AS: studentska.komora@fss.muni.cz.

Mailové adresy na jednotlivé senátory najdete u jejich profilů.

Členové senátu

Zápisy ze zasedání senátu