Akademický senát Fakulty sociálních studií

Aktuálně ze senátu

212. zasedání Akademického senátu FSS MU proběhne online dne 30. 11. 2020 od 16:00. 

Připojit se k zasedání je možné skrze tento Zoom link.

Program zasedání:

    1. Úprava pravidel přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2020/21 s nástupem jaro 2021
    2. Přeměna studijního oboru EGO na program
    3. Různé

Podklady pro jednání naleznete v ISu.

  ​

Výsledky voleb do AS FSS:

Komora akademických pracovníků Komora studentů

Úloha senátu

Akademický senát (AS) je samosprávný zastupitelský orgán, který zřizuje Zákon o vysokých školách (§ 7 1a) na každé veřejné vysoké škole.

Jeho členy volí ze svých řad akademická obec dané vysoké školy (tedy studenti i pedagogogvé). Akademický senát veřejné vysoké školy má vždy nejméně 11 členů, z toho alespoň třetinu, maximálně však polovinu tvoří studenti. Funkční období zvolených zástupců může být maximálně tříleté.

Kompetence a činnost akademického senátu fakulty

Akademický senát fakulty zejména:

 • usnáší se na návrhu jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání
 • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou
 • schvaluje dlouhodbý záměr vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci
 • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty
 • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru rektora jmenovat proděkany
 • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť

Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. Děkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je také předseda fakultního akademického senátu povinen svolat mimořádné zasedání AS.

(Citováno dle Wikipedie)

Jak kontaktovat senátory?

Hromadné adresy:

obě komory AS: senat@fss.muni.cz
učitelská komora AS: ucitelska.komora@fss.muni.cz
studentská komora AS: studentska.komora@fss.muni.cz.

Mailové adresy na jednotlivé senátory najdete u jejich profilů.

Členové senátu

Zápisy ze zasedání senátu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.