Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
  narozen 15. 2. 1935 v Novém Jičíně, okr. Nový Jičín, ČR
Pracoviště
 • Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Gorkého 7, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1958 vysokoškolské studium psychologie/filosofie (FF MU Brno)
 • 1967 PhDr. (FF UJEP Brno)
 • 1984 Kandidát psychologických věd - CSc.
 • 1991 Profesor
Přehled zaměstnání
 • 1967 - 1958 psycholog Záchytného dětského domova Pardubice
 • 1958 až dosud FF MU Brno
 • 1966 - 1968 vedoucím Strediska pre psychodiagnostické pomôcky při VÚDPaP Bratislava
 • 1968 - 1970 vedoucím vědeckovýzkumného oddělení n.p. Psychodiagnostica
 • 1990 (od 1. 1.) až 31. 10. 1997 vedoucí Psychologického ústavu Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně
 • 1997 - 2000 vedoucí Laboratoře pro výzkum dětí a mládeže při FSS MU v Brně
 • 2000 (od 1.7.) založil a vede Výzkumné centrum vývoje osobnosti a etnicity
Pedagogická činnost
 • Vyučuje na FSS MU v Brně Psychologii osobnosti, Psychologickou metodologii, Praktickou psychologii osobnosti a Psychologii náboženství. Externě působí též na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Teologické fakultě UP v Olomouci
 • Je předseda Oborové rady pro doktorské studium oboru psychologie na FSS MU v Brně a školitel v oboru Obecná psychologie
 • Školí 8 doktorandů, v posledních třech letech úspěšně získali titul PhD. 4 jeho doktorandi (PhDr. Emilie Franková, PhDr. Jana Veselá, PhDr. Petr Bob, PhDr. Miroslava Štěpánková)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumy v psychologii osobnosti a vývojové psychologii osobnosti
 • Publikační činnost v oborech psychologie osobnosti, utváření a vývoj osobnosti, psychologie náboženství, metodologie psychologie
 • Konstrukce a standardizace psychodiagnostických metod
 • Konstituování teorie temperamentu jako frekvenční a amplitudové modulace vitality
 • Rozpracování psychodiagnostické metody "Sémantický výběr" k identifikaci struktury obsahů vědomí a jejich centrace kolem jádrových mentálních reprezentací
Akademické stáže
 • 1989 dvouměsíční studijní pobyt na Moskevské státní universitě
 • 1991 konference v Malmo, Švédsko "Teachers as Global Change Agents"
 • 1991 Mezinárodní letní škola ICASSI, Limerick, Irská republika
 • 1992 Psychologický ústav University Fribourg, Švýcarsko
 • 1992 Mezinárodní letní škola ICASSI, Leevencourts, Nizozemí
 • 1993 přednáška na Letní škole ICASSI
 • 1996 Mezinárodní letní škola ICASSI, Warwick University, Coventry, Velká Británie
 • 1996 Tříměsíční studijní pobyt v nadaci JANINEUM ve Vídni
Universitní aktivity
 • Předseda oborové rady
Mimouniversitní aktivity
 • Redakční rada čas. Studia Psychologica, Bratislava
 • Redakční rada čas. Výchova a vzdělání, Praha (1990 - 1992)
 • Pedagogický sbor ICASSI (International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes)
 • Člen komise pro vědecké hodnosti, Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
 • Předseda Českomoravské společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu
 • Člen pracovní skupiny pro akreditaci v oborech psychologie, pedagogika a kinantropologie
 • Člen pracovního týmu pro Evropský longitudinální výzkum těhotenství a dětství (ELSPAC) koordinovaný Institute of Child Health Bristolské university
 • Přednášky a kursy pro psychology, pracovníky školství a výchovného poradenství
Ocenění vědeckou komunitou
 • V září 2000 organizoval a předsedal mezinárodní konferenci Optimalizace vývoje osobnosti dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí konané v Brně
Vybrané publikace
 • SMÉKAL, Vladimír a Jana ŘEHULKOVÁ. Osobnost a hodnoty. In Pospíšil, Jiří; Roubalová, Marcela (eds.). Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 23. – 24. října 2008 v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Hanex, 2009. s. 7-28. ISBN 978-80-7409-027-1. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Psychosocial and moral aspects of communication in international research projects. In HOCHGERNER, Josef a Irena (eds.) ČORNEJOVÁ. Communication in International R&D Projects: A Perspective from Social Science and Humanities. 1. vydání. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008. s. 33-39. Psychologie, sociologie, média. ISBN 978-80-87029-28-2. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Křesťanský životní styl. Universum: revue České křesťanské akademie. Praha: Portál, 2008, XVIII, č. 3, s. 24-27. ISSN 0862-8238. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Selfmanagement jako cesta k sobě a druhým. In KOLÁŘ, Jan a Bohumíra (eds.) LAZAROVÁ. K sobě, k druhým, k profesi: teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 8-24. ISBN 978-80-210-4595-8. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Kvalita života ve stáří. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století II.: soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 1. vydání. Litomyšl: Město Litomyšl, 2008. s. 18-23. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Lidský úděl a smysl života. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století II.: soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 1. vydání. Litomyšl: Město Litomyšl, 2008. s. 72-76. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Michal ČERŇÁK. Hodnoty a trávení volného času dospívajících. In POSPÍŠIL, Jiří a Marcela (eds.) ROUBALOVÁ. Mládež a hodnoty 2007: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 18. – 19. října 2007 v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 9-22. ISBN 978-80-244-2142-1. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Hana HOBZOVÁ. Quality of life in the old age. In ŘEHULKOVÁ, Oliva, Evžen ŘEHULKA, Marek BLATNÝ a Jiří et al. MAREŠ. Quality of life in the context of health and illness. 1st edition. Brno: MSD, 2008. s. 120-129. ISBN 978-80-7392-073-9. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Osobnost člověka: psychologická a teologická perspektiva. In Mikeš, František (ed.). Věda a náboženství 2005: Teilhard, evoluce a globální spiritualita. Sborník příspěvků z 2. Mezinárodní interdisciplinární konference. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 91-99. ISBN 978-80-244-2182-7. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Jak může psychologie přispět k řešení problémů naší doby? In HELLER, Daniel, Václav MERTIN a Irena (eds.) SOBOTKOVÁ. Psychologické dny 2006: Prožívání sebe a měnícího se světa: sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2007. s. 1-10. ISBN 978-80-7308-185-0. info
 • FRANKL, Viktor Emil. Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu. Přeložili Ladislav Koubek a Jiří Vander; odpovědný redaktor Vladimír Smékal. 1. vydání. Brno: Cesta, 2007. 88 s. ISBN 80-7295-088-6. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Frankl, Viktor Emil: Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu - Průvodní slovo. 1. vydání. Brno: Cesta, 2007. ISBN 80-7295-088-6. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Tavel, Peter: Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla: potřeba smyslu života, přínos Viktora E. Frankla k otázce smyslu života - Průvodní slovo ke knize. 1. vydání. Praha; Kroměříž: Triton, 2007. Psyché. ISBN 80-7254-915-4. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Jak zvládat duchovní poranění a jak jim předcházet. Scripta bioethica. 2007, roč. 7, č. 1, s. 16-21. ISSN 1213-2977. info
 • SMÉKAL, Vladimír. An individual approach as a condition of quality of pupil's life. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). School and Health 21 (2). 1st edition. Brno: Paido; Masarykova univerzita, 2007. s. 329-335. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Frankl, Viktor Emil: Trpiaci človek - Úvodné slovo. 1. vydání. Bratislava: LÚČ, 2007. Libri Europeae; sv. 6. ISBN 978-80-7114-638-4. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Hodnoty a jejich zjišťování v psychologii a pedagogice. In ŠIMONÍK, Oldřich, Hana HORKÁ a Stanislav (eds.) STŘELEC. Hodnoty a výchova. Sborník referátů z vědecké konference, která se konala 30. - 31. 8. 2007 na PdF MU v Brně. 1. vydání. Brno: MSD, 2007. s. 80-101. ISBN 978-80-86633-78-7. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Úloha psychologie v rozvoji sociální kultury pedagogických pracovníků. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina (eds.) ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. s. 19-26. ISBN 978-80-7302-133-7. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Osobnosti tvoří dějiny - psychologie a antropologie. In NEŠPOR, Petr a Jaroslava (eds.) DOLEŽELOVÁ. Brněnská diecéze 1777–2007: historie a současnost. Sborník příspěvků ze sympozia na Biskupském gymnázium v Brně 10. 11. 2007. 1. vydání. Brno: Studio Arx, 2007. s. 184-191. ISBN 978-80-86665-04-7. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Integrální pojetí osobnosti a výzvy doby. In NANIŠTOVÁ, Eva a Eva (eds.) KLČOVANSKÁ. Psychológia pre život. Zborník z vedeckej konferencie k 15. výročiu Katedry psychológie na Trnavskej univerzite. 1. vydání. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. s. 11-19. ISBN 978-80-8082-159-3. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Nové kompetence psychologické, sociální a duchovní pomoci v sociální péči. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. 1. vydání. Litomyšl: Město Litomyšl, 2007. s. 7-12. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Význam duchovní dimenze rodinného života. ČR: Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 1, s. 15-17. ISBN E 16140. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Duchovně-duševní předpoklady partnerství a jejich rozvíjení. ČR: Neuveden, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 2, s. 11–13. ISBN E 16140. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Mezigenerační dialog. ČR: Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 3, s. 16-18. ISBN E 16140. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Mezigenerační dialog - dokončení. ČR: Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 4, s. 22-23. ISBN E 16140. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie. Universum: revue České křesťanské akademie. Praha: Portál, 2006, XVI, č. 2, s. 28-32. ISSN 0862-8238. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Duchovní poranění - příznaky a příčiny. Scripta bioethica. 2006, roč. 6, 1-2, s. 31-39. ISSN 1213-2977. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Kultura činností manažera - ředitele školy. In SLAVÍKOVÁ, Lenka (+), Petr LINHART a Radoslav (eds.) KUČERA. Vedení školy v praxi: vše, co potřebujete k úspěšnému řízení školy! Praha: Josef Raabe, 2006. 16 s. Základní dílo vydané v r. 2003 - 15. aktualizace. ISBN 80-86307-13-1. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Víš, jak žít? Osm úvah nad básní R. Kiplinga "Když ..." o vedení dobrého života. 1. vydání. Brno: Cesta, 2006. ISBN 80-7295-089-4. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Má se psychologie zabývat duší? In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. s. 47-53. ISBN 80-86633-58-6. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Soudková, Miluše: O zdravých vztazích mezi lidmi - Doslov. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-196-8. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Material, psychosocial and spiritual conditions of well-being at schools. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). School and Health 21 (1) – Volume 1 = Škola a zdraví 21 (1) – 1. díl. 1st edition. Brno: Paido; Masarykova univerzita, 2006. s. 23-31. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Materiální, psychosociální a duchovní podmínky pohody ve škole. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). School and Health 21 (1) – Volume 1 = Škola a zdraví 21 (1) – 1. díl. 1. vydání. Brno: Paido; Masarykova univerzita, 2006. s. 32-39. ISBN 80-7315-119-7. info
 • SMÉKAL, Vladimír, Jana ZAPLETALOVÁ, Zuzana FREYVALDOVÁ, Petr HANÁK, Václava MASÁKOVÁ a Alena MATĚJKOVÁ. Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení. 1. vydání. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006. 60 s. ISBN 80-86856-30-5. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Psaní zpráv v pedagogicko-psychologickém poradenství. In SMÉKAL, Vladimír, Jana ZAPLETALOVÁ, Zuzana FREYVALDOVÁ, Petr HANÁK, Václava MASÁKOVÁ a Alena MATĚJKOVÁ. Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení. 1. vydání. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006. s. 6-23. ISBN 80-86856-30-5. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Osobnost jako smysl života člověka. In MACEK, Petr a Jiří (eds.) DALAJKA. Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 18-24. ISBN 978-80-210-3804-2. URL info
 • SMÉKAL, Vladimír. Ličnost s logoterapeutičeskoj točki zrenija. In LEONTEV, D. A. (ed.). Problema smysla v naukach o čeloveke (K 100-letiiu Viktora Frankla). Materialy meždynarodnoj konferencii (Moskva, 19-21 Maia 2005 G.). Moskva: Smysl, 2005. s. 67-74. ISBN 5-89357-206-8. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Duševní hygiena na každý den. In Manere in montibus: Sborník Václavu Břicháčkovi k životnímu jubileu. Praha: FHS UK, 2005. s. 83-103. ISBN 80-239-6260-4. info
 • SMÉKAL, Vladimír. O lidské povaze. 1. vydání. Brno: Cesta, 2005. ISBN 80-7295-069-X. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Hayes, Nicky: Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmu - Předmluva k českému vydání. 1. vydání. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-983-6. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Psychologická pomoc trpícím. Universum: revue České křesťanské akademie. Praha: Portál, 2004, XIV, č. 2, s. 19-22. ISSN 0862-8238. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Možnosti poskytování psychosociální a duchovní opory seniorům v rodině a v zařízeních sociální péče. Sociální práce: odborná revue pro sociální práci. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2004, roč. 4, č. 2, s. 50-62. ISSN 1213-6204. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Vnitřní svět jedenáctiletého dítěte. In SMÉKAL, Vladimír, Lenka LACINOVÁ a Lubomír (eds.) KUKLA. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 100-112. Edice psychologie. ISBN 8086598845. info
 • PLAŇAVA, Ivo, Petra BLAŽKOVÁ a Jakub ŠINDLER. Rozvody rodičů dětí školního věku: příčiny, dopady na dítě, možnosti prevence. In SMÉKAL, Vladimír, Lenka LACINOVÁ a Lubomír KUKLA. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 160-171. Edice psychologie. ISBN 8086598845. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9. info
 • HÖSCHL, Cyril, Jan LIBIGER a Jaromír ŠVESTKA. Psychiatrie. 2., doplněné a opravené vyd. Praha: Tigis, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Self-management as a way of keeping a spiritual well-being of a teacher. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). Teachers and Health 6 = Učitelé a zdraví 6. 1st edition. Brno: Paido; Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 27-31. ISBN 80-7315-093-X. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Selfmanagement jako cesta k udržení duchovní pohody učitele. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). Učitelé a zdraví 6 = Teachers and Health 6. 1. vydání. Brno: Paido; Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 32-36. ISBN 80-7315-093-X. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Kam kráčí psychologie? In Annales psychologici: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická P 8. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2004. s. 11-15. ISBN 80-210-3497-1. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Osobnost jako skutečnost člověka a smysl života: konceptuální a metodologická úvaha. In ALTRICHTER, Michal et al. Osoba – osobnost – osobitost. Studijní texty ze spirituální teologie II. 1. vydání. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2004. s. 204-211. Studijní texty Centra Aletti; sv. 31. ISBN 80-86715-32-9. info
 • SMÉKAL, Vladimír, Antonie DVOŘÁKOVÁ a Jan MAREŠ. Risk and protective factors of personality development of children from various ethnic groups. In SMÉKAL, Vladimír, Hilary GRAY a Christopher A. (eds.) LEWIS. Together we will learn. Ethnic minorities and education. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 54-61. ISBN 80-86598-40-3. http://www.barrister.cz/ info
 • SMÉKAL, Vladimír. Současná rodina - možnosti poskytování psychosociální a duchovní opory seniorům. In Mění se úloha rodiny v péči o seniory? Olomouc: Caritas - Vyšší odborná škola sociální, 2003. s. 6-15. info
 • MAREŠ, Petr. Osobnost adolescenta a sociometrická pozice. In KRŠŇÁK, Tomáš a Vladimír SMÉKAL. Modernizace a ceska rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 279-298, 18 s. ISBN 80-86598-61-6. info
 • SMÉKAL, Vladimír, Jan ŠIRŮČEK a Tomáš KRŠŇÁK. Temperament a sociální chování adolescentů. In Modernizace a Česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 265-278. ISBN 80-86598-61-6. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Jan ŠIRŮČEK. Smělost, její fukce a determinanty. In Sociální procesy a osobnosť; 2002. Neuveden: Neuveden, 2003. s. 303-306. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Rizikové a protektivní faktory v utváření osobnosti dětí různých etnik. Brno: Barrister&Principal, 2003. 8 s. edice psychologie. ISBN 80-85947-82-X. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Jan ŠIRŮČEK. Temperament v raném dětství. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno: Barrister&Principal-studio, 2002. s. 37-54. Psychologie. ISBN 80-85947-83-8. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Duchovní období znovu přichází. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2002, roč. 8, č. 4, s. 12-13. ISSN 1211-5886. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Perspektivní trendy psychodiagnostiky. Psychologie dnes - Psychodiagnostické sešity (1). Praha: Portál, 2002, roč. 8, č. 3, s. 3. ISSN 1211-5886. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Hodnocení a etika vědecké práce. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2002, č. 2, s. 62-63. ISSN 1211-3384. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Spiritualita v denním životě člověka. In Homo religiosus. 1. vyd. Praha: ČM Psych Spol a Psych ústav AV ČR, 2002. s. 18-24. ISBN 8086174-04-02. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Role spirituality ve vnitřním obraze nemoci. In AMBROS, Pavel (ed.). Služba nemocným. Studijní texty z pastorální teologie III. 1. vydání. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2002. s. 27-36. ISBN 80-86045-93-5. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Transpersonal psychology in the main stream of contemporary and future psychology. Studia Psychologica. 2002, roč. 43, č. 4, s. 280. ISSN 0039-3320. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Vývoj osobnosti dítěte. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2002. s. 9-28. Psychologie. ISBN 80-85947-83-8. info
 • SMÉKAL, Vladimír, Marie BLAHUTKOVA a Jan CACEK. Nové teoretické přístupy umožňující hlubší poznání dimenzí osobnosti sportovce. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: MU Brno, 2001. s. 185-187. sborník Pedagogické fakulty MU v Brně č. 162, řada. ISBN 80-210-2712-6. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Transakční analýza pro výchovné poradce. Brno: MU - Centrum pro další vzdělávání, 2001. 36 s. Učební text pro specializační studium. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Budeme klonovat člověka? Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, roč. 34, č. 4, s. 61-62. ISSN 1211-3384. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Spiritualita a psychoterapie. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2001, č. 7, s. 26-27. ISSN 1211-5886. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Víra v osidlech postmodernismu. In Klapetek, Milan (ed.). Evropa mezi vědou a vírou: hledání nové konfigurace. Brno: VUT - Centrum vzdělávání a poradenství, 2001. s. 161-170. ISBN 80-214-1865-6. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Současný člověk a jeho spiritualita. In Sborník životnímu jubileu prof. PhDr. Zdeňka Heluse, DrSc. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2001. s. 25-30. ISBN 80-7290-057-9. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Osobnost učitele. In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: Pedagogické centrum, 2001. s. 41-45. ISBN 80-238-7168-4. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Brněnské výzkumy vývoje osobnosti. In Psychologické otázky adolescence. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR v nakladatelství Albert, 2001. s. 3-17. ISBN 80-7326-001-8. info
 • SVOBODNÍK, A., J. ABRAHÁMOVÁ, E. KUBALA, L DUŠEK, L. FORETOVÁ, R. VYZULA, V. SMÉKAL a J. ŽALOUDÍK. Predikce rizika vzniku karcinomu prsu u žen v České republice - metodika sběru dat pro validaci matematického prediktivního modelu. Klinická Onkologie. Brno: ApS, s.r.o., 2001, roč. 4, č. 1, s. 135-141. ISSN 8662-495X. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Lidský genom a svoboda osobnosti. In Lidský genom - vědění, možnosti, souvislosti (sborník k interdisciplinární konferenci - Institut pro bioetiku, občanské sdružení při Masarykově univerzitě). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 66-83, 8 s. ISBN 80-210-2447-X. URL info
 • SMÉKAL, Vladimír. Je naše mládež připravena přijmout Evropu? In Mladí lidé - aktivní občané v budoucí Evropě. Kroměříž: Klub Unesco, 2000. s. 4-9. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Kvalitativní metodologie jako východisko z krize věd o člověku. Brno: Elysium, 2000. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Temperament a styly jednání. In Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2000. s. 191-198. ISBN 80-210-2680-4. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Fragmentárnost psychologie a integrita člověka. In Integrativní funkce osobnosti. Brno: Masarykova Univerzita, 2000. s. 11-21. ISBN 80-210-2465-8. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Hledání nejvyššího smyslu v logoterapeutické perspektivě. In Psychologie pro třetí tisíciletí. Olomouc: Testcentrum a ČMPS, 2000. s. 66-70. ISBN 80-86471-04-7. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Kvalitativní přístup jako metodologie nové psychologie. In Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 1999. s. 5-14. ISBN 80-86179-03-4. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Lucie KOTKOVÁ. Duchovní dimenze osobnosti a morální jednání adolescentů. In Sociální procesy a osobnost. Brno: Masarykova Univerzita, 1999. s. 137-140. ISBN 80-210-2228-0. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Jan BERAN. Program 'Obecná škola' jako účinný faktor prevence problémového chování dětí a mládeže. In Sborník přednášek - 6. Uherskobrodské setkání učitelů. Uherské Hradiště: Středisko služeb školám, 1999. s. 6-10. info
 • SMÉKAL, Vladimír. O psychoanalýze, Freudovi a politické psychologii. Proglas. Brno: CDK, 1999, roč. 1999, č. 10, s. 27-31. ISSN 0862-6731. info
 • SMÉKAL, Vladimír. The Specificity Princip as a Theoretical Methodological Basis for Psychology of Personality. Studia psychologica : [časopis pre základný výskum v psychologických vedách]. Bratislava: Slovak Academic Press, 1999, roč. 41, č. 4, s. 280-285. ISSN 0039-3320. info
 • LEWIS, Christopher Alan, Mark E. SHEVLIN, Vladimír SMÉKAL a Martin J. DORAHY. Factor structure and reliability of a Czech translation of the Satisfaction With Life Scale among Czech university students. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách. Bratislava: Slovak Academic Press, 1999, roč. 41, č. 3, s. 239-244. ISSN 0039-3320. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Individuální přístup k pacientům podle typu osobnosti. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, spol. s r.o., 1999, III r., č. 2, s. 239-244. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Jan BERAN. Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu. Brno: Masarykova universita, 1999. 52 s. ISBN 80-210-2165-9. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Editorial. In Social Work And Higher School Councelling. Athens, Greece: Desktop Publishing Athens, 1999. s. 3-5. ISBN 960-911-77-0-8. info
 • BERAN, J. a V. SMÉKAL. Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu. 1. vyd. Brno: MU Brno, 1999. 51 s. info
 • BERAN, Jan, Vladimír SMÉKAL, Milena VAŇUROVÁ, Miroslava NOVOTNÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Obecná škola - I. stupeň po pátém roce ověřování. Brno: CDVU MU v Brně, 1998. 48 s. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Marek NAVRÁTIL. Geneze dětské agresivity a média. In 5. celostátní konference: "Násilí na televizních obrazovkách" (Sborník příspěvků). Brno: SPJF, 1998. s. 13-16. info
 • BERAN, Jan, Miloslava MACHALOVÁ a Vladimír SMÉKAL. Obecná škola po čtvrtém roce ověřování. Zpráva o výzkumu za školní rok 1996/97. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. info
 • BERAN, Jan, Miloslava MACHALOVÁ, Vladimír SMÉKAL, Milena VAŇUROVÁ a Miroslava NOVOTNÁ. Obecná škola po čtvrtém roce ověřování. Brno: CDVU MU, 1997. 52 s. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Výchova na švu tisíciletí. Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním vzdělávání. Praha: Portál, 1997, roč. 3, č. 6, s. 8-10. ISSN 1211-1775. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Jan BERAN. Jakého učitele potřebuje naše škola? Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním vzdělávání. Praha: Portál, 1997, roč. 3, č. 9, s. 7-9. ISSN 1211-1775. info
 • SMÉKAL, Vladimír. University Counselling and Education of Tallented Young People. In Development of Postgraduate Courses in Applied Social Sciences. Athens, Greek: UA, 1997. s. 58-63. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Kulturně etické a psychologické souvislosti výchovy ke zdravému způsobu života. In Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: MU, 1997. s. 33-36. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Podmínky rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti. In Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: Paido, 1997. s. 8-15. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Co je to psychologie? Propsy. Praha, 1997, roč. 3, č. 8, s. 11-15. ISSN 1211-5886. info
 • SMÉKAL, Vladimír. O radosti a štěstí. Propsy. Praha, 1997, roč. 3, č. 9, s. 8-12. ISSN 1211-5886. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Co zjišťujeme měřením rysů osobnosti? In Psychologové profesoru Tardymu. Praha, 1997: PsÚ AV ČR, 1997. s. 89-100. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Tomáš URBÁNEK. Tvarový test tvořivosti. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1997, roč. 32, č. 5, s. 512-521. ISSN 0009-062X. info
 • BERAN, Jan, Miloslava MACHALOVÁ a Vladimír SMÉKAL. Obecná škola po třetím roce ověřování. Brno: CDVU MU Brno, 1996. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Vztahy v rodině jako faktor duchovního růstu. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. Brno: Filozofická fakulta MU, 1996, roč. 1996, P 1, s. 9-13. ISSN 1211-3522. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Mentální rezprezentace, NLP a konstruktivní psychologie. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filozofická fakulta MU, 1995, roč. 1995, D 42,, s. 31-36. ISSN 0231-7818. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Tvořivost v práci učitele. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1995, roč. 1995, 16-17, s. 6-10. ISSN 1211-4669. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Tolerance - Antropological and psychological view. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách. Bratislava: Slovak Academic Press, 1995, roč. 37, č. 5, s. 289-298. ISSN 0039-3320. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Mojmír VÁŽANSKÝ. Základy pedagogiky volného času. Brno: Paido, 1995. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Duchovně orientovaná psychoterapie - naléhavý úkol dneška. In Frankl, Viktor Emil. Lékařská péče o duši: základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno: Cesta, 1995. s. 232-235. ISBN 80-8531-939-X. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Tvořivost a metody jejího rozvíjení. Psychologické texty - Řada C. Brno: MU, 1995, roč. 1995, č. 6, s. 1-7. info
 • TYRLÍK, Mojmír, Petr MACEK, Vladimír SMÉKAL a L. VALACH. Sociální reprezentace pojmu demokracie. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. I, Řada pedagogicko-psychologická. Brno: Filozofická fakulta MU, 1995, roč. 1995, I 29, s. 79-94. ISSN 0068-2705. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Integrační funkce osobnosti. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. I, Řada pedagogicko-psychologická. Brno: Filozofická fakulta MU, 1994, roč. 1994, I 28, s. 17-22. ISSN 0068-2705. info
 • MACEK, Petr, L. VALACH, Mojmír TYRLÍK, M. CHURAVÝ a Vladimír SMÉKAL. Social representations of Democracy and Freedom in village life in Moravia. In Plichtová, Jana (ed.). Cultural Construction of Democracy. Bratislava: Department of social and biological communications SAS, 1992. s. 67-72. ISBN 80-900981-1-8. info
 • VALACH, L., Petr MACEK, CHURAVÝ a Vladimír SMÉKAL. Social representation on democracy in old and new village councils in Czecho-Slovakia. In Ch. Rootes, P. Brown, R. Crompton, H. Davis, Ch. Lane (eds.). A new Europe. Abstracts of British Sociological Association Annual Conference. British Sociological Association, 1992. s. 52. info
 • MACEK, Petr, L. VALACH, Mojmír TYRLÍK, M. CHURAVÝ a Vladimír SMÉKAL. Social representations of democracy and freedom in village life in Moravia. In Paper presented on Czecho-Slovak Medium Size Meeting of The European Association of Experimental Social Psychology. Abstracts: "Social Psycholoby in the Year 2 000", Smolenice, p.26. 1992. info
 • VALACH, L., Petr MACEK, M. CHURAVÝ a Vladimír SMÉKAL. Wandel der sozialen Repräsentationen der Gemeinderäte im Demokratisierungsprocess in Mähren. In Ch. G. Allesch, E. Billman-Mahecha, A. Lang (Hrsg.). Psychologische aspekte des kulturellen Wandels. Wien: Verlag des Verbandes der Wissenschaftlichen Gesellschaften Oesterreichs, 1992. s. 202-211. info
 • MACEK, Petr a Vladimír SMÉKAL. Výkladový model integrace osobnosti. In Přestavba a úkoly psychologie. Materiály semináře SAK, Brno. 1989. info
 • MACEK, Petr a Vladimír SMÉKAL. Kdy je volný čas faktorem rozvoje osobnosti (When is a lesuire time a factor of personality development). In Referát presentovaný na konferenci "Volný čas a výchova mládeže v přírodě". Seč, 20.-22.10. 1989. info
 • SVOBODA, Mojmír, Jiří POKORNÝ a Vladimír SMÉKAL. Předpoklady uplatňování tvořivých postupů v řídící práci. Brno: VUT, 1988. info

4. 2. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.