Matematika se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem a hlavním zaměřením bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání je zejména příprava pro navazující magisterské studium učitelství matematiky pro základní školy. V průběhu studia se seznámíte se základy současných matematických disciplín jako jsou geometrie, algebra, diferenciální a integrální počet a teorie pravděpodobnosti.

Veškerá látka je přednášena tak, aby poskytovala jak ponětí o stavbě jednotlivých matematických disciplín, tak představy o tom, jak matematika jako věda souvisí se školním předmětem zvaným matematika. V rámci společného základu pro matematiku i druhý aprobační předmět získáte poznatky z psychologie, pedagogiky a obecné didaktiky.

Studium vám umožní porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci matematické, pedagogické a psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvinete rovněž komunikativní dovednosti významné pro spolupráci s žáky, kolegy na pracovišti, rodiči žáků i odborníky z praxe. Ve studiu je kladen důraz na princip postupnosti a gradace témat a předmětů, a to od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce studijního programu je dále charakteristická provázaností teorie a praxe.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je vypracování a úspěšné obhájení závěrečné bakalářské práce.

Po úspěšném ukončení studia získáte schopnosti:

  • Rozvíjet získané teoretické matematické znalosti a dovednosti směrem k jejich využití v praxi.
  • Komunikovat na základní úrovni v některém cizím jazyce a tím přispívat k internacionalizaci výuky.
  • Získané teoretické znalosti z matematických disciplín dále rozvíjet pomocí samostudia i kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Nabyté vědomosti z disciplín všeobecného základu (pedagogika, psychologie a didaktika) úspěšně využít v činnosti vychovatele/ky nebo asistenta/ky pedagoga.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás matematika?
  • Baví vás práce s dětmi ve věku 11–16 let?
  • Chcete se stát v budoucnosti učitelem či učitelkou matematiky?

Pak jste na správné adrese na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a právě pro vás je určen bakalářský studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání.

Studium je rozvrženo tak, aby vám přechod mezi středoškolskou a vysokoškolskou matematikou nečinil problém. V prvním semestru studia si v předmětu Základy matematiky osvojíte potřebnou matematickou symboliku, dále pak získáte základní přehled o poznatcích z matematické analýzy, algebry, geometrie, diskrétní matematiky a teorie pravděpodobnosti včetně základních znalostí disciplín z pedagogiky a psychologie.

Budete tak plně připraveni k výkonu povolání asistenta pedagoga. V dalším studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství matematiky pro základní školu pak budete mít možnost získat kvalifikaci učitele matematiky pro základní školu nebo po potřebném rozšíření i pro střední školu.

Čemukoli vyučuješ, hleď, aby jasná pravda byla. (Jan Ámos Komenský)

Praxe

Významnou součástí studia jsou reflektované pedagogické praxe na školách. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Systém povinných pedagogických praxí vám umožní rozvinout vaše profesní kompetence a připraví vás na úspěšné zvládnutí povolání asistenta/ky pedagoga.

V průběhu asistentských praxí si osvojíte dovednosti nezbytné jednak při individuální práci se žákem mimo proces vyučování (doučování na půdě školy nebo v rodinách dětí) a jednak při práci s učitelem ve třídě během výuky. Praxe tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů, které jsou realizovány od třetího do pátého semestru studia.

Chcete vědět víc?

http://www.ped.muni.cz

http://katedry.ped.muni.cz/matematika

http://www.is.muni.cz

Uplatnění absolventů

Po absolvování bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání budete disponovat základním odborným matematickým vzděláním s oborově didaktickou složkou a budete připraveni ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství matematiky pro základní školy, popřípadě dalšímu oborovému studiu matematiky. 

Získáte rovněž kvalifikaci pro povolání asistent/ka pedagoga, instruktor/ka ve střediscích volného času, jako vychovatel/ka v domovech mládeže, vychovatel/ka ve školních družinách, respektive v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností nebo mentoringem. Uplatnění můžete nalézt rovněž v dalších profesích, které vyžadují matematické myšlení. 

„Studovala jsem kombinaci německý jazyk a matematika. Pro většinu lidí dost neobvyklá a zvláštní kombinace, avšak v ani jednom z těchto oborů si nemůžu na nic stěžovat. Všichni vyučující se nám snaží vyjít co nejvíc vstříc ve všech směrech. V německém jazyce se nám často stane, že přednášku, seminář nebo cvičení, vedou praktikanti z Rakouska či Německa a podělí se s námi o své zkušenosti, zajímavosti z jejich okolí nebo nám přiblíží jejich kulturu.“

Michaela Juříková
absolventka programu

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Matematika se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Helena Durnová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.