Klasická archeologie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Chcete se stát archeology? Zajímá vás antika? Rádi cestujete? Trápí vás nejrůznější „proč“ související s lidskou společností? Bavila by vás velmi různorodá práce v zajímavých mezinárodních týmech v různých koncích světa? Chtěli byste kopat třeba v Pompejích? Pokud ano, klasická archeologie může být pro vás správnou volbou.

Pod zemí mnoho ohňů též hoří. Empedokles.

Klasický archeolog je dnes vlastně detektiv. Zkoumá a hledá odpovědi na otázky týkající se života lidí v antice a mobilizuje k tomu všechny dostupné zdroje. Kromě znalosti historie, umění a hmotné kultury využívá také informace získané z přírodních věd, jako je antropologie, genetika, geologie, paleobotanika, paleozoologie a mnoha dalších. Je jedna ruka s moderními technologiemi, které mu pomáhají hodnotit získaná data, ale také dokumentovat zkoumanou situaci, problém, fenomén.

Studium klasické archeologie je tedy velmi pestré, rozhodně není monotónní a nudné. Je třeba zvládnout faktografické přehledy antického umění, hmotné kultury, historie, základy mnoha vědních disciplín, jazyky mrtvé i živé. Ale hlavně rozvíjí kritické myšlení, hledání zákonitostí a příčinností v lidské společnosti. Studenti během studia jenom nesedí v posluchárnách a knihovnách, ale výuka probíhá také v laboratořích, přímo v terénu nejen v České republice, ale také v Řecku, Itálii i jiných zemích. Studenti dostávají samostatné role ve výzkumných projektech, pracují v terénu, jezdí na studentské pobyty i odborné konference.

Například společně se studenty řešíme problém udržení vody v přírodě ve velmi suché oblasti východní Kréty. Spolupracujeme s mnoha odborníky z nejrůznějších oborů, ale hlavně jako model možného řešení využíváme systém, který aplikovali lidé od doby bronzové do raného středověku. Zkoumáme minulost, ale jsme užiteční i dnes.

Studium klasické archeologie vám dá minimálně výborný přehled o antické hmotné i jiné kultuře, zdokonalíte se v moderních jazycích, naučíte se základy latiny a starověké řečtiny, dostane se vám praktických dovedností, které je možné uplatnit v archeologii středoevropské. Pokud budete brát studium vážně, můžou z vás být archeologové evropského formátu.

Veškerá praxe i psaní diplomových prací se řídí dvěma kritérii: chceme, abyste získali náležité znalosti a dovednosti a zároveň, aby vaše práce byla přínosem pro druhé, aby přinesla něco nového.

Je studium programu pro vás?

Klasická archeologie je široký obor. Uplatní se jak humanitně, tak technicky nebo přírodovědně zaměření studenti. Týmoví hráči i introverti. Každý může najít své místo, kde bude jeho práce přínosná pro druhé a zároveň uspokojivá pro něj samotného. Co je ale úplně nejdůležitější, bez čeho se neobejdete, je zaujetí, zájem a pracovitost.

Praxe

Studenti klasické archeologie musí splnit terénní praxi na jednom z našich výzkumů v ČR nebo v zahraničí v rozsahu několika týdnů ročně (podle typu studia), účastnit se laboratorní výuky. Povinné jsou i odborné exkurze v ČR i v zahraničí.

Chcete vědět víc?

Navštivte webové stránky nebo Facebook Ústavu archeologie a muzeologie, který výuku programu zajišťuje, a zjistěte, jaké akce pořádá mimo výuku, do jakých aktivit se budete moci zapojit a mnoho dalšího. Můžete se také podívat na informační video ze dne otevřených dveří nebo se vydat na virtuální prohlídku budovy, kde ústav sídlí.

Uplatnění absolventů

Po absolvování programu klasické archeologie budete mít výborný přehled o antické kultuře, budete umět vést menší archeologický výzkum, používat geodetické přístroje, vytvářet 2D i 3D dokumentaci  archeologických nálezů i celých situací. Budete dobře jazykově vybaveni, což vám zajistí možnost uplatnit se i v zahraničí.

Můžete pracovat jako archeolog v ústavech památkové péče, muzeích, archeologických ústavech Akademie věd ČR, ale také v jiných soukromých institucích, které vlastní archeologické sbírky.

Je možné uplatnit se i v jiných oborech, jako jsou popularizační a vzdělávací centra muzeí a kulturních středisek, na obecních úřadech, v turistickém ruchu, třeba jako průvodce.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky písemné oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu motivačního dopisu (délka 1 strana textu A4) a anotace prostudované odborné nebo populárně naučné literatury (minimálně 1 strana textu A4, maximálně 3 tituly).
Motivační dopis a anotaci vložte ve formátu PDF přímo do své e-přihlášky do rubriky Příloha 2. V rubrice zvolte správné typy sbíraných souborů, tj. „Klasická archeologie: Motivační dopis“ a „Klasická archeologie: Anotace četby“, a nezapomeňte kliknout na „Uložit“ dole na stránce. Obě práce vložte nejpozději do 8. 4. 2024.

Základní popis oborové zkoušky:
V motivačním dopisu uchazeči zdůvodní výběr studijního programu, popíší svá setkání s oborem klasické archeologie (archeologie antiky), např. návštěvy lokalit, výstav, popis účasti na terénních archeologických výzkumech a setkání s popularizací archeologických témat.
Anotace literatury má představit odbornou nebo populárně naučnou literaturu z klasické archeologie nebo příbuzného tématu, kterou uchazeči přečetli.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
  1. potvrzení o účasti v soutěži v oboru historie nebo archeologie (SOČ) od krajského kola včetně, Dějepisné olympiády od krajského kola včetně;
  2. potvrzení o práci na archeologickém výzkumu - souhrnem min. dva týdny - délka praxe musí být v potvrzení uvedena. Toto potvrzení vydává na požádání archeologická organizace, u níž byl uchazeč na výzkumu zaměstnán. Musí jít o organizaci oprávněnou k provádění archeologických výzkumů dle § 21, zákona 20/1987 Sb.
Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Kritéria hodnocení

  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
  • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50
  • Uchazeči, kteří uspějí u oborové zkoušky, budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě bodového ohodnocení.

Doporučená literatura

Program neuvádí žádnou doporučenou literaturu. Výběr četby odborné nebo populárně naučné literatury pro anotaci nechává na uchazečích a jejich zájmu.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Klasická archeologie jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Klasická archeologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.