Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium

Vysvětlení základních pojmů

Studijní program

Základním rámcem každého vysokoškolského studia je konkrétní studijní program. Masarykova univerzita nabízí tři typy studijních programů: bakalářský, magisterský, doktorský. Studijní program se realizuje prostřednictvím studijních plánů. Fakulta sociálních studií nenabízí bakalářské studium v kombinované formě studia.

Studijní plán  

Studijní plán tvoří souhrn povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů, který je z hlediska časové a obsahové posloupnosti uspořádán tak, aby umožnil naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu ve standardní době studia. Studijní plán může mít tuto podobu:

  • jednooborový;
  • se specializací;
  • pro sdružené studium, sestávající z hlavního studijního plánu a vedlejšího studijního plánu.

Jednooborový studijní plán

Studium se zaměřuje na zvládnutí jednoho oboru a jeho obsah si z velké části volí student sám. Jde o studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů, které si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů. Oproti studiu se specializací se zpravidla liší tím, že studentovi nechává větší volnost ve výběru povinně volitelných i volitelných předmětů. 

Studijní plán se specializací

Studium se zaměřuje na hlubší orientaci v jedné ze specifických částí oboru. Studium obsahuje společnou část předmětů s jednooborovým studijním plánem a předměty specializace. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá vždy pouze jednu z nich.

Studijní plán pro sdružené studium

Sdružené studium umožňuje, aby student získal ucelené znalosti a dovednosti ze dvou studijních programů. Tvoří jej kombinace hlavního studijního plánu a vedlejšího studijního plánu. Kombinovat hlavní a vedlejší studijní plány nelze zatím zcela volně. Sdružené studium na Masarykově univerzitě je asymetrické (s výjimkou učitelských studijních programů), tj. Významně se liší objem studia v hlavním a vedlejším studijním plánu.

Hlavní studijní plán

Volba hlavního studijního plánu je pro studenta klíčová, protože profiluje jeho studium a student v rámci něj píše svoji bakalářskou práci. Hlavní studijní plán odpovídá dvoutřetinové studijní zátěži.  Student se zapisuje do studijního programu, kde studuje hlavní studijní plán. Každý studijní program může obsahovat pouze jeden hlavní studijní plán.

Vedlejší studijní plán

Vedlejší studijní plán je k hlavnímu studijnímu plánu doplňkový. Vedlejší studijní plán odpovídá třetinové studijní zátěži. Student se nezapisuje do studijního programu, kde studuje vedlejší studijní plán. V rámci jednoho studia lze studovat pouze jeden hlavní a jeden vedlejší studijní plán.

Přihlášky

Do každého studijního programu může uchazeč podat nejvýše jednu přihlášku, za kterou zaplatí jeden poplatek. Pokud studijní program umožňuje studium podle více studijních plánů (např. pro sdružené studium nebo se specializací), může uchazeč v přihlášce označit až tři studijní plány v pořadí dle svých preferencí.

Na celou Masarykovu univerzitu a tedy i na FSS  je možné podat přihlášku pouze elektronicky.

Důležité termíny

 

od

do

poznámka

Dny otevřených dveří

18. ledna 2019

19. ledna 2019

 

podání přihlášky

1. listopadu 2018

28. února 2019

 

testy ZSV a OSP u společnosti SCIO

8. prosince 2018

 

k testům u společnosti SCIO se uchazeč přihlašuje samostatně

1. února 2019

 

9. března 2019

 

30. března 2019

 

1. května 2019

 

testy TSP na MU

27. dubna 2019

28. dubna 2019

 

Přijímací testy

Zájemce o bakalářské studium na FSS si vybírá, zda chce absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. V obou případech musí absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio. Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia na FSS si uchazeč musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.

POZOR - Uchazeči, kteří skládají zkoušky od společnosti SCIO na Slovensku, si musí vybrat a absolvovat českou verzi testů. 

Varianta 1: ZSV (SCIO) + OSP (SCIO):

Uchazeč má možnost vykonat národní srovnávací zkoušky (NSZ) v pěti termínech. Při více pokusech se započítají nejlepší dosažené výsledky.

Varianta 2: ZSV (SCIO) + TSP (MU):

Uchazeč má možnost vykonat zkoušku ZSV v pěti termínech. Při více pokusech se uchazeči započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP v termínu stanoveném MU, tu má možnost vykonat jednou, uplatní ji však i na některých dalších fakultách MU.

Celkový výsledek, z něhož se vychází pro stanovení pořadí uchazečů, tvoří ze 60 % test ZSV a ze 40 % test OSP (případně TSP). Výsledkem je přepočtený percentil.

Harmonogram:

  • Uchazeč nejpozději do 28. února 2019 podá kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku, závazně zvolí variantu přijímacího řízení a zaplatí administrativní poplatek.
  • Paralelně se přihlašuje k národním srovnávacím zkouškám (NSZ) – ZSV a případně i k OSP, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/ nsz.
  • Od společnosti Scio obdrží po svém přihlášení pozvánku k NSZ (k ZSV, případně i k OSP).
  • MU posílá automaticky pozvánku k přijímací zkoušce pouze uchazečům, kteří si vybrali TSP (Varianta 2).

Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou. Ani náhradní termíny TSP se nevypisují. V případě, že se z velmi závažných důvodů nemůžete zúčastnit TSP v řádném termínu, můžete podat žádost o mimořádný termín. Tato žádost se podává písemně prorektorovi pro vzdělávací činnost.

Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium, budou muset případně splnit podmínky přijetí do vedlejšího studijního plánu na jiných fakultách MU.

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Prominutí přijímací zkoušky

Nepřihlížíme ke známkám ze střední školy, SOČ, certifikátům ani soutěžím, směrodatné jsou pro nás pouze výsledky testů.

Odvolání v případě nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Většinou nenastoupí všichni přijatí studenti, uvolněná místa mohou být po zápisech do studia nabídnuta dalším uchazečům v pořadí, jestliže nebyla naplněna kapacita oboru.

Informujte se na studijním oddělení fakulty.

Zápis do studia

Do bakalářského studia se mohou zapsat pouze ti přijatí uchazeči, kteří složili maturitní zkoušku.

O přesném termínu zápisu do studia vás budeme informovat dopisem. K zápisu si přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, platný průkaz totožnosti a psací potřeby.

Cizí státní příslušníci předloží nostrifikaci vzdělání, je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (neplatí pro občany Slovenské republiky). Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde.

Součástí zápisu je také převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Zápis pro studenty a absolventy MU

Uchazeči, kteří již jsou nebo byli studenty MU (hlásí se na další obor či jsou opětovně přijati ke studiu) a vlastní přístupová data do Informačního systému (UČO a heslo), mohou být zapsáni bez osobní účasti. Stačí, když vyplněný zápisový list a ověřenou kopii maturitního vysvědčení doručí osobně na adresu Studijního oddělení FSS MU nejpozději do posledního pracovního dne před začátkem semestru.

Součástí zápisu je také převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu u příslušných referentek na studijním oddělení ve stanoveném termínu.

Zmocnění k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebné formuláře najdete v Materiálech pro uchazeče.

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do dne termínu zápisu. V případě přijetí na více oborů uveďte obor či obory, na které se chcete zapsat. Podrobný harmonogram náhradního zápisu najdete v Materiálech pro uchazeče.

Zářijový termín maturitní zkoušky

Pro zápis do studia je uchazeč povinen předložit předložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení v termínech řádných (červenec) nebo náhradních (září) zápisů, nejpozději pak do posledního pracovního dne před zahájením semestru.

Uchazeči, kteří vykonají maturitní zkoušku po náhradním termínu zápisu, se dostaví k zápisu na Studijní oddělení FSS MU v úředních hodinách.

Pokud uchazeč z jakýchkoli důvodů do stanoveného data požadovaný doklad nepředloží, nemůže ke studiu v daném akademickém roce nastoupit. Odklad nástupu Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity nepovoluje.

U zápisu jsou uchazeči informováni o náležitostech a podmínkách studia na FSS MU. Pro získání těchto informací se účast na jednom z termínů zápisu doporučuje i uchazečům, kteří se kvůli pozdnímu konání maturitní zkoušky budou moci zapsat ke studiu až po řádném nebo náhradním termínu zápisu.

Uchazeči ze zahraničí

Jestliže jste ze Slovenska, postupujete úplně stejně jako uchazeči z ČR.

Jestliže jste cizinec, a tím nemyslíme občan Slovenské republiky, týká se vás jiný postup. Můžete jít cestou testů stejně jako čeští a slovenští uchazeči, ale také můžete skládat fakultní přijímací zkoušku. Uchazeči, kteří mají cizí státní příslušnost a skládali maturitní zkoušku na zahraniční střední škole, nemusí absolvovat Scio. Mohou skládat písemnou přijímací zkoušku přímo na FSS. Podle oborů, na něž se hlásíte, absolvujete víceoborový test. 
První varianta testu zahrnuje obory Bezpečnostní a strategická studia, Evropská studia, Mezinárodní vztahy, Politologie a Mediální studia a žurnalistika. 
Druhá varianta testu zahrnuje obory Environmentální studia, Genderová studia, Psychologie, Sociální antropologie, Sociologie, Sociální práce, Veřejná politika a lidské zdroje a Mediální studia a žurnalistika. 
V případě přihlášky napříč obou variant testu, absolvujete obě dvě varianty testu. Pozor, nejpozději k přijímací zkoušce musíte ale doložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikační doložku) a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 dle ALTE. Jinak nebudete ke zkoušce připuštěni! 

Pravidla přijímacího řízení cizinců upravuje Směrnice FSS č. 4/2016 - O přijímacích zkouškách pro cizince do bc. programů akreditovaných v českém jazyce

Slovníček

TSP – test studijních předpokladů

ZSV - zkouška ze Základů společenských věd

OSP - zkouška z Obecných studijních předpokladů

Podejte přihlášku

Dotazy a informace k přijímacímu řízení


Kontakty na studijní oddělení

telefon: 549 49 6956
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.