Clinical psychology

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 1 500 EUR za akademický rok.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: jaro 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2023.

Co se naučíte

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky - mladé vědce - v aplikovaných oblastech klinické psychologie (výzkum psychoterapie, psychodiagnostických metod a metod v oblasti "public health"), které rozvíjí v současnosti Katedra psychologie FSS MU, ve spolupráci s výzkumným pracovištěm Institutem výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU. Studenti se připravují na zcela samostatný výzkum založený na samostatné analýze jak kvantitativních, tak kvalitativních dat, jsou vedeni k publikování v prestižních časopisech a na to, že sami povedou výzkumné týmy. Bude podporována zahraniční spolupráce a také nabytí zahraniční zkušenosti u každého studenta, stejně jako publikování výsledků společně s kolegy ze zahraničí. Od studentů se očekává, že s nimi jejich výsledky z výzkumu mohou na katedře a na IVDMR konzultovat mladší kolegové (studenti v bakalářském a magisterském studiu zejména při promýšlení témat svých závěrečných prací).

Věda může léčit.

Doktorským studentům se v tomto SP nabízejí tři větve (oblasti) výzkumu:

Výzkum účinnosti a/nebo procesu psychoterapie

Vývoj v oblasti psychometriky zaměřený na vývoj a ověřování nových psychodiagnostických metod

Podpora zdraví veřejnosti vývojem a ověřováním metod a intervencí určených pro podporu zdraví

Spojovacím prvkem mezi jednotlivými větvemi SP jsou společné výzkumné a prezentační semináře, společný předmět Teorie a metodologie vědy a vzájemná podpora a účast při obhajobách disertačních projektů. SP je zaměřen přednostně výzkumně, studentům je od počátku doporučována podoba disertační práce jako kolekce nejméně tří - v průběhu studia publikovaných nebo k publikaci přijatých - na vlastním výzkumu založených studií.

Praxe

Vyžadována je min. 3měsíční (jednosemestrální) stáž na zahraniční univerzitě a jejím výzkumném pracovišti. Účast na stáži je v daném semestru kreditově ohodnocena při splnění dalších podmínek (splnění některého z předmětů: Práce na disertační práci; Výzkumná část disertace; Příprava zahraniční publikace). Z hlediska povinné praxe na výzkumném pracovišti jde o studium vysoce praktické. Student v rámci stáže participuje na týmovém výzkum, nebo pokračuje v realizaci vlastního výzkumu a podílí se na plnění výzkumných úkolů pracoviště. Student může při výzkumné stáži absolvovat i předmět vypsaný zahraničním pracovištěm pro doktorské studenty.

Prakticky zaměřené předměty, praxe a stáže tvoří celkem 70 – 90% studia, poměr bude záležet na míře praktického zaměření disertačního projektu; připravovány budou ale takové projekty, které poměr praktičnosti posunou k 90%. Standardní poměr kreditů (ECTS) praktických ku teoretickým předmětům se bude pohybovat mezi 168/192:240 (s předpokladem, že kreditové ohodnocení disertační práce bude děleno na kredity za teoretickou a výzkumnou část.

Chcete vědět víc?

https://psych.fss.muni.cz/uchazeci/phdstudium

Uplatnění absolventů

Při dosažení cílů studia (viz výše) se zvýší uplatnitelnost absolventa studia klinické psychologie na trhu práce a podpoří se jeho další profesní rozvoj.

Po ukončení studia je absolvent připraven vést výzkum a proces ověřování nových terapeutických a diagnostických postupů, být konzultantem (supervizorem, expertem) v oblasti posouzení validity a reliability používaných metod v praxi, být přizvaným konzultantem pro soudní znalce nebo soudně znalecká pracoviště v oboru klinická psychologie.

Absolvent – se získaným titulem PhD., s osvojenou vědecko-výzkumnou erudicí, s doloženou publikační a jinou tvůrčí činností – je snáze zaměstnatelný v akademické a výzkumné sféře, ale i v klinické praxi (na špičkových odděleních, kde se kromě diagnostiky a terapie provádí také výzkum; příkladem mohou být fakultní nemocnice). Získává erudici pro spolupráci se zahraničními výzkumníky. Předpokládáme snazší zaměstnatelnost na univerzitních pracovištích, v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR a rovněž na zahraničním – klinickém a výzkumném pracovišti v oboru psychologie.

Absolvent je kromě vědecké průpravy a po absolvování výzkumných stáží v rámci studia kompetentním psychologem pro uplatnění v praxi, a to zejména ve zdravotnických zařízeních. Je připravován (výzkumnou a vývojovou činností) pro zaměstnání na těch pracovištích, které budou v rámci reformy psychiatrické péče školícími pracovišti v oblasti specializační přípravy v oboru klinická psychologie.

Absolvent studia je připraven uplatnit se v oblastech, kde je nedostatek doktorsky a výzkumně vzdělaných odborníků – ve výzkumných týmech ve zdravotnictví; ve vydavatelstvích diagnostických metod; při plánování ověřováních studií; při plánování výzkumů terapeutické změny na stávajících klinických pracovištích; je připraven pro zahraniční spolupráci se zahraničními výzkumnými týmy.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2023
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 15. ledna 2024
Termín přijímací zkoušky: 29. ledna 2024 - 2. února 2024
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

  • výzkumný záměr
  • strukturovaný profesní životopis
  • kopie magisterského diplomu
  • souhlas budoucího školitele/ školitelky
  • seznam publikovaných prací, příp. separáty
  • zahraniční uchazeči, kteří nemohou být osobně přítomni u přijímacích zkoušek dodají 2 doporučující dopisy a doklad o znalosti AJ min. na úrovni B2


Podrobné informace: https://1url.cz/@doctoral

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria hodnocení uchazečů:

  • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 50 bodů
  • Odborné znalosti v dané výzkumné oblasti - max. 30 bodů
  • Jazykové znalosti (anglický jazyk aktivně slovem i písmem) - max. 20 bodů

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Oborová rada a oborové komise
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
1 500 EUR
Více informací

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.