Psychologie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Obecná psychologie, Pedagogická psychologie, Psychologie práce, Sociální psychologie nebo Vývojová psychologie).

Co se naučíte

Doktorský program psychologie připravuje výzkumníky a vědecké pracovníky v oblasti psychologie, se zaměřením (specializací) na sociální, vývojovou, obecnou a pedagogickou psychologii a psychologii práce. Důraz je kladen na prohloubení teoretických poznatků v uvedených psychologických disciplínách, které mohou být využity ve vědeckém výzkumu i při řešení problémů profesionální praxe. Studenti se seznámí s nejnovějšími teoretickými přístupy, osvojí si kritický pohled na teoretické koncepty i na empirické výzkumy, seznámí se s metodami analýzy dat kvantitativní i kvalitativní povahy. Vypěstují si schopnosti a dovednosti potřebné pro samostatnou vědeckou psychologickou reflexi a současně i schopnost týmové výzkumné spolupráce, ať již oborově zaměřené či interdisciplinární.

„Psychologický výzkum jako cesta k porozumění.“

Praxe

Povinnou součástí studia a určitou formou praxe je tříměsíční zahraniční pobyt na akademickém pracovišti nebo na pracovišti, které se zabývá aplikovaným výzkumem. Další povinnou praxí je participace na výuce studentů psychologie a na výzkumných projektech katedry a dalších školících akademických pracovišť.

Chcete vědět víc?

http://psych.fss.muni.cz/node/249

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou získanou kvalifikaci výzkumníka uplatnit na akademických pracovištích a ve výzkumných ústavech. Absolvování doktorského studia psychologie samo o sobě však není odbornou kvalifikací pro výkon profese psychologa, nenahrazuje v tomto smyslu nutnost absolvování magisterského studia psychologie.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2024
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 15. ledna 2025
Termín přijímací zkoušky: 30. ledna 2025 - 5. února 2025
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

 • výzkumný záměr
 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie magisterského diplomu
 • seznam publikovaných prací, příp. separáty
 • souhlas budoucího školitele/ školitelky


Podrobné informace

 • Ukončené magisterské vzdělání v oboru psychologie. Výjimečně může být akceptován absolvent jiného příbuzného magisterského oboru (v tomto případě se předpokládá vyhraněné zaměření na odbornou činnost v psychologii, resp. na výzkum, který je na pomezí psychologie a dalšího vědního oboru).
 • Uchazeč o studium v doktorském studijním programu psychologie předloží teze projektu své zamýšlené disertační doktorské práce. Projekt má tematicky navazovat na některé z výzkumných témat, které se řeší na pracovištích, na kterých školení doktorandů probíhá (Katedra psychologie FSS MU, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU a Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.). Proto je nutné, aby uchazeč/uchazečka konzultoval/konzultovala svůj návrh tématu disertace s odborníkem (potenciálním školitelem, konzultantem či předsedou oborové rady) z uvedených školících pracovišť.
 • U přijímacího pohovoru musí uchazeč prokázat úroveň znalostí soudobé teorie, metodologie a předmětné vědomosti a dovednosti zvolené specializace studijního programu.
 • Součástí přijímacího pohovoru pro absolventy nepsychologických oborů a absolventy psychologie, kteří ukončili své magisterské studium před více než 5 lety, může být prověření znalostí z oboru psychologie na magisterské úrovni.
 • Uchazeč prokazuje u přijímacího pohovoru také adekvátní znalost angličtiny. Může být vyzván, aby popsal projekt své disertační práce v angličtině a aby odpověděl na případné dotazy.

Přijímací řízení se realizuje typicky formou ústní rozpravy nad předloženým projektem, jejíž součástí je i posouzení motivace uchazeče a jeho základních znalostí v oblasti, jíž hodlá věnovat svůj výzkum. V případě uchazečů ze zahraničí, kde není možné realizovat přijímací pohovor osobně, rozhoduje komise na základě písemných podkladů, případně může provést rozhovor za použití služby Skype. V rámci přijímacího řízení je výkon uchazeče bodován, přičemž maximálně může být dosaženo 100 bodů. Pro přijetí je stanovena hranice 60 bodů. 40 procent z bodového výkonu tvoří hodnocení podaného projektu disertační práce, který je povinnou přílohou přihlášky. Toto hodnocení zahrnuje tematické vymezení výzkumu, posouzení jeho relevance, jeho teoretické ukotvení, formulaci výzkumných otázek či hypotéz a jejich operacionalizace. Do hodnocení je započítána i rozprava o projektu, respektive schopnosti uchazeče adekvátně reagovat na položené otázky a vznesené připomínky. Zbylou část hodnocení pak tvoří posouzení motivace, jazykových a jiných odborných znalostí potřebných pro doktorské studium. Bodové hodnocení přijímací zkoušky je uchazečům, kteří se dostaví k osobnímu pohovoru, sdělováno komisí po vykonání zkoušky včetně vysvětlení, proč byl výkon uchazeče ohodnocen konkrétním počtem bodů.
Tematické okruhy:
Obecná psychologie
Zahrnuje nejen tradiční témata kognitivní psychologie, psychologie emocí, motivace a jednání, ale i psychologii osobnosti, metodologické otázky psychologie a psychodiagnostiku, dějiny psychologie, a témata na pomezí psychologie a dalších vědních oborů (filozofie, etiky, matematika, biologie, neurověd, a dalších oborů). Aktuální výzkumná témata, ke kterým je možné směřovat téma disertační práce z obecné psychologie, se týkají především psychodiagnostických metod, metodologie psychologického výzkumu, aplikace statistickým metod v psychologickém výzkumu, kvalitativní analýzy psychologických dat, psychologickému pohledu na osobnost, na úlohu kognitivních procesů, motivace a emocí v procesu seberegulace. Všechna možná témata disertační práce z obecné psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a s předsedou oborové komise této specializace prof. PhDr. Tomášem Urbánkem, Ph.D., případně s garantem programu psychologie prof. PhDr. Petrem Mackem, CSc.
Pedagogická psychologie
Zahrnuje výzkumná témata, které se týkají psychologických aspektů výchovy a vzdělávaní dětí, dospívajících i dospělých, osobnosti žáka a studenta, učitele a vychovatele. Specifická pozornost je věnována výzkumným tématům, které se týkají talentu a nadání, jejich diagnostice a rozvíjení. Dalším výzkumným tématem jsou psychické a sociální problémy a obtíže, které provázejí vzdělání a výchovu dětí a dospívajících. Tato a další možná témata disertační práce z pedagogické psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a s předsedkyní oborové komise této specializace, doc. PhDr. Šárkou Portešovou, Ph.D., případně s garantem programu psychologie prof. PhDr. Petrem Mackem, CSc.
Psychologie práce
Zahrnuje výzkumná témata, které se týkají výběrového procesu na různé pracovní pozice, metody assessment centra; diagnostiky výkonových a osobnostních charakteristik osobnosti v kontextu personálních výběrů; hodnocení pracovní výkonnosti a její změny; dále pracovní motivace, pracovních týmů a budování týmů; postojů a chování lidí v organizacích, psychologických aspektů vedoucích (leadershipu) pracovních týmů/organizací. Tato a další možná témata disertační práce z psychologie práce mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a s předsedou oborové komise této specializace, doc. PhDr. Martinem Vaculíkem, Ph.D.
Sociální psychologie
Zahrnuje problematiku interpersonální percepce a kognice, sebepojetí, sebehodnocení a seberegulace v sociálním kontextu, interpretace sociální zkušenosti, sociálních determinant utváření osobnosti, téma sociální identity, osobních i skupinových postojů a hodnot, stereotypů a meziskupinového chování. Rovněž témata, která se týkají vztahu člověka ke společnosti a společenským tématům (např. občanská a politická participace). Dále jde o problematiku interpersonálních vztahů v nejrůznějších kontextech a souvislostech (partnerské vztahy, vztahy v rodině, mezigenerační vztahy, pracovní vztahy atd). Aktuální výzkumná témata, ke kterým je možné směřovat téma disertační práce, se týkají psychologických aspektů občanské a politické participace, utváření vztahu k demokracii, důvěry ve druhé lidi a instituce, tématu občanské, národní a evropské identity, tolerance vůči jiným sociálním skupinám či pocit vlastního vlivu na společenské dění. Další oblast výzkumu a možných témat se dotýká psychologie médií a používání informačních technologií (u dětí, dospívajících, seniorů), včetně problematických zkušeností s online vztahy, online komunikací, kyberšikanou, online agresí, behaviorální závislostmi a excesivním používáním internetu. Tato a další možná témata disertační práce ze sociální psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a s garantem programu psychologie prof. PhDr. Petrem Mackem, CSc.
Vývojová psychologie
Zahrnuje témata celoživotního utváření osobnosti, resp. psychického vývoje v jednotlivých etapách (obdobích) života. Zaměřuje se na souvislosti mezi biologickými, psychologickými a sociálními aspekty vývoje osobnosti, rovněž na problematiku vývojové psychopatologie. Aktuální výzkumná témata, ke kterým je možné směřovat téma disertační práce z vývojové psychologie, se týkají výzkumu citové vazby (attachment), výzkumu rodiny a rodinného prostředí dítěte, adolescenta či mladého dospělého. Další oblast výzkumu se zaměřuje na psychosociální vývoj vztahů v adolescenci a přechod z adolescence do dospělosti. Témata disertace se také mohou týkat metodologie výzkumu ve vývojové psychologii, především možnosti zpracování longitudinálních dat. Další možná témata disertační práce z vývojové psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a s garantem programu prof. PhDr. Petrem Mackem, CSc. Tato a další možná témata disertační práce z vývojové psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a s předsedkyní oborové komise této specializace, doc. Mgr. Lenkou Lacinovou, Ph.D., případně s garantem programu psychologie prof. PhDr. Petrem Mackem, CSc.
Důležité informace: https://psych.fss.muni.cz/uchazeci/phdstudium

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria hodnocení uchazečů:

 • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 40 bodů
 • Odborné znalosti v dané výzkumné oblasti - max. 30 bodů
 • Jazykové znalosti (anglický jazyk aktivně slovem i písmem) - max. 10 bodů
 • Předchozí zkušenosti ve výzkumu - max. 20 bodů

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Spolupracující instituce
 • Akademie věd ČR
 • Psychologický ústav AV ČR
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Psychologie? Zeptejte se na program-23336@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.