Evropské vládnutí

Understand Europe through living it.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Master on European Governance je magisterským studijním oborem, na němž se podílejí Utrecht School of Governance Utrechtské univerzity a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Dvouletý obor je koncipován tak, aby studentům poskytl rovnoměrnou příležitost zažít studijní prostředí na obou školách. První rok probíhá v Brně a druhý v Utrechtu, v průběhu studia se navíc budou pořádat společné semináře, jichž se zúčastní vyučující z obou pracovišť.

V rámci magisterského programu European Governance bude student vzděláván ve schopnosti analyzovat komplexní problémy evropského vládnutí z různých perspektiv včetně ekonomického, právního a politologického pohledu či pohledu veřejné správy. Student se naučí aplikovat abstraktní znalosti a teorie na reálné problémy prostřednictvím případových studií, simulací a projektů orientovaných na výzkum policy. Student bude vzděláván jako "akademický profesionál", tedy někdo, kdo dovede využívat akademické znalosti k analýze komplexních problémů v různých kontextech a z různého úhlu pohledu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Znalost relevantních teorií vládnutí a komplexní porozumění konceptu víceúrovňového vládnutí, zejména jakožto modelu popisujícího realitu současných politických procesů v Evropské unii.
  • Schopnost používat v sociálně-vědním výzkumu komparativní metodu. Studenti se navíc seznámí s nejvýznamnějšími pracemi, v nichž došlo k aplikaci srovnávací metody.
  • Vědomosti o vývoji v EU s důrazem na společnou měnu, rozšiřování a prohlubování integrace, porozumění logice evropské integrace a schopnost formulovat pozice k současným problémům integrace.
  • Porozumění základním principům práva EU a konceptu „právní integrace“, znalost nejvýznamnějších rozsudků Soudního dvora EU, základní poznatky o fungování Evropského soudu pro lidská práva a jeho judikatury.
  • Porozumění postavení Evropy ve světové ekonomice a jejím perspektivám, schopnost vysvětlit dopady hospodářských politik EU, schopnost formulovat podložená doporučení na základě dostupných dat.

Další informace

Více informací na stránce oboru:

https://ego.fss.muni.cz/

https://www.uu.nl/masters/en/european-governance

Uplatnění absolventů

Jedinečnost kombinace znalostí z obou participujících univerzit nabízí příležitost pro podnětný magisterský program, který vybaví studenty solidním akademickým vzděláním tak, aby mohli pracovat v celé řadě organizací:

Místní, regionální a národní vládní a administrativní instituce, jež stále častěji působí v evropském kontextu.

Instituce EU, jako například Evropská komise a agentury v rámci EU.

Další mezinárodní organizace působící v Evropě.

Neziskové organizace, jež jsou konfrontovány s otázkami evropského vládnutí.

Soukromé společnosti, jejichž regulační prostředí je v mnohém utvářeno procesy evropského vládnutí.

Konzultantské firmy.

Absolventi programu typicky získávají místa vyžadující akademické vzdělání v soukromých firmách nebo veřejných organizacích na pozicích poradců, konzultantů, manažerů výzkumu, či výzkumníků ve výzkumných a konzultantských firmách.

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Přihlášky se podávají skrze Utrechtskou univerzitu do 1. dubna 2017. (Viz: http://www.uu.nl/masters/en/european-governance/admission-and-application) Magisterský obor European Governance je otevřen studentům, kteří absolvovali obdobný bakalářský studijní obor v oblasti sociálních věd (politologie, mezinárodní vztahy, evropská studia), případně v příbuzných oborech (jako například historie, právo či ekonomie). Uchazeči jsou vybíráni společnou komisí, složenou z vyučujících z Masarykovy a Utrechtské univerzity na základě následujících podkladů: životopisu, dosavadních studijních výsledků (žadatelé předloží kopii bakalářského diplomu nebo jeho ekvivalentu a kopii závěrečného přepisu absolvovaných předmětů a získaných známek) a motivačního dopisu (o rozsahu přibližně 500 slov), který by osvětlil, proč si uchazeč obor vybral a jak jej hodlá využít. Dále musí prokázat velmi dobrou znalost angličtiny, protože obor je vyučován v angličtině. Přijatí uchazeči jsou požádáni o založení profilu na MU = vyplnění této e-přihlášky. Můžete tak učinit již nyní.

Kritéria hodnocení

Hodnotí se výše zmíněné dokumenty; maximum 100 bodů, 60 bodů je hranicí pro přijetí/nepřijetí.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Evropské vládnutí


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk Angličtina
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné

Termíny přihlášek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.