Konfliktní a demokratická studia

“First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, and then you win.” Mahatma Gandhi

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Magisterský studijní obor Konfliktní a demokratická studia je zaměřen na zkoumání možných vztahů mezi demokracií (její kvalitou), demokratizací, autoritativními a totalitními režimy a konflikty. Cílem oboru je studenty seznámit s povahou aktuálních konfliktů a poskytnout jim teoretický a metodologický aparát, aby byli schopní v této oblasti vést vlastní výzkum. Důraz je kladen na vnitřní i vnější bezpečnost a na způsob, jakým se promítají do podoby, kvality a fungování státních institucí. Současně program rozvíjí schopnost kritického myšlení, aby byli absolventi schopni konfliktům nejenom porozumět, ale i napomáhat jejich řešení, popř. jim předcházet. Těmto cílům odpovídá i skladba předmětů. Povinné předměty pokrývají zejména všechny relevantní teoretické koncepty a metodologii výzkumu, povinně volitelné předměty pak umožňují studentům zaměřit se úžeji na specifickou oblast. Součástí povinného kurikula je i stáž na vybrané instituci.

Úspěšný absolvent je schopen

  • kriticky zhodnotit a nezávisle analyzovat otázky spojené s demokracií, demokratizací a konflikty
  • porozumět rodícím se/probíhajícím konfliktům a navrhnout řešení, popř. jim zcela předcházet
  • identifikovat klíčové aktéry demokratizačního procesu a konfliktů (popř. demokracie)
  • posoudit kvalitu demokracie podle stanovených indikátorů v komparativní perspektivě
  • schopnost vést samostatný výzkum na poli demokracie, demokratizace a konfliktů

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru najdou uplatnění ve státní správě, v soukromém sektoru (kde budou ceněni zejména v případech, že dané společnosti mají v zemích, kde hrozí konflikt, zájmy), v médiích, v nevládních a neziskových organizacích zaměřených na podporu demokratizačních procesů, popř. na zvyšování kvality demokracie v již demokratických státech. Uplatnění absolventi najdou i jako výzkumní a pedagogičtí pracovníci ve vysokém školství a výzkumu zaměřeném na oblasti demokracie, demokratizace a konfliktů.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Konfliktní a demokratická studia


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Podmínkou přijetí je předchozí vzdělání v oblasti sociálních a humanitních věd, případně práva či ekonomie. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků z předchozího studia, motivačních dopisů a dalších dokumentů a video pohovorů.

Kritéria hodnocení

Maximum 100 bodů (pro přijetí je minimum 60 b.) na základě zaslaných dokumentů a vstupních pohovorů.