Psychologie

Porozumění a pomoc člověku

Popis oboru

Navazující magisterské studium oboru psychologie je zaměřeno na získání kvalifikace pro výkon povolání psychologa (pouze v návaznosti na bakalářský studijní program psychologie). Jeho absolvent musí být schopen vykonávat samostatně odborné činnosti, které s výkonem tohoto povolání souvisí.

Studium je vnitřně strukturováno. Obsah studia a metody výuky jsou nastaveny tak, aby si studenti (a) prohlubovali a rozšiřovali poznatky ze základních psychologických disciplín, (b) rozvíjeli svoji metodologickou erudici a metodickou a etickou přípravu nutnou pro výkon profese psychologa v různých oblastech společenské praxe, (c) vzdělávali se v aplikovaných psychologických disciplínách, (d) osvojovali si a procvičovali specifické dovednosti důležité pro výkon psychologické profese, (e) získávali zkušenosti prostřednictvím odborných praxí.

Profilace studia do tří oblastí (klinická psychologie a psychoterapie, pedagogická a školní psychologie, psychologie práce a organizace) a relevantní praxe v průběhu studia vybavuje absolventa k tomu, aby začal pracovat jako odborný psycholog (zpočátku nejčastěji pod supervizí), a aby se dále vzdělával v oblasti specializace a dále si zvyšoval svoji kvalifikaci.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozumět teoriím a konstruktům základních a aplikovaných psychologických disciplín, dokáže je aplikovat na situace běžného života a využít je při psychologické diagnostice, intervenci a evaluaci;
  • ovládat základní dovednosti týkající se psychologické diagnostiky, intervence a evaluace;
  • využívat znalosti a dovednosti z metodologie psychologického výzkumu, dokáže připravit a realizovat výzkumný projekt zaměřený na řešení konkrétních výzkumných otázek;
  • kriticky nahlížet na přijímané informace, identifikovat nedostatky v závěrech, posoudit platnost informací a jejich možná omezení;
  • využívat osvojené akademické dovednosti (sběr informací, čtení a psaní odborných textů různého typu) a uplatnit je.

Uplatnění absolventů

Magisterské studium připravuje absolventy primárně pro výkon profese psychologa. Dalším, sekundárním cílem, je příprava pro doktorské studium. Jejich příprava je obecná (podobně jako u lékařů) a specializují se až po promoci. Mají však možnost profilovat se už během pregraduálního studia směrem k budoucí uvažované specializaci. Absolvent magisterského studijního programu psychologie, který splňuje požadavky Europsychologa (Evropský certifikát z psychologie) a získal certifikát Registrovaný Europsycholog, má zvýšenou možnost vykonávat profesi psychologa v Evropě.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Psychologie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Ke studiu je možné přijmou, za předpokladu řádného splnění podmínek přijímacího řízení, pouze ty uchazeče, kteří jsou absolventi akreditovaných bakalářských studijních programů psychologie. Přijímací zkouška, která se koná v červnu 2019, prověřuje: znalosti ze sociální psychologie, obecné psychologie, vývojové psychologie a metodologie psychologie probírané v bakalářském studiu psychologie na FSS MU a schopnost odpovědět anglicky formulovanou otázku v rámci uvedených oborových předmětů; širší orientaci v oboru (znalost profesních organizací, odborných a oborových periodik apod.). Přijímací zkouška je písemná. Obsahuje celkem 60 testových položek vícenásobné volby. Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem.

Celkový maximální počet přijímaných studentů je 51, kteří ovšem musí úspěšně absolvovat přijímací zkoušku.

Doporučená literatura

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 60 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.