Celoživotní vzdělávání

Nabídka vědění pro všechny generace

Co můžete studovat?

1) CŽV v rámci akreditovaného studijního programu

Účastník prochází vzděláváním v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu, jenž je stanoven příslušnou formou studia. Studijní program podléhá akreditaci udělené MŠMT podle zaměření a obsahu vzdělávání v jednotlivých studijních programech. Úspěšní absolventi programu CŽV mají možnost pokračovat v řádném studiu daného programu, již se statutem studenta.

Do tohoto studia se zájemce přihlašuje přes aplikaci přijímací řízení.

O absolvování CŽV vydá fakulta jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům CŽV v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (§ 60).

Vzor Smlouvy o studiu v programu celoživotního vzdělávání.


2a) Vzdělávání ve vybraných předmětech

Této formy lze též využít při realizaci programů celoživotního vzdělávání, jejichž obsah a organizace je shodná s předměty akreditovaných studijních programů řádného studia.

Zájemce si předmět přímo objedná prostřednictvím Obchodního centra MU. Uhrazením plné ceny předmětu se uchazeč stává, bez dalších podmínek, účastníkem CŽV.

O absolvování CŽV vydá fakulta jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům CŽV v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách, může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Nabídka předmětů pro nadcházející semestr je zveřejněna vždy tři týdny před začátkem semestru. Během semestru již nelze  

Vzor Smlouvy o realizaci programu celoživotního vzdělávání ve volně nabízených předmětech akreditovaných studijních programů.

2b) Vzdělávání v předmětech dle vlastního výběru

Této formy lze též využít při realizaci programů celoživotního vzdělávání, jejichž obsah a organizace je shodná s předměty akreditovaných studijních programů řádného studia.

Zájemce si předmět přímo objedná prostřednictvím Obchodního centra MU. Uhrazením plné ceny předmětu se uchazeč stává, bez dalších podmínek, účastníkem CŽV.

O absolvování CŽV vydá fakulta jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům CŽV v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách, může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Zájemce si může ve studijním katalogu vybrat předměty, o které má zájem, a poté se přes přijímací řízení přihlásit k jednotlivému předmětu. 

Prohlídka sylabů předmětů.

Do těchto předmětů se zájemce přihlašuje přes aplikaci přijímací řízení.

Pokud nemá zájemce předchozí zkušenosti s Informačním systémem Masarykovy univerzity, pomůže mu manuál, který ho provede celým procesem od založení přihlášky a výběru kurzu, až po platbu prostřednictvím Obchodního centra MU. 

Vzor Smlouvy o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů.


3) Tematické vzdělávání organizované formou kurzu, přednášky nebo cyklu přednášek, semináře, soustředění

Cílem těchto programů CŽV je zpravidla prohloubení a rozšíření znalostí, aktivnější zvládnutí různých intelektových či senzomotorických a praktických dovedností, případně rozvinutí schopností na základě nabytých vědomostí a dovedností. Řadíme zde i programy CŽV, které mohou být akreditované příslušnou institucí (např. resortním ministerstvem), ale jejich absolvování účastníkovi neumožňuje získat nebo zvýšit kvalifikaci apod.
Jedná se o vzdělávací akce, při kterých hraje důležitou roli zprostředkování odborných anebo metodických znalostí, osvojování fundovaných vědomostí experta, bez toho, aniž by účastníci museli podstupovat časově náročné samostudium.
Součástí vzdělávání může být i vytvoření modelových podmínek či praktických ukázek a situací pro rychlejší adaptaci na prostředí, ve kterém se bude následně účastník v praxi pohybovat.
Tyto aktivity, při nichž získá účastník patřičné kompetence, mohou být zaměřeny na různou tematiku - kulturní, historickou, uměnovědnou, přírodovědnou, technickou či pohybovou a mohou být určeny nejen pro studenty, zaměstnance ale i pro širokou veřejnost včetně.
Lze přitom realizovat výuku různými formami a používat přitom různých metod – přednášky, cykly přednášek, semináře, soustředění, letní školy.

Do těch se zájemce přihlašuje přes Obchodní centrum MU.

Pokud nemá zájemce předchozí zkušenosti s Informačním systémem Masarykovy univerzity, nebo Obchodním centrem MU pomůže mu manuál, který ho provede celým procesem od přihlášení až po platbu. 

Řád celoživotního vzdělávání MU

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“

Henry Ford

Dotazy a informace k celoživotnímu vzdělávání


Kontakty na studijní oddělení

e‑mail: