Celoživotní vzdělávání

Nabídka vědění pro všechny generace

Co můžete studovat?

1) CŽV v rámci akreditovaného studijního programu

Účastník prochází vzděláváním v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu, jenž je stanoven příslušnou formou studia.

Do tohoto studia se zájemce přihlašuje přes aplikaci přijímací řízení, termín podání přihlášek je od 1. 6. 2020 do 15. 7. 2020.

Přijímací řízení do celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je určeno pro ty uchazeče, kteří absolvovali testy ZSV a OSP/TSP v loňských nebo letošních termínech a dosáhli u nich přepočteného percentilu min. 120. Pro program Psychologie je však nutný přepočtený percentil min. 155. Uchazeč o CŽV musí mít ukončené středoškolské vzdělání. Cena za jeden semestr vzdělávání v rámci programu CŽV činí pro akademický rok 2020/2021 u programu Mediální studia a žurnalistika 23 500,- Kč, u ostatních programů 19 500,- Kč.

O absolvování CŽV vydá fakulta jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům CŽV v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (§ 60).

U uchazeče, který v celoživotním vzdělávání dle § 60 zákona získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, může fakulta upustit od konání přijímací zkoušky do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení.

Vzor Smlouvy o studiu v programu celoživotního vzdělávání.


2a) Vzdělávání ve vybraných předmětech

Této formy lze též využít při realizaci programů celoživotního vzdělávání, jejichž obsah a organizace je shodná s předměty akreditovaných studijních programů řádného studia.

Zájemce si předmět přímo objedná prostřednictvím Obchodního centra MU. Uhrazením plné ceny předmětu se uchazeč stává, bez dalších podmínek, účastníkem CŽV.

Úspěšným absolventům CŽV v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách, může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Nabídka předmětů pro nadcházející semestr je zveřejněna vždy tři týdny před začátkem semestru.

2b) Vzdělávání v předmětech dle vlastního výběru

Této formy lze též využít při realizaci programů celoživotního vzdělávání, jejichž obsah a organizace je shodná s předměty akreditovaných studijních programů řádného studia.

Úspěšným absolventům CŽV v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách, může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Zájemce si může ve studijním katalogu vybrat předměty, o které má zájem, a poté se přes přijímací řízení přihlásit k jednotlivému předmětu. 

Prohlídka sylabů předmětů.

Do těchto předmětů se zájemce přihlašuje přes aplikaci přijímací řízení.

3) Tematické vzdělávání organizované formou kurzu, přednášky nebo cyklu přednášek, semináře, soustředění

Cílem těchto programů CŽV je zpravidla prohloubení a rozšíření znalostí, aktivnější zvládnutí různých intelektových či senzomotorických a praktických dovedností, případně rozvinutí schopností na základě nabytých vědomostí a dovedností. Řadíme zde i programy CŽV, které mohou být akreditované příslušnou institucí (např. resortním ministerstvem), ale jejich absolvování účastníkovi neumožňuje získat nebo zvýšit kvalifikaci apod.
Jedná se o vzdělávací akce, při kterých hraje důležitou roli zprostředkování odborných anebo metodických znalostí, osvojování fundovaných vědomostí experta, bez toho, aniž by účastníci museli podstupovat časově náročné samostudium.
Součástí vzdělávání může být i vytvoření modelových podmínek či praktických ukázek a situací pro rychlejší adaptaci na prostředí, ve kterém se bude následně účastník v praxi pohybovat.
Tyto aktivity, při nichž získá účastník patřičné kompetence, mohou být zaměřeny na různou tematiku - kulturní, historickou, uměnovědnou, přírodovědnou, technickou či pohybovou a mohou být určeny nejen pro studenty, zaměstnance ale i pro širokou veřejnost včetně.
Lze přitom realizovat výuku různými formami a používat přitom různých metod – přednášky, cykly přednášek, semináře, soustředění, letní školy.

Do těch se zájemce přihlašuje přes Obchodní centrum MU.

Pokud nemá zájemce předchozí zkušenosti s Informačním systémem Masarykovy univerzity, nebo Obchodním centrem MU pomůže mu manuál, který ho provede celým procesem od přihlášení až po platbu. 

Řád celoživotního vzdělávání MU

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“

Henry Ford

Dotazy a informace k celoživotnímu vzdělávání


Kontakty na studijní oddělení

e‑mail: