Komise

Pracovní skupina (Working Group HR Award) - skupina tvořená vybranými zástupci jednotlivých kateder a ústavů na FSS. Schází je 1x měsíčně a zastává důležitou roli nejen při sestavení a naplňování Akčního plánu HR Award. 

Dohlížející komise (Steering Committee HR Award) - dohlíží na činnost Pracovní skupiny HR Award. V jejím čele stojí děkan fakulty, dále tajemnice fakulty a proděkani pro konkrétní záležitosti.

Projektová skupina (Project Working Group HR Award) - pracovníci, kteří poskytují projektu HR Award na FSS  administrativní podporu, koordinují tvorbu výstupních materiálů (GAP analýzu, OTM-R a Akční plán) a poskytují zpětnou vazbu tvůrčím členům pracovní skupiny.

Pracovní skupina

Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (Mezinárodní politologický ústav)
Mgr. Markéta Horáková, Ph.D. (Katedra sociální politiky a sociální práce)
M.A. Irena Kašparová, Ph.D. (Katedra sociologie)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií)
Mgr. Gabriela Vybíralová (HR manažerka)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (Katedra psychologie)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (Katedra politologie)

Ingr. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (Katedra enviromentálních studií)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (Ústav populačních studií)
PhDr. Pavel Večeřa Ph.D. (Katedra mediálních studií a žurnalistiky)

 

Dohlížející komise

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (děkan)

Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. (proděkanka pro komunikaci)
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (předseda Akademického senátu fakulty)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (proděkan pro strategii a rozvoj)
Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (proděkanka pro studium)
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů)
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (proděkan výzkum a doktorské studium)
Ing. Pavlína Kadlčková, DiS. (tajemnice fakulty)

Projektová skupina

Mgr. Eva Dopplerová (vedoucí personálního oddělení)
Ing. Pavlína Kadlčková, DiS. (garantka projektu HR Award)
Bc. Ivana Mackerlová, DiS. (podpora aktivit pro vědecko-výzkumné pracovníky)
Ing. Denisa Prchalová (podpora projektových aktivit HR Award)
Mgr. Gabriela Vybíralová (HR Award manažerka)
Ing. Jitka Wolfová (vedoucí projektového oddělení)

Příprava na získání ocenění HR Excellence in Research Award je finančně podpořena Evropskou unií v rámci výzvy vyhlašované MŠMT, OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“. Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU“ (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.