Udržitelnost

FSS MU klade velký důraz na konkrétní a praktické kroky v oblasti snižování negativního dopadu na životní prostředí a udržitelného rozvoje.

Od začátku roku 2020 funguje Pracovní skupina FSS MU pro udržitelnost, která je poradním orgánem děkana fakulty a je složena ze tří akademických pracovníků a tří studentů (všechny nominuje Akademický senát FSS MU) a jednoho pracovníka fakultní administrativy (nominovaného tajemnicí fakulty). Schází se několikrát do roka, debatuje nad návrhy jednotlivých opatření a promýšlí další postupy (email: udrzitelnost@fss.muni.cz).

Zápisy z jednání pracovní skupiny pro udržitelnost

Cílem Pracovní skupiny FSS MU pro udržitelnost je podněcovat a upevňovat kulturu udržitelnosti na Fakultě sociálních studií, a to v nejširším slova smyslu. Udržitelnost chápeme jako multidisciplinární výzvu, která přesahuje tradiční hranice ekonomické efektivnosti a šetrného provozu budovy. Jsme pevně přesvědčeni, že fakulta by měla být místem, kde se otevřeně diskutuje a přemýšlí o klíčových tématech současnosti a budoucnosti, včetně těch, která jsou přímo spojena s udržitelností. Naše skupina proto chce být platformou pro rozvoj těchto diskusí.

Uznáváme rozmanitost názorů a přístupů k udržitelnosti a považujeme tuto pluralitu za naši silnou stránku. Budeme se snažit být proaktivní, nejen reagovat na externí podněty, ale také sami aktivně identifikovat a řešit klíčové otázky současnosti. Naše činnost je založena na principu otevřenosti a inkluzivity, s pevným závazkem naslouchat a reagovat na návrhy a obavy všech zainteresovaných stran, včetně studujících, akademických pracovníků a pracovnic, administrativního personálu a veřejnosti.

Klademe si za cíl inspirovat k reflexi a akci v oblasti udržitelnosti a přispívat k vytváření životaschopného a smysluplného akademického prostředí, které odráží a podporuje naše společné hodnoty a cíle. Jsme odhodláni sdílet znalosti a pracovat na tom, aby udržitelnost byla nejen integrální součástí našeho akademického života, ale aby se stala i principem, který formuje budoucnost naší fakulty a společnosti jako celku.

Jádrem naší práce proto bude:

 • Být poradním hlasem děkana při důležitých rozhodnutích.
 • Být otevření návrhům k diskusi a tlumočit děkanovi stanovisko fakultní veřejnosti.
 • Vést kritický dialog o dopadech naší práce na společnost a o jejím hlubším smyslu.
 • Vnášet do fakultního veřejného prostoru témata, o nichž si myslíme, že by s nimi měla být fakultní veřejnost obeznámena.

Univerzitní úroveň

Mimo fakultní úroveň podniká řadu kroků, jež mají přímý dopad na fakultní udržitelnost, Masarykova univerzita.

MU v roce 2020 poprvé nakoupila tzv. zelenou elektřinu na Českomoravské komoditní burze Kladno.

Na podzim 2020 se stala členem Platformy zainteresovaných stran CSR pod ministerstvem průmyslu a obchodu, díky čemuž je jednou z prvních organizací v ČR, která přijímá a přebírá opatření, která v souvislosti s udržitelným rozvojem v zemi dělá vláda nebo jednotlivá ministerstva.

Za rok 2021 se MU umístila v žebříčku GreenMetric World University Ranking, který hodnotí světové univerzity ve vztahu k jejich aktivitám v oblastech společenské odpovědnosti firem a udržitelnosti, na 131. místě z 956 hodnocených univerzit, meziročně se zlepšila o sto míst.

V květnu 2022 získala MU ocenění Inovátor roku 2021 v oblasti zadávání veřejných zakázek v ČR za veřejnou zakázku na výběr poskytovatele odpadového hospodářství pro MU. I díky ní je v současnosti veškerý komunální odpad, který je na univerzitě vyprodukován, dále využit a nekončí na skládkách.

Dynamický nákupní systém MU zohledňuje ekologičnost jednotlivých výrobků (jde o kritérium, které Odbor veřejných zakázek RMU zohledňuje při zadávání veřejných zakázek).

Fakultní úroveň

Od září 2019 byla v oblasti udržitelnosti na FSS uskutečněna tato konkrétní vylepšení:

 • byl zateplen strop v nejvyšším podlaží budovy fakulty, čímž bylo zaceleno poslední slabé místo budovy stran úniku energií;
 • byla snížena teplota vytápění budovy o jeden stupeň Celsia, čímž trvale dochází ke snížení energie potřebné k vytápění o cca 6 %;
 • na otopná tělesa na chodbách a toaletách byly instalovány tzv. chytré termoregulační hlavice, čímž dochází k měsíční úspoře energie nutné k vytápění o cca 850 GJ;
 • při rekonstrukci šesti učeben byla instalována moderní úsporná LED svítidla; stará svítidla byla rozebrána a budou využívána na náhradní díly, což pomůže prodloužit životnost stávajících svítidel;
 • fakulta při nákupech nových spotřebičů nakupuje spotřebiče, jež jsou označeny jako úsporné;
 • fakulta přestala vyrábět vlastní propagační předměty, výrazně omezila rovněž využívání propagačních předmětů univerzitních;
 • catering v rámci fakultních akcí nepoužívá plastové jednorázové nádobí;
 • na fakultě je tříděn odpad, daří se výrazně snižovat množství směsného komunálního odpadu;
Bez popisku
 • v roce 2021 byl nově rozšířen stipendijní program pro studentské projekty na podporu kulturní a spolkové činnosti explicitně o oblast udržitelnosti;
 • v roce 2021 byla nově vylepšena přístupnost a dostupnost kolárny pro všechny zaměstnance a doktorandy;
 • došlo k výraznému pokroku v oblasti elektronizace administrativy (uzavírání smluv, inventarizace, průvodky apod.), kdy snahou fakulty je bezpapírové úřadování;
 • zápisy do všech forem studia probíhají online formou, čímž odpadá povinnost cestovat do Brna a odpadají povinnosti papírově vyřizovat tyto záležitosti;
 • potvrzení o studiu se vydává pouze elektronicky.

Máte nápad kam fakultu v tomto směru posunout dál? Kontaktujte nás na emailu udrzitelnost@fss.muni.cz a my Váš nápad probereme při nejbližší příležitosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.