Prevence sexuálního obtěžování

Sexuální obtěžování a jiné nevhodné sexuální chování. Jak mu předcházet a co dělat v případě, že jste jeho obětí.

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) je společenstvím lidí, kteří se na její půdě setkávají v různých rolích a které si současně hluboce zakládá na kvalitě mezilidských vazeb a maximální otevřenosti komunikace. FSS MU chce vytvářet bezpečné, motivující a důstojné prostředí pro studenty/studentky i zaměstnance/zaměstnankyně. Buduje kulturu respektu, důstojnosti a integrity a klade silný důraz na prevenci v oblasti sexuálního obtěžování, sexuálního nátlaku, nežádoucí sexuální pozornosti, nevhodných verbálních komentářů a uplatňování genderových stereotypů.

Odsuzuje všechny formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni ze společenství fakulty (studenti/studentky, zaměstnanci/zaměstnankyně i smluvní partneři) budou k sobě chovat se vzájemným respektem, ohleduplností a s úctou a že budou vzájemně respektovat svá práva. FSS MU chce chránit své studenty/studentky i zaměstnance/zaměstnankyně před výše uvedeným nežádoucím chováním.

Co je sexuální obtěžování/zneužití/násilí?

Obecně lze sexuální obtěžování definovat jako nevhodné a nevítané chování se sexuálním podtextem, které je pouze jednostranné, bez souhlasu druhé osoby. Podstatou sexuálního obtěžování (podobně jako ostatních druhů obtěžování) je snaha získat, zvýšit nebo potvrdit si svou převahu nad druhým člověkem. Za sexuální obtěžování jsou považovány tyto tři oblasti:

 • genderově motivované obtěžování,
 • nevítaná sexuální pozornost (verbální a fyzická),
 • sexuální vydírání a nátlak.

Co si pod tím představit?

Obecně si pod pojmem „sexuální obtěžování“ můžete představit různé formy psychického a fyzického nátlaku spojené se sexuálním chováním. Takové chování může vytvořit nepříjemné studijní či pracovní prostředí nebo atmosféru mezi studujícími a vyučujícími, zaměstnanci a nadřízenými, případně mezi studujícími či zaměstnanci navzájem. Nemusí se odehrávat jen ve výuce, ale i mimo ni – během konzultací, praxí, různých exkurzí mimo prostor školy nebo v prostředí zcela mimo školu; v případě zaměstnanců a zaměstnankyň nejčastěji v pracovní době a na pracovišti; v případě všech pak i na různých společenských akcích (i po jejich skončení), jež pořádá fakulta, její součásti, studující či různé spolky.

Genderově motivovaným obtěžováním rozumíme různé druhy chování v rámci akademické komunity, které má prvky urážlivých, nenávistných či ponižujících sexistických postojů založených na genderových stereotypech. Může jít například o nemístné sexuální poznámky, vulgární nadávky, sexistické poznámky znevažující muže či ženy, zvýhodňování či znevýhodňování osob na základě jejich genderu/pohlaví, urážlivé komentování vzhledu apod.

Pod nevítanou sexuální pozorností si můžete představit nevyžádané pokusy o sblížení namířené na konkrétní osobu. Ve verbální (komunikační) oblasti je to třeba nepatřičné stáčení diskuse na témata se sexuálním podtónem, opakované pozvánky na rande či nabídky sexu i přes odmítnutí nebo posílání nevyžádaných fotek, obrázků či zpráv se sexuálním podtónem. Ve fyzické oblasti jde například o narušování osobního prostoru nebo nevyžádané doteky.

Jako sexuální vydírání a nátlak se chápe manipulace nebo použití fyzické síly s cílem donutit druhou osobu k sexuálnímu chování. Může se jednat o nabízení výhod za intimní sblížení, či naopak vyhrožování v případě odmítnutí takového sblížení (např. udělení zápočtu, zkoušky nebo dobré známky, povýšení, finanční odměny či další jiné výhody), pronásledování, ať už fyzické či elektronické (tzv. stalking), a také sexuální útok či znásilnění nebo pokus o takový čin.

FSS MU podporuje následující principy:

 • respektování důstojnosti člověka,
 • důraz na bezpečné prostředí, ve kterém se s každým zachází spravedlivě a s úctou,
 • nepřijatelnost jakéhokoli verbálního a fyzického obtěžování, které je zastrašující, nepřátelské, ponižující, urážlivé a člověka pokořující.

Všichni příslušníci fakultní obce (studentky/studenti, zaměstnankyně/zaměstnanci) mají právo očekávat profesionální chování od ostatních a jsou také sami zodpovědní za své chování vůči ostatním.

Příslušníci fakultní obce mají osobní odpovědnost za dodržování těchto principů:

 • zacházet s ostatními důstojně a s úctou,
 • netolerovat žádnou formu obtěžování,
 • podporovat všechny, kdo se cítí být obětí obtěžování, včetně propojení na externí pomoc a psychickou podporu pro podání formální stížnosti, pokud bude třeba.

FSS MU má jasně definovaný mechanismus, pomocí kterého lze stížnosti na případné sexuální obtěžování řešit.

Jak se zachovat?

V první řadě je třeba vědět, že jakákoli aktivita se sexuálním podtextem bez souhlasu druhé osoby je nepřijatelná. Chceme podporovat prostředí, ve kterém je samozřejmé se vůči takové aktivitě a chování vymezit.

Nechceme tolerovat nevhodné sexuální chování a potlačovat ho či zlehčovat. Nechceme, abyste vinil/a sám/sama sebe, uhýbal/a pachateli/pachatelce sexuálního obtěžování tím, že např. předčasně ukončíte navštěvování předmětu, či dokonce celé studium, podáte výpověď z pracovního poměru apod.

Pokud si nejste jisti, zda jste se stali obětí sexuálního obtěžování, můžete se obrátit na fakultní kontaktní osoby Mgr. Gabrielu Vybíralovou či Ing. Jana Písaříka, můžete kontaktovat Poradenské centrum MU na e-mailu poradenstvi@muni.cz či se můžete obrátit na vyučující/ho, ke které/mu máte důvěru.

Studenti/ky mohou využít rovněž Psychologického poradenství MU.

Zaměstnanci mohou kontaktovat externí neziskové organizace věnující se tématu sexuálního obtěžování (např. Modrou linku, která provozuje linku důvěry, nebo na organizaci Persefona, která se za zaměřuje přímo na oblast domácího a sexuálního násilí).). Na tyto externí organizace se mohou obrátit i studenti/ky.

Fakultní kontaktní osoby jsou určeny rovněž těm, proti nimž bylo vzneseno obvinění z obtěžování, a oni se tímto obviněním cítí být nespravedlivě poškozeni.

Pokud jste se stali obětí sexuálního obtěžování či násilí:

 • Neobviňujte se za to, co se vám stalo. Není to vaše vina, chyba ani hanba. Zodpovědnost za nevhodné chování nese vždy člověk, který se jej dopustil.
 • Řekněte někomu o tom, co se vám stalo. Zkuste se obrátit na člověka, kterému věříte a s nímž se budete cítit bezpečně. To může být třeba váš/vaše kamarád/ka či kolega/kolegyně, oblíbený/á vyučující, neziskové organizace věnující se tématu sexuálního obtěžování např. Modrá linka nebo na Persefona, studijní poradce, vedoucí vaší katedry nebo některá z fakultou určených osob (fakultní kontaktní osoby Mgr. Gabriela Vybíralová a Ing. Jan Písařík), členové a členky Akademického senátu FSS MU ze studentské komory i z komory akademických pracovníků.
 • Všechny kontaktní osoby jsou vázány přísnou mlčenlivostí, jejíž porušení bude přísně sankciováno.
 • Pokud je to možné, uchovávejte si materiály, které zachycují nevhodné chování (e-maily, SMS, printscreeny, nahrávky apod.). Poproste o svědectví spolužáky/spolužačky, kolegy/kolegyně, případně jiné aktéry, kteří by mohli potvrdit, co se stalo. K vašemu svědectví budeme ale přistupovat stejně vážně i v případě, že takovéto materiály k dispozici nemáte.
 • Pokud jste se rozhodli vaši záležitost řešit, vystupujte prosím pod svým jménem, i když víme, že to pro vás může být velmi těžké. Nikdy nebudeme postupovat dále bez vašeho stálého souhlasu a svolení.
 • Pokud chcete situaci řešit sami a vyjádřit svůj nesouhlas, doporučujeme písemnou komunikaci. Je dobré začít napsáním e-mailu dotyčné/dotyčnému o tom, že vám jeho/její chování vadí a že jej považujete za nevhodné a netolerovatelné. Ve zprávě by mělo být uvedeno, co vám konkrétně vadí a proč společně s návrhem dalšího postupu. Pokud by nedošlo ke změně, můžete se obrátit na kontaktní osoby pro další postup.

Je možné oznámit i sexuální obtěžování, jehož jste se stali svědky. V takovém případě s tím ale musí souhlasit obtěžovaná osoba.

Ve všech případech platí, že detailní informace k řešení se dostanou jen k osobám, o nichž budete předem vědět a budete s jejich informováním souhlasit. Všichni zapojení do procesu jsou vázáni přísnou mlčenlivostí. Pokud máte podezření, že došlo k trestnému činu, kontaktujte Policii ČR.

Jak reagovat, když se vám někdo svěří se zkušeností se sexuálním obtěžováním?

 • Komunikujte s respektem, podpůrně a s důvěrou vůči člověku, který se vám svěřil. Nevyjadřujte pochybnosti o důvěryhodnosti jeho tvrzení a nezlehčujte jeho pocity.
 • Neměňte téma ani neklaďte otázky, které by mohly vyvolávat v daném člověku pocit, že je viníkem situace.
 • Nenaznačujte dané osobě, že se měla chovat jinak nebo že si svým chováním za nepříjemný nebo násilný čin může sama.
 • Ujistěte danou osobu, že jakékoli její emoční reakce jsou normální a přirozené.
 • Dejte dané osobě najevo, že si vážíte důvěry, kterou vám svěřila.
 • Vysvětlete dané osobě, jaké má možnosti řešit situaci. Odkažte ji na tento dokument.
 • Pokud se nakonec daná osoba rozhodne situaci dále neřešit, vyjádřete své porozumění, ale také podporu, pokud by si to v budoucnu rozmyslela.
 • Rozhodne-li se případ nahlásit, podpořte ji a nabídněte pomoc.

Všechny výše popsané možnosti samozřejmě platí i pro situaci, kdy vás jako zaměstnance/zaměstnankyni obtěžuje student/studentka, stejně jako pokud vás jako studenta/studentku obtěžuje jiný/jiná student/studentka.

Pokud se prokáže, že stěžovatel/stěžovatelka věděl/a, že jeho/její stížnost byla neopodstatněná či smyšlená, bude proti nim zahájeno disciplinární řízení či podán podnět Etické komisi MU.

Postup FSS MU po oznámení sexuálního obtěžování je následující:

 1. Pokud se na fakultní kontaktní osobu či členy akademického senátu obrátíte e-mailem, nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení oznámení o jakékoli formě sexuálního obtěžování nebo násilí obdržíte e-mail s návrhem termínu schůzky, které se zúčastníte vy, kontaktní osoba a případně další osoby, které navrhnete vy (např. kamarád/kamarádka) či kontaktní osoba, a vy s jejich přítomností budete souhlasit. Na kontaktní osobu či děkana se samozřejmě můžete obrátit i osobně.
 2. Předmětem schůzky bude probrání situace a možností dalšího postupu. Ze všeho nejdříve vám poskytneme psychologickou podporu a pomoc. Poté probereme, co se vám stalo. V neposlední řadě se budeme snažit zajistit, aby váš průchod studiem nebyl ovlivněn nahlášením události. Případ bude dále anonymně konzultován s příslušnými odborníky (právník/právnička, expert/expertka na sexuální obtěžování, psycholog/psycholožka). Důvodem této konzultace je zjištění, zda se jedná o sexuální obtěžování, jaká jsou práva zúčastněných osob a jaký by byl vhodný další postup. Z každé schůzky bude proveden zápis, který zůstane důvěrným.
 3. Pokud poté nebudete chtít situaci dále řešit, bude vaše oznámení jen evidováno. V případě, že budete souhlasit, bude osoba, proti které bylo oznámení podáno, o této skutečnosti vyrozuměna, pokud možno za zachování anonymity oznamovatele/oznamovatelky, a bude informována o nevhodnosti takového chování.
 4. Pokud takový postup dává smysl, je možné (v případě, že obě strany souhlasí) uspořádat společnou schůzku, na které by byla přítomna třetí nezávislá strana (mediátor/mediátorka). Smyslem schůzky je především vyjasnit situaci a podpořit obě strany ve vzájemné komunikaci.
 5. Výsledkem schůzek může být kromě popsaných variant podpora fakulty směrem k vám s ohledem na právní a psychologické poradenství, příp. konsenzus, že je oznámení neopodstatněné či že samotné projednání vedlo k nápravě.
 6. Pokud dojdete spolu s kontaktní osobou případně dalšími zainteresovanými osobami k závěru, že se jedná o závažný případ sexuálního obtěžování/násilí, bude do dalšího postupu zapojen děkan fakulty, který jediný může vyvodit pracovněprávní důsledky (v případě zaměstnanců/zaměstnankyň) či zahájit disciplinární řízení (v případě studentů/studentek).

Užitečné odkazy:

FSS MU nehodlá tolerovat sexuální obtěžování a je připravena používat adekvátní prostředky k prevenci tohoto negativního jednání a zároveň adekvátní sankční prostředky. Adekvátními prostředky ve vztahu k zaměstnancům/zaměstnankyním fakulty mimo rovinu trestněprávní je např. napomenutí, časově omezené odebrání osobního ohodnocení, příp. dokonce rozvázání pracovního poměru. Ve vztahu ke studentům a studentkám mimo rovinu trestněprávní může jít po projednání v disciplinární komisi fakulty o napomenutí, podmínečné vyloučení ze studia či bezpodmínečné vyloučení ze studia. Tytéž prostředky mohou být použity také v případě záměrně falešného obvinění ze sexuálního obtěžování.

Inspirováno webem Univerzity Karlovy a příručkou Kuruc, A., Valkovičová, V. (2020). Čo se sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.