Celoživotní vzdělávání

Nabídka vědění pro všechny generace

FSS nabízí tři varianty celoživotního vzdělávání

CŽV v rámci akreditovaného studijního programu

Účastník prochází vzděláváním v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu, jenž je stanoven příslušnou formou studia.

Do tohoto studia se zájemce přihlašuje přes aplikaci přijímací řízení, termín podání přihlášek je
od 1. 6. 2023 do 15. 7. 2023.

UPOZORNĚNÍ! - Pro akademický rok 2023/2024 nebude z kapacitních důvodů otevřen žádný studijní program v celoživotním vzdělávání.

Přijímací řízení do celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je určeno pro ty uchazeče FSS MU, kteří absolvovali testy ZSV a OSP/TSP (přijímací řízení do akademického roku 2022/2023 nebo 2023/2024 - váha pro stanovení přepočteného percentilu je 40 % pro OSP/TSP a 60 % pro ZSV, KONEČNÝ VÝSLEDEK = percentil OSP/TSP*0,8 + percentil ZSV*1,2) a dosáhli u nich přepočteného percentilu min. 120. Pro program Psychologie je však nutný přepočtený percentil min. 155. Uchazeč o CŽV musí mít ukončené středoškolské vzdělání. Cena za jeden semestr vzdělávání v rámci programu CŽV činí pro akademický rok 2023/2024 u programu Mediální studia a žurnalistika 25 000,- Kč, u ostatních programů 19 500,- Kč.

O absolvování CŽV vydá fakulta jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům CŽV v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (§ 60).

U uchazeče, který v celoživotním vzdělávání dle § 60 zákona získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, může fakulta upustit od konání přijímací zkoušky do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení.

Vzor Smlouvy o studiu v programu celoživotního vzdělávání.

Vzdělávání v předmětech dle vlastního výběru

Formy studia celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) v jednotlivých předmětech lze využít při realizaci programů celoživotního vzdělávání, jejichž obsah a organizace je shodná s předměty akreditovaných studijních programů řádného studia. CŽV je určené pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláváním.

Účastníkům CŽV je umožněno vybrat si libovolné předměty z fakultní nabídky a absolvovat výuku předmětů se studenty běžného prezenčního studia.

Elektronickou přihlášku lze podat dvakrát ročně, před podzimním semestrem v období od 1. července do 15. září a před jarním semestrem v období od 1. ledna do 15. února. Elektronickou přihlášku můžete podat na této adrese.

CŽV je placenou formou studia, poplatek za vzdělávání je stanovený na základě zvolených předmětů a jejich kreditové hodnoty (1ECTS = 550 Kč.).

Uchazeči, kteří nejsou studenti či absolventi Masarykovy univerzity, musí do konce sběru přihlášek doložit dosažené středoškolské vzdělání, tedy maturitní vysvědčení ve formě autorizované konverze.

Autorizovaná konverze je způsobem úředního ověření listiny převedením do elektronické podoby a lze ji provést např. na kontaktních místech Czech POINT (na kontaktní místo donesete originál, zde vám bude váš listinný dokument převeden do datového souboru, který si doma stáhnete do svého počítače a nahrajete do e-přihlášky). Více informací najdete zde: https://muni.cz/go/cfed34.

Nabídku předmětů najdete ve studijním katalogu.

Účastník CŽV není studentem podle zákona o vysokých školách. V rámci CŽV není možné získat akademický titul. Kredity získané za úspěšně absolvované předměty v rámci CŽV je možné uznat do řádného studia v případě, že absolvované předměty odpovídají předmětům dle Katalogu předmětů jednotlivých programů. Účastníkům akreditovaných studijních programů CŽV, kteří se stanou studenty podle § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, může FSS uznat kredity, které získali v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení daného studia.

Tematické vzdělávání organizované formou kurzu, přednášky nebo cyklu přednášek, semináře, soustředění

Cílem těchto programů CŽV je zpravidla prohloubení a rozšíření znalostí, aktivnější zvládnutí různých intelektových či senzomotorických a praktických dovedností, případně rozvinutí schopností na základě nabytých vědomostí a dovedností. Řadíme zde i programy CŽV, které mohou být akreditované příslušnou institucí (např. resortním ministerstvem), ale jejich absolvování účastníkovi neumožňuje získat nebo zvýšit kvalifikaci apod.
Jedná se o vzdělávací akce, při kterých hraje důležitou roli zprostředkování odborných anebo metodických znalostí, osvojování fundovaných vědomostí experta, bez toho, aniž by účastníci museli podstupovat časově náročné samostudium.
Součástí vzdělávání může být i vytvoření modelových podmínek či praktických ukázek a situací pro rychlejší adaptaci na prostředí, ve kterém se bude následně účastník v praxi pohybovat.
Tyto aktivity, při nichž získá účastník patřičné kompetence, mohou být zaměřeny na různou tematiku - kulturní, historickou, uměnovědnou, přírodovědnou, technickou či pohybovou a mohou být určeny nejen pro studenty, zaměstnance ale i pro širokou veřejnost včetně.
Lze přitom realizovat výuku různými formami a používat přitom různých metod – přednášky, cykly přednášek, semináře, soustředění, letní školy.

Do těch se zájemce přihlašuje přes Obchodní centrum MU.

Pokud nemá zájemce předchozí zkušenosti s Informačním systémem Masarykovy univerzity, nebo Obchodním centrem MU pomůže mu manuál, který ho provede celým procesem od přihlášení až po platbu. 

Chcete se zeptat?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.