Vnímané překážky vstupu do psychoterapie

Logo poskytovatele
Autoři

ČEVELÍČEK Michal TARINOVÁ Adéla ŘIHÁČEK Tomáš

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek - open access
Doi http://dx.doi.org/10.51561/cspsych.65.1.1
Klíčová slova psychotherapy; perceived obstacles; decision to enter psychotherapy
Přiložené soubory
Popis Cíl: Cílem studie bylo prozkoumat, jaké překážky dospělí lidé vnímají při rozhodování o vstupu do psychoterapie a jak tyto překážky souvisí s rozhodnutím psychoterapii zahájit. Soubor a metoda: Výzkumný soubor tvořilo 392 dospělých respondentů, kteří během posledních pěti let zvažovali zahájení individuální psychoterapie. Respondenti vyplnili dotazník zaměřený na vnímané překážky vstupu do psychoterapie, fázi rozhodování vstoupit do psychoterapie a intenzitu potíží. Hypotézy: Studie měla explorační charakter, zaměřila se na následující otázky: a) Jak vnímají lidé závažnost jednotlivých překážek vstupu do psychoterapie? b) Jaké skupiny (hlavní komponenty) překážek pro vstup do psychoterapie můžeme identifikovat? c) Jak souvisí závažnost vnímaných překážek s rozhodnutím vstoupit do psychoterapie? Statistická analýza: Množství překážek autoři nejprve redukovali pomocí analýzy hlavních komponent. Souvislost fáze rozhodování o vstupu do psychoterapie s dalšími proměnnými byla ověřována pomocí multinomiální regresní analýzy. Výsledky: Jako nejzávažnější překážka byla vnímána cena psychoterapie, následovaly zábrany v odhalování emocí před ostatními a pocit, že vlastní potíže nejsou tak závažné jako potíže lidí navštěvujících psychoterapii. Respondenti, kteří zavrhli vstup do psychoterapie, byli starší, vyjadřovali větší nedůvěru k psychoterapii a vnímali ji jako více stigmatizující než ti, kdo kontaktovali terapeuta. Účastníci, kteří vstup do terapie zvažovali (ale terapeuta nekontaktovali), vykazovali nižší míru potíží a vnímali psychoterapii jako více stigmatizující než ti, kdo kontaktovali terapeuta. Omezení studie: Limity studie jsou nereprezentativnost výzkumného souboru a využití delšího časového rozmezí pro retrospektivní hodnocení úrovně potíží a významnosti překážek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.