Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh

Autoři

VIDOVICOVÁ Lucie RABUŠIC Ladislav

Rok publikování 2005
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Zpráva prezentuje koncept vkové diskriminace ageismu v kontextu eské spolenosti. Pedkládá krátký úvod do teorie vkové diskriminace, zamýšlí se nad problémy její definice a nad otázkami zdroj a typologií nerovností. Empirická část zprávy prezentuje výsledky reprezentativního šetení v populaci eské republiky. V rámci šetení byly sledovány subjektivní soudy o výskytu vkové diskriminace v eské spolenosti a osobní zkušenosti respondent s nkterými jejími formami. Výzkum se zamil na zmapování situace v tch oblastech sociálního života, které se zdají být z hlediska vkové diskriminace nejcitlivjší: oblast obanských práv, oblast zamstnání a pracovního trhu, oblast dchodového systému a konen oblast zdravotní a sociální pée. Empirická data šetení Ageismus 2003 jsou doplnna o sekundární analýzu nkolika starších datových sobor a o analýzu dokument, novinových zpráv, legislativních dokument a politik. Zpráva obsahuje doporuení, návrhy intervencí ke zmírnní projev ageismu v naší populaci a k prevenci jejich dalšího rozvoje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.