Laureátky Cen rektora MU

Ceny rektora, které každoročně směřují k nejlepším vědcům, vědkyním, studujícím, pedagožkám a pedagogům na Masarykově univerzitě, letos získalo hned několik lidí z FSS. V tomto roce uspěly výhradně ženy - podívejte se, které to byly. 

10. 6. 2021

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Cena rektora za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu

Šárka Portešová se na akademickém poli věnuje výzkumu nadaných dětí. K tématu přistupuje komplexně, zohledňuje jejich vývoj a prověřuje postupy vedoucí k jejich identifikaci. Zabývá se také systémovými nástroji práce s nadanými dětmi na úrovni krajské či národní politiky a soustředí se na rozvoj jejich nadání. Na takto zaměřený výzkum obdržela více než dvacet národních i mezinárodních grantů a publikovala celkem 19 článků v databázi WOS.

Přínos jejího výzkumu tkví především v aplikovatelnosti výsledků. Svou prací docentka Portešová významně ovlivnila způsob uvažování o nadaných dětech a možnostech využití jejich potenciálu. Výsledky výzkumu v praxi využívá Centrum rozvoje nadaných dětí, které působí na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií. K aplikačním výzkumným výsledkům tohoto centra dále patří vytvoření on-line systému GIS – Invenio, který slouží ke screeningu schopností žáků prvních až šestých tříd pomocí psychodiagnostických počítačových her. Systém zároveň umožňuje přirozené vyhledávání mimořádně nadaných žáků základních škol.

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Mgr. et. Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Cena rektora za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let

Výzkumná pracovnice Katedry mediálních studií a žurnalistiky (KMSŽ) a držitelka titulu PhD. v oboru Politologie a magisterského titulu ze Sociologie Alena Macková jako mladá vědkyně dosahuje mimořádných výsledků. Má bohaté zkušenosti z různých vědeckých pracovišť a na KMSŽ v současné době vede vlastní výzkumný tým, který se zaměřuje na roli médií a internetu v proměně politiky, politické komunikace a občanské participace. Alena Macková je zároveň řešitelkou projektu „Politická polarizace v České republice: Případ vícestranického systému“, kde se věnuje rostoucí postojové polarizaci v České republice a její souvislosti s mediálními praxemi občanů. Také aktivně publikuje, a to převážně v zahraničních časopisech.

Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Eliška Buršová, Kristýna Fialová, Tereza Kompauerová, Mgr. Adéla Kubíčková, Alena Smetanová, Bc. Lucie Zikmundová

Cena rektora za dobrovolnictví

Studentky Masarykovy univerzity se v době pandemie rozhodly podat pomocnou ruku lidem bez domova, jedné z nejvíce ohrožených skupin. Postupující vládní restrikce způsobily částečné omezení nebo dočasné uzavření sociálních služeb, díky čemuž se lidé bez domova ocitli v bezvýchodné situaci. Z tohoto důvodu se Magistrát města Brna ve spolupráci s neziskovou organizací Podané ruce v dubnu minulého roku rozhodl pro lidi bez domova otevřít kontaktní centrum na ulici Vlhká, které od té doby slouží k zajištění jejich základních potřeb. K lepšímu chodu centra významně přispěla také Masarykova univerzita, která se vytíženým sociálním pracovníkům rozhodla nabídnout pomoc vyhlášením dobrovolnické výzvy, na kterou tyto studentky zareagovaly. Svou pomocí se rozhodly inciativu podpořit a společně s dalšími dobrovolníky se stali pomocnou silou, která významnou měrou přispěla k fungování centra. Studentky na Vlhké působily v jarním období, kdy se intenzivně zapojily do zahájení provozu a ustavení základních postupů poskytování pomoci a podpory lidem bez domova. Část z nich pak v centru zůstala a na jeho rozvoji se podílí dosud. Kromě práce v centru se studentky zapojují do komunikace s veřejností, jednání se zástupci dalších institucí a organizací, které se podílejí na práci s lidmi bez domova. Své zkušenosti dále sdílejí v médiích, na sociálních sítích a na výuce se svými spolužáky. Díky práci v centru získaly jedinečnou možnost seznámit se s metodami a postupy práce s klientem, na které se zároveň pod vedením pracovníků z organizace Podané ruce přímo podílely, a rozvíjely tak své odborné kompetence.

Eliška Buršová a Kristýna Fialová
Mgr. Adéla Kubíčková
Bc. Lucie Zikmundová
Zleva: Alena Smetanová, Eliška Buršová a Tereza Kompauerová

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.