Absolventi v praxi: České předsednictví Rady EU

Kde všude můžete najít absolventy a absolventky Fakulty sociálních studií MU?

Třeba v týmech, které mají na starost české předsednictví Rady Evropské unie. Ať už je to Ministerstvo financí a schvalování rozpočtu Evropské unie, Úřad vlády ČR nebo samotná Belgie, zkušenosti a znalosti získané studiem na FSS MU se bývalým studentům a studentkám rozhodně neztratí. Přečtěte si krátké rozhovory o tom, jak se jim daří v praxi, a nahlédněte ještě víc pod pokličku příprav českého předsednictví Rady EU.

Bez popisku

Veroniku Šikovou byste našli v Belgii, kde pracuje jako sekondovaný národní expert v oddělení pro digitální komunikaci Rady EU. Na Fakultě sociálních studií MU absolvovala magisterský program Evropská studia na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a během studia již pracovala na Úřadu vlády ČR.

Bez popisku

Díky stáži během studia se Tereza Nováková seznámila s prostředím Úřadu vlády ČR, kde později našla i své zaměstnání. Na Fakultě sociálních studií MU absolvovala magisterský program Evropská studia na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a v současnosti pracuje jako koordinátorka akcí v týmu českého předsednictví.

Bez popisku

Aneta Vondrová se v současnosti v rámci českého předsednictví Rady EU věnuje schvalování rozpočtu Evropské unie. Na Fakultě sociálních studií MU vystudovala magisterský obor Evropská studia na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií.

Bez popisku

Jan Míča pracuje na Úřadě vlády ČR jako vedoucí Oddělení evropské digitální agendy. Je absolventem magisterského programu Evropská studia na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, kde se připravil pro své současné povolání.

Veronika Šiková 

Bez popisku

Veroniku Šikovou byste našli v Belgii, kde pracuje jako sekondovaný národní expert v oddělení pro digitální komunikaci Rady EU. Na Fakultě sociálních studií MU absolvovala magisterský program Evropská studia na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a během studia již pracovala na Úřadu vlády ČR.

Jak jste se k práci pro české předsednictví dostala a co vlastně děláte?

Na Úřadu vlády ČR, který je koordinátorem pro přípravu a výkon českého předsednictví v Radě EU, jsem pracovala již během studií na FSS. Od roku 2020 měl vzniknout předsednický tým a z Úřadu vlády mě oslovili, zda se nechci zapojit do příprav předsednictví. Nastoupila jsem tedy zpět a měla jsem na starost koordinaci příprav obsahové stránky předsednictví, například koordinaci tvorby trio programu s francouzskými a švédskými kolegy. Letos jsem se přesunula do Rady EU v rámci předsednických příprav na pozici sekondovaného národního experta do oddělení pro digitální komunikaci.

Co považujete za nejdůležitější dovednost, kterou ve své práci potřebujete a kterou jste získala na FSS MU?

Samostatnost a flexibilitu. Předsednické oddělení vzniklo na začátku roku 2020 a vzhledem k personálním omezením jsme začínali v malém týmu. Zapojila jsem se do příprav předsednictví s tím, že jsem věděla, že to nebude klasická práce s přesně vymezenou pracovní dobou, povinnostmi a jasně danými úkoly, ale že to bude vyžadovat mou časovou i pracovní flexibilitu.

Co vás na vaší práci nejvíc překvapilo?

Překvapila mě nepředvídatelnost mé práce a to, co všechno ovlivňovalo přípravu předsednictví. V rámci příprav je mnoho neznámých a omezení, která sice nemůžete ovlivnit, ale mají zásadní vliv na vaši práci. Administrativní požadavky, rozpočtové možnosti, politická podpora, přírodní i jiné katastrofy, unijní legislativní cyklus, geopolitické změny, technické i personální limity, to vše silně ovlivňovalo přípravy a poté i samotný výkon předsednictví.

Co byste ze svých současných zkušeností řekla svému maturantskému já, které přemýšlí o studiu sociálních věd?

Svému maturantskému já bych řekla, ať si podá přihlášku znovu, ale určitě bych měla seznam tipů a triků, jak studijní období ještě lépe využít. Samotné studium ovšem nestačí, je to kombinace více faktorů. Fakulta mi například umožnila studovat i pracovat, a to jak doma, tak v zahraničí, měla jsem čas se zapojovat do dobrovolnických a mimoškolních aktivit, a navíc jsem měla možnost rozšířit si obzory díky dvouoborovému studiu. Studium v Brně na FSS patří mezi jedny z mých nejdůležitějších rozhodnutí, ze kterých těžím doteď. Z období studia mám krásné zážitky, ale hlavně jsem potkala úžasné lidi, kteří jsou v mém osobním i pracovním životě doposud.

Aneta Vondrová

Bez popisku

Aneta Vondrová se v současnosti v rámci českého předsednictví Rady EU věnuje schvalování rozpočtu Evropské unie. Na Fakultě sociálních studií MU vystudovala magisterský obor Evropská studia na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií.

Jak jste se k práci pro české předsednictví dostala a co vlastně děláte?

K práci pro předsednictví jsem se dostala díky své předchozí práci na Ministerstvu financí. Tam jsem působila asi čtyři roky a práci jsem získala díky stáži, kterou jsem absolvovala ještě na magisterském studiu. V rámci českého předsednictví se věnuji agendě evropského rozpočtu. Hlavním úkolem našeho předsednictví je schválit rozpočet Evropské unie na rok 2023. Prakticky se většina mé práce odehrává v Rozpočtovém výboru Rady EU. Zde probíhají veškerá jednání související s přípravou rozpočtu na rok 2023.

Co považujete za nejdůležitější dovednost, kterou ve své práci potřebujete a kterou jste získala na FSS MU?

Za nejdůležitější dovednost považuji znalost problematiky Evropské unie. Konkrétně orientaci v evropských politikách, chápání evropských institucí, veškerých legislativních procesů a také vývoje evropského společenství. Zároveň mám možnost znalosti získané na FSS uplatňovat v praxi, což je po náročném studiu uspokojivý pocit. Dále je pro mou práci velmi důležitá schopnost rychle se zorientovat v nových tématech, schopnost prezentace a provádění analýz, které následně slouží k vývoji vhodné strategie pro vyjednávání. Všechny tyto schopnosti a dovednosti jsem získala právě v průběhu studia.

Co vás na vaší práci nejvíc překvapilo?

Nejvíce mě překvapilo, že převážná většina otázek řešených na úrovni Evropské unie jsou vždy předjednána na neformálních setkáních. Abyste byli schopni v takovém prostředí uspět, vyžaduje to velmi dobré schopnosti komunikace a navazování kontaktů. Díky tomu jste pak schopni získávat potřebné informace a uzavírat dohody takzvaně na chodbách. Bez toho se ve světě EU neobejdete.

Co byste ze svých současných zkušeností řekla svému maturantskému já, které přemýšlí o studiu sociálních věd?

Pokud vás zajímá aktuální dění v Česku i ve světě, pokud se vidíte v mezinárodních organizacích a pokud vás láká svět diplomacie, pak vám doporučuji studium na Fakultě sociálních studií. Potkáte se tam s tuzemskými i zahraničními odborníky, jejichž přednášky vás budou bavit, zapojíte se do obohacujících diskuzí, které vám rozšíří obzory, a začnete chápat svět v širších souvislostech. Získáte možnost vycestovat, a to nejen v rámci Evropy ale kamkoliv po světě. Svému maturantskému já bych poradila soustředit se na cizí jazyky a na vysoké škole se nebát využít možnosti vycestovat do zahraničí a získávat praktické zkušenosti prostřednictvím stáží. To je vstupní brána k budoucímu povolání.

Tereza Nováková

Bez popisku

Díky stáži během studia se Tereza Nováková seznámila s prostředím Úřadu vlády ČR, kde později našla i své zaměstnání. Na Fakultě sociálních studií MU absolvovala magisterský program Evropská studia na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a v současnosti pracuje jako koordinátorka akcí v týmu českého předsednictví.

Jak jste se k práci pro české předsednictví dostala a co vlastně děláte?

Třetím rokem pracuji na Úřadu vlády ČR, který sehrává roli centrálního koordinátora předsednictví, tedy například koordinuje ministerstva a pomáhá jim s přípravou a výkonem předsednictví, a zároveň je organizátorem řady akcí na území ČR v průběhu celého půl roku. Náš odbor je rozdělený na dvě oddělení, organizačně-logistické a komunikační, kde se věnujeme právě organizaci akcí, vzdělávání zaměstnanců, přípravě priorit a komunikaci českého předsednictví Radě EU. O tom, že vzniká v rámci úřadu nové předsednické oddělení, později odbor, jsem se dozvěděla od kolegů a známých na Úřadu vlády, které jsem měla možnost poznat dříve během studijní stáže. Prostředí jsem tedy již znala a ze stáže věděla, že tam pracuje skvělý tým lidí a také někteří mí spolužáci, a na pozici člena předsednického týmu jsem se přihlásila.

Co považujete za nejdůležitější dovednost, kterou ve své práci potřebujete a kterou jste získala na FSS MU?

Je těžké vybrat tu nejdůležitější, ale rozhodně je to týmová práce. Ta v sobě zahrnuje několik důležitých dílčích dovedností, jako je dělba práce, schopnost dohodnout se, najít konsenzus či kompromis. Jsou to schopnosti, které jsou pro hladké fungování jakéhokoliv týmu, nejen předsednického, důležité. Díky skupinovým projektům, které se četně vyskytovaly napříč předměty, a to zejména v navazujícím magisterském studiu, jsme měli možnost se na práci v týmu skvěle připravit.

Co vás na vaší práci nejvíc překvapilo?

Nejvíce mě překvapila pestrost práce. Vlastně jsem si nedokázala úplně představit, co příprava předsednictví a obecně práce pro státní správu obnáší. Přes samotné prvotní seznámení s tím, jak se koordinuje evropské politika v ČR, jsem měla možnost podílet se na přípravě veřejných zakázek, což byla pro mě úplně nová věc. Kromě toho jsem se účastnila řady zajímavých schůzek a vyjednávání, a to nejen s ostatními ministerstvy a dalšími důležitými subjekty v ČR, jako jsou Policie ČR, Záchranná služba nebo zástupci krajů, ale zejména s institucemi EU či Stálým zastoupením ČR v Bruselu.

Co byste ze svých současných zkušeností řekla svému maturantskému já, které přemýšlí o studiu sociálních věd?

Kromě povinných předmětů, které kombinují přednášky, semináře a rovněž návštěvy zajímavých hostů, mají studenti možnost vybrat si z široké palety zajímavých předmětů, a to i v cizím jazyce či z oblasti mezinárodních vztahů. Doporučila bych proto si jich zapsat co možná nejvíce. Fakulta také nabízí studentům množství studijních stáží či možnosti výjezdu na Erasmus, zároveň je k těmto aktivitám velmi tolerantní a flexibilní. Lze proto bez problému stíhat stáž a do toho studovat bez nutnosti prodloužení studia, takže se toho není třeba bát. Velmi doporučuji vyzkoušet si v průběhu studia stáž v Bruselu, ať už v institucích EU či například na Stálém zastoupení ČR v Bruselu. Kromě zkušeností k nezaplacení poznáte spoustu lidí z oboru, které jistě nevidíte naposled.

Jan Míča

Bez popisku

Jan Míča pracuje na Úřadě vlády ČR jako vedoucí Oddělení evropské digitální agendy. Je absolventem magisterského programu Evropská studia na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, kde se připravil pro své současné povolání.

Jak jste se k práci pro české předsednictví dostal a co vlastně děláte?

K práci na Úřadě vlády jsem se dostal výběrovým řízením. Zpočátku jsem působil v Sekci pro evropské záležitosti, kde jsem měl na starost digitální agendu a digitalizaci z pohledu Evropské unie. S vládou Petra Fialy a vznikem pozice vicepremiéra pro digitalizaci jsem přešel do kabinetu Ivana Bartoše, kde mám nyní na starost stejnou EU agendu. Teď, během českého předsednictví, ještě více disponovanou.

Co považujete za nejdůležitější dovednost, kterou ve své práci potřebujete a kterou jste získal na FSS MU?

Myslím, že je to umění naslouchat okolí. Je to klíčová vlastnost pro úspěch na národní i evropské úrovni. Naslouchat zájmům různých stran je správným předpokladem pro kvalitu rozhodnutí, která před vámi jsou. A tuto vlastnost jsem měl možnost vypilovat během diskuzí v rámci přednášek a seminářů na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií.

Co vás na vaší práci nejvíc překvapilo?

V dobrém slova smyslu mě překvapilo souznění lidí v oboru, jejich expertíza a nadšení být aktivním hráčem na poli Evropské unie. Ve špatném slova smyslu je to častá zkostnatělost státní správy, proti které nicméně rád bojuji.

Co byste ze svých současných zkušeností řekl svému maturantskému já, které přemýšlí o studiu sociálních věd?

Agenda Evropské unie je a bude nesmírně důležitá, a to i v souvislosti se současným mezinárodním děním. Znalost evropské politiky nabízí nadstavbu mnohdy černobílému dění na národní politické úrovni. Svému středoškolskému já bych pak doporučil, aby se již během studií zajímalo o dění okolo sebe, víc se zapojovalo do mimoškolních projektů, bylo zodpovědnější a vytěžilo ze studia co nejvíc to jde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.