Česká republika a Evropská unie: reflexe v českém veřejném mínění, doporučení pro komunikační strategii

Autoři

DOSEDĚL Tomáš EIBL Otto GREGOR Miloš KLEINER Jan KUCHYŇKOVÁ Petra NAVRÁTIL Jiří

Rok publikování 2023
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Policy paper představuje jeden z výstupů projektu Identifikace a aplikace strategických komunikačních nástrojů při naplňování koncepce ZP ČR, který je realizován v letech 2022-2024 (projekt aplikovaného výzkumu). Policy paper si klade následující cíle: Zprostředkovat výsledky dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno na reprezentativním vzorku české populace v lednu 2023, a zaměřovalo se mimo jiné na otázky/tvrzení související s Evropskou unií, vztahem ČR k ní a znalostí respondentů ve vztahu k EU a jejím institucím. Identifikovat v české populaci možné souvislosti mezi názorovou profilací respondentů (postoje k partikulárním tvrzením týkajícím se EU, znalosti o EU a schopnosti ČR jako členského státu sledovat v rámci EU své zájmy) a jejich sociodemografickými charakteristikami: věk, pohlaví, dosažené vzdělání, ekonomický status, prostředí, v němž se respondent primárně pohybuje (převážně venkovské či převážně městské prostředí). Identifikovat v české populaci možné souvislosti mezi názorovou profilací respondentů a informačními zdroji, z nichž tito respondenti často čerpají informace o zahraniční politice a zahraničním dění. Identifikovat možné souvislosti mezi tím, jak respondenti odpovídali na otázky týkající se přímo Evropské unie, a jak odpovídali na některé jiné otázky dotazníkového šetření (zejm. ohledně vztahu respondentů k hodnotové a geopolitické orientaci české zahraniční politiky a některým otázkám týkajícím se Ukrajiny a probíhajícího konfliktu na Ukrajině). Policy paper dále pracuje s kvalitativními daty, která jsou výsledkem 3 focus groups uskutečněných na podzim 2022 v Olomouci, Ústí nad Labem a Jihlavě. Cílem je zde identifikace narativů, které si česká veřejnost nejčastěji spojuje a asociuje s Evropskou unií, členstvím ČR v EU a některými specifickými subtématy, která se váží k problematice agendy EU a našeho členství v Unii. V neposlední řadě bude využito dat, která realizátor (Masarykova univerzita) má k dispozici a která byla nasbírána v rámci rozhovorů a skupinových rozhovorů se specifickou skupinou respondentů: středoškolskými učiteli Základů společenských věd a studenty vyšších ročníků gymnázií a odborných středních škol (věk 15–19 let). Hlavním cílem policy paperu je pak na základě těchto analýz kvalitativních a kvantitativních dat získaných z různých zdrojů identifikovat problémové body týkající se vnímání EU a pozice ČR v rámci EU u české veřejnosti; generovat návrhy pro strategickou komunikaci tohoto tématu a témat souvisejících.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.