Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ZOUNEK Jiří RABUŠICOVÁ Milada RABUŠIC Ladislav

Rok publikování 2008
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola navazuje na předchozí výstupy z výzkumného projektu (Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje,(registrační číslo projektu 1J 017/04-DP2, projekt podporovaný MPSV ČR) a zaměřuje se na problematiku informačních a komunikačních technologií (ICT) v životě dospělých. Konkrétně se zabývá digitální propastí (digital divide, digital gap), což je relativně nový problém, který sebou přináší proces začleňování ICT do společnosti. Vlastní text je rozčleněn do několika částí. V první části se autor zabývá v obecné rovině teoretickými koncepty informační společnosti a společnosti vědění (knowledge society) s cílem představit důležité změny ve společnosti související s integrací ICT do společnosti. Další část je věnována sociálně-ekonomickým a vzdělávacím aspektům využívání ICT v životě dospělých. Na problém digitální propasti se zaměřuje následující část, v níž autor představuje teoretické vymezení digitální propasti včetně jejích klíčových determinant, což je zároveň teoretické východisko k empirické části, v níž autor analyzuje data získaná v reprezentativním dotazníkovém šetření na vzorku populace dospělých v ČR. Ve výzkumném vzorku byly identifikovány dvě skupiny uživatelů počítačů, které byly označeny jako Počítačově zdatní a Počítačově nezdatní. V následujících částech jsou obě skupiny analyzovány prostřednictvím několika osobních a sociálně-ekonomických charakteristik respondentů s cílem odhalit významné determinanty digitální propasti v rámci těchto skupin dospělých. Některé determinanty se ukázaly jako velmi významné (věk, bydliště, dosažené vzdělání, úroveň dovedností v práci s ICT, ekonomické postavení), jiné ustupují do pozadí (rozdíly mezi pohlavími). Výsledky jsou v textu rovněž konfrontovány s výsledky několika provedených výzkumů. V závěrečné části článku se autor věnuje vztahu Počítačově zdatných a Počítačově nezdatných k neformálnímu vzdělávání a to ve dvou rovinách, v rovině dosud realizovaného neformálního vzdělávání a v rovině budoucího neformálního vzdělávání. Autor zjišťuje, zda existují rozdíly v absolvovaném vzdělávání či v tendencích vzdělávat se v budoucnu mezi oběma skupinami skupiny. Výsledky naznačují, že digitální propast mezi Počítačově zdatnými a Počítačově nezdatnými bude mít tendenci se spíše prohlubovat. Je možné také říci, že nejenom dosažené formální vzdělaní, ale i účast na neformálním vzdělávání se může stát determinantou digitální propasti v ČR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.