Adaptace diagnostických nástrojů pro identifikaci nadaných dětí se zaměřením na rodiče a pedagogy

Kód projektu
MUNI/A/0991/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Přesná identifikace nadání je prvním krokem v procesu péče o nadané děti.Pedagogové mají oproti psychologům, kteří se s dětmi setkávají v časově ohraničených a většinou formálně vymezených testových situacích, výhodu v tom, že se s dítětem vídají pravidelně a mají příležitost pozorovat ho v pro něj mnohem přirozenějších podmínkách. Jednou z možností, jak více a systematicky zapojit pedagogy do procesu identifikace nadání, jsou tzv. posuzovací škály. V zahraničí je adaptována posuzovací škála s názvem GRS – Gifted Rating Scales (Pfeiffer & Jarosewich, 2003), která je uváděna jako jedna z nejpoužívanějších škál vůbec (např. Johnsen, 2011, Pfeiffer & Blei, 2008). Prvním cílem projektu je ve spolupráci s prof. Pfeifferem adaptovat tuto škálu na české podmínky. Budeme pracovat s GRS-S, která je určená pro školáky ve věku 6-13;11 a měří 6 dimenzí. Tím vznikne nový nástroj pro učitele, a zároveň nám tento výzkum umožní navázat hlubší výzkumnou spolupráci se zahraničním pracovištěm, které se zabývá identifikací nadaných žáků.Jako vhodné je doplnit do souboru nástrojů pro vyhledávání talentů pedagogy rovněž soubor didaktických testů, které umožní hodnotit skutečné výsledky kognitivního zpracování standardních úloh jednotlivými žáky a které tak částečně eliminují vliv subjektivity na straně učitele. V současnosti chybí v ČR nástroj tohoto druhu zejména pro období prvního stupně ZŠ. Výstupem projektu bude rovněž nový didaktický nástroj, zaměřený na matematické nadání.Obsah a forma navrhovaného nástroje by měla odpovídat jeho zaměření, tj. měly by být voleny takové problémové úlohy, které vyžadují pokročilou (relativně vzhledem k uvažovanému věku) úroveň matematického myšlení, vnitřní motivaci a cílevědomost na straně dítěte a které nelze snadno řešit rutinním způsobem vycházejícím z běžného kurikula v daném ročníku.
Rodiče jsou rovněž dobrými identifikátory nadání, vzhledem k tomu, že s dítětem tráví nejvíce času a chování svého dítěte pravidelně hodnotí. Tato hodnocení se

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.