Média veřejné služby v České republice: Organizační a obsahové aspekty (Média veřejné služby v ČR)

Kód projektu
MUNI/A/1322/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Problematika médií veřejné služby je zkoumaná v evropském kontextu z různých hledisek a za užití široké škály teoretických přístupů (mediologických, sociologických, kulturologických, etnografických, ekonomických apod.). V českém kontextu nacházíme převážně výzkumy zaměřené na obsahy vysílané médii veřejné služby, takové studie většinou používají jenom jednu metodu výzkumu a zanedbávají organizační aspekty tvorby obsahů. Obecně platí, že organizační struktura českých médií veřejné služby zůstává v odborných statích opomíjena, a proto si předložený projekt klade dva základní cíle: 1. zmapovat organizační strukturu českých médií veřejné služby se zvláštním důrazem na faktor genderu a 2. analyzovat obsahy vytvářené redakcemi českých médií veřejné služby (specificky ve vztahu k mediaci nových typů válek). Projekt umožní získat ucelená data o charakteru redakční kultury českých médií veřejné služby a o jejích pracovních podmínkách. Analýza obsahů nám umožní zohlednit skutečnost, že jednání médií je pojímáno jednak jako pozorovatelné na úrovni obsahu a jednak jako vycházející z podstaty média jako organizace. Projekt předpokládá kombinaci výzkumných metod – pro výzkum organizační struktury a kultury českých médií veřejné služby použijeme kombinaci individuálních polostrukturovaných rozhovorů a skupinových diskuzí a pro doplnění dat bude provedena analýza dokumentů. Analýza obsahů vytvářených médii veřejné služby ve vztahu k novým typům válek bude založena na kombinaci diskurzivní analýzy a polostrukturovaných rozhovorů s editory a šéfredaktory zpravodajských redakcí. Projekt je v českém prostředí ve všech aspektech unikátní. Dosažená zjištění z českého kontextu bude možné komparovat s existujícími poznatky zahraničních výzkumů. Výstupem projektu budou 2 až 4 články v českých a mezinárodních odborných časopisech; příspěvky na 3 až 4 odborných konferencích (z nich budou alespoň dvě zahraniční) a odborný seminář na Fakultě sociálních studií, na kterém budou prezentovány výsledky projektu a diskutovány další možnosti výzkumu českých médií veřejné služby.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.