Souhrnné informace pro zaměstnance a zaměstnankyně FSS MU

Přehled nařízení a doporučení pro zaměstnance a zaměstnynkyně souisejících s mimořádnými opatřeními vydanými Rektorátem MU.

28. 3. 2020

Níže v sekcích naleznete několik důležitých informací a aktualizací plynoucích z mimořádné situace panující na univerzitě a fakultě.

Na základě Rozhodnutí děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity č. 3/2020 se ruší zákaz osobní přítomnosti zaměstnanců nad 60 let věku v budově FSS MU a současně také ruší zákaz osobní přítomnosti zástupců právnických osob, které mají v budově FSS MU pronajaty prostory. Více informací v Rozhodnutí zde.

Texty v jednotlivých sekcích byly aktualizovány dne 11. 5. 2020.

Výuka a zkouškové období

Omezení kontaktní výuky je v návaznosti na aktuální znění právních předpisů stanoveno mimořádným opatřením rektora. Hromadná prezenční výuka je zrušena do konce výukového období jarního semestru 15. května. Toto zrušení nedopadá na klinickou a praktickou výuku, na zkoušky nebo jiné formy ukončení předmětů, ani na individuální konzultace.

Přítomnost studentů a studentek v budově FSS MU je umožněna pouze za účelem individuální návštěvy související s tvorbou bakalářských a magisterských prací, které budou obhajovány na FSS MU v období květen – září 2020. Podmínkou pro možnou přítomnost studentů těchto kurzů je splnění následujících podmínek:

 • s jejich přítomností na fakultě souhlasí a bude jí přítomen vedoucí jejich závěrečné práce, který údaje konzultujících studentů před každým jejich vstupem do budovy vyplní na tomto odkazu,
 • studenti musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
 • studenti u vstupu do budovy provedou dezinfekci rukou,
 • studenti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • studenti poskytnou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) elektronické čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
 • v jedné místnosti nebude současně přítomno více než pět osob.

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty bude uskutečňována prostřednctvím dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams, ZOOM apod.).

Rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity č. 4/2020 stanovuje zvláštní pravidla studia v jarním semestru 2020. Pro účely studia lze využívat nástroje distančního vzdělávání, online výuky a zkoušení. Neumožňuje-li charakteristika předmětu variantu distančního plnění, rozhodne garant programu po dohodě s vyučujícím předmětu o náhradě v podobě blokové výuky, vypsané pro období od 16. května 2020. U předmětů, jejichž výuku nebude možné realizovat v žádném režimu, bude zadáno hodnocení S. Udělením tohoto hodnocení je daný předmět úspěšně ukončen.

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Doporučení a instrukce, jak zrealizovat dálkovou výuku najdete na is.muni.cz/samostudium. Zdroje pro studium jsou dostupné zde it.muni.cz/knihovny-samostudium

Termíny pro průběžné úkoly (testy, písemné přípravy) nejsou během trvání mimořádných opatření pro studující závazné, vyučující tedy nemohou termíny vyžadovat. Jsou povinni přijímat úkoly (seminární práce, písemné přípravy apod.) v náhradních termínech, resp. vypisovat náhradní termíny průběžných textů, a to po celé prodloužené zkouškové období.

Zkouškové období začíná 18. května a končí 30. září, takže v tomto období platí víc než kdy dříve pravidlo vyplývající ze SZŘ, že řádné a opravné termíny musí být zveřejněny v IS MU nejméně dva týdny před zahájením zkouškového období, tedy do 3. května 2020.
Vedení univerzity žádá o využívání letních měsíců, července a srpna, pro vypisování zkušebních termínů. Vedení fakulty doporučuje soustředit termíny především do měsíců květen, červen a září a individuálně vyhovět studujícím, pokud budou vyžadovat termíny v srpnu a červenci.
Vedení fakulty doporučuje u každého kurzu identifikovat, co je jeho hlavním výstupem kurzu (ústní zkouška, písemná zkouška, seminární práce) a přístup k této části podmínit splněním průběžných úkolů. Tato praxe umožní vyučujícím stanovení pevných termínů pro plnění průběžných úkolů v návaznosti na termín zkoušky. Tato skutečnost, pokud není explicitně uvedena v sylabu kurzu již nyní, musí být důrazně artikulována studujícím. Na RMU vzniká metodika pro online zkoušení, jakmile bude k dispozici, budeme ji sdílet.

Průběh a forma zkoušení. Vzhledem k současné situaci doporučuje vedení přípravu zkoušení v distanční podobě. Pokud se vyučující rozhodne konat zkoušku v červnu distančně a v září prezenčně, je toto možné, nicméně obsah zkoušení musí být ekvivalentní. Vedení fakulty nicméně doporučuje sjednotit formy zkoušení pro všechny termíny.

Problematiku distančního zkoušení upravuje Metodický list k distančnímu zkoušení a ukončení předmětů doprovozený technickými doporučeními pro konání online zkoušek a státních zkoušek.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby budou probíhat ve dvou termínech v květnu/červnu a v září. U prvních došlo k posunu odevzdání závěrečných prací do odevzdávárny diplomového semináře i do archivu závěrečné práce – veškeré termíny jsou dostupné zde. Terminář zářijových SZZ a obhajob bude k dispozici zde v týdnu od 6. dubna. K jednotlivým termínům se budou studující přihlašovat přes rozpisy v ISu. Zářijový termín lze využít jako termín opravný, kdy studující, kteří neuspěli v květnu/červnu, mohou svůj pokus opravit v září. Studující, kteří opravují SZZ z předchozích semestrů, si mohou zvolit květnový/červnový nebo zářijový termín. Studující, kteří mají přerušené studium do SZZ, budou informováni a bude jim nabídnuto automatické prodloužení přerušení ze 17. 5. 2020 do 31. 8. 2020. Komunikaci se studujícími, kterých se to týká, zajistí proděkanka pro studium.

Zkoušky, kolokvia a zápočty všech předmětů na FSS MU budou do konce června 2020 probíhat výhradně distančním způsobem, bez přítomnosti studentů v budově FSS MU.

Státní závěrečné zkoušky budou do konce června 2020 probíhat výhradně distančním způsobem, bez přítomnosti studentů v budově FSS MU. U červnových došlo k posunu odevzdání závěrečných prací do odevzdávárny diplomového semináře i do archivu závěrečné práce – veškeré termíny jsou dostupné zde. Terminář zářijových SZZ a obhajob je k dispozici zde. K jednotlivým termínům se budou studující přihlašovat přes rozpisy v ISu. Zářijový termín lze využít jako termín opravný, kdy studující, kteří neuspěli v červnu, mohou svůj pokus opravit v září. Studující, kteří opravují SZZ z předchozích semestrů, si mohou zvolit červnový nebo zářijový termín. Studující, kteří mají přerušené studium do SZZ, budou informováni a bude jim nabídnuto automatické prodloužení přerušení ze 17. 5. 2020 do 31. 8. 2020. Komunikaci se studujícími, kterých se to týká, zajistí proděkanka pro studium.

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů proběhne ve dvou termínech – v červnu 2020 a v září 2020. Materiály k přjímacímu řízení se budou odevzdávat do 1. června nebo do 1. září (v závislosti na datu vaší zkoušky), a to výhradně elektronicky na prijim@fss.muni.cz. Uchazeči a uchazečky se budou k termínům přihlašovat formou rozpisů v IS MU. Ti, kteří nemají přístup do IS MU, zašlou své rozhodnutí o termínu na prijim@fss.muni.cz. Uchazeči a uchazečky budou o způsobech přihlašování informováni v prvním květnovém týdnu. Podklady pro přijímací řízení podávají uchazeči a uchazečky pro oba termíny výhradně elektronicky.

Přijímací řízení do doktorských studijních programů proběhne dne 25. 6. 2020 a dne 1. 10. 2020. Harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia (termíny vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky, termíny zápisů, dodání dokladů atd.) naleznete zde.

Začátek akademického roku 2020/2021. Harmonogram akademického roku je zveřejněn zde. Výuka podzimního semestru začíná 5. října. Podle SZŘ musí být sylabus a podmínky ukončení kurzu zveřejněny 5 pracovních dnů před zahájením týdenní výuky nebo před zahájením blokové výuky. Výuka podzimního semestru potrvá do 17. ledna 2021.

Provoz budov

Budovy MU budou nepřístupné veřejnosti a studentům. Přístup do budov veřejnosti a studentům bude umožněn v roli dobrovolníků, při vykonávání praxe, konzultacích závěrečných prací nebo jako účastníků řízení nebo členů statutárních a jiných orgánů MU a jejích součástí.

Přítomnost studentů a studentek v budově FSS MU je umožněna pouze za účelem individuální návštěvy související s tvorbou bakalářských a magisterských prací, které budou obhajovány na FSS MU v období květen – září 2020. Podmínkou pro možnou přítomnost studentů těchto kurzů je splnění následujících podmínek:

 • s jejich přítomností na fakultě souhlasí a bude jí přítomen vedoucí jejich závěrečné práce, který údaje konzultujících studentů před každým jejich vstupem do budovy vyplní na tomto odkazu,
 • studenti musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
 • studenti u vstupu do budovy provedou dezinfekci rukou,
 • studenti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • studenti poskytnou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) elektronické čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
 • v jedné místnosti nebude současně přítomno více než pět osob.

Přístup zaměstnanců do budov MU není omezen. V konkrétních případech rozhodne o úplném uzavření budovy děkan nebo vedoucí příslušného hospodářského střediska.

Akademických obřadů se ve stejný čas účastní nejvýše 100 osob, včetně organizátorů, služeb apod.

Praxe a stáže

Rozhodnutí rektora o zrušení kontaktní výuky se netýká studentských praxí, stáží, brigád apod. probíhajících u třetích osob. Netýká se ani situací, kdy je kredity hodnocena komunitní služba (dobrovolnictví), a to ani v případě, pokud probíhá na MU.

Tyto případy se nepovažují za kontaktní výuku na MU a nevztahuje se na ně ani usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu. Tyto praxe, stáže, brigády, komunitní služba apod. tedy mohou probíhat, jsou-li dodrženy ostatní zákonné podmínky a podmínky omezení volného pohybu.

Menzy a koleje

Menzy provozované Správou kolejí a menz MU omezují množství osob přítomných současně v jejich prostoráchObjednávání jídla bude probíhat výhradně online tak, aby se zamezilo frontám a omezil počet strávníků v daném čase. Menzy, které zatím zůstaly otevřené, jsou přístupné jen pro studenty a zaměstnance, pro veřejnost jsou zavřené. Pro aktuality, co je kdy otevřeno, sledujte www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Koleje zůstávají v provozu. Pokud zde bydlíte, prosíme o maximální ohleduplnost vůči ostatním, včetně personálu.

Pro aktuality, které menzy, kdy a za jakých podmínek jsou otevřené, sledujte www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Home office

Rektor doporučil vedení hospodářských středisek zvážit dohodu s akademickými a neakademickými zaměstnanci, jejichž přítomnost na pracovištích není nezbytně nutná, na home office nebo čerpání dovolené.

Je také staveno dohodnout home office nebo dovolenou se všemi zaměstnanci ve věku nad 70 let (bez ohledu na to, zda se zaměstnanci vrací z cest nebo měli rizikový kontakt), se všemi těhotnými zaměstnankyněmi, zaměstnanci po transplantaci či s jinou závažnou zdravotní indikací. 

Cestování a přijímání hostů

Vysílání zaměstnanců a zaměstnankyň na zahraniční pracovní cesty není umožněno.

Vysílání zaměstnanců a zaměstnankyň na tuzemské pracovní cesty je možné pouze v nezbytných případech. Posouzení nezbytnosti je v kompetenci vedoucích jednotlivých pracovišť FSS.

Náklady související s opatřeními týkajícími se rizika nákazy koronavirem jdou za hospodářským střediskem. Vzniknou-li náklady na základě příkazu zaměstnavatele, nebudou předmětem škodního řízení. Pokud v souvislosti se zrušením pracovní cesty vzniknou náklady na straně zaměstnance, tyto uhradí MU.

Zakazuje se vysílat studenty na zahraniční pobyty.

Zakazuje se přijímat na MU zahraniční návštěvy.

Řízení a orgány MU

Vyhlášení nouzového stavu se netýká jednání akademických senátů, vědeckých rad a dalších orgánů MU nebo jejích součástí. Zrušení omezení pohybu od 24.4. umožňuje svolávat prezenční jednání akademických senátů.

Zákon však umožňuje u všech kolektivních orgánů MU jednat distančně. Není-li nezbytně nutné prezenční jednání, doporučuje Krizový štáb MU jednat výhradně za užití nástrojů dálkové komunikace.

Mimořádná opatření se netýkají správních a jiných řízení (včetně disciplinárních řízení). Zrušení omezení pohybu od 24.4. umožňuje jednat bez omezení. Není-li nezbytně nutné prezenční jednání, doporučuje se jednat výhradně za užití nástrojů dálkové komunikace.

Výzkum

Zrušení kontaktní výuky se netýká výzkumu, vývoje, plnění grantů apod. Doktorandi a jiní studenti se mohou těchto aktivit účastnit při splnění podmínek mimořádného opatření rektora.

Zatím nelze odhadnout vliv opatření na realizace projektů – situace se průběžně vyvíjí. Nekontaktujte prosím individuálně poskytovatele – obraťte se případně na Oddělení pro výzkum a projektovou podporu, zde najdete kontakty a aktuality.

Více článků

Přehled všech článků