Souhrnné informace pro zaměstnance a zaměstnankyně FSS MU

Přehled nařízení a doporučení pro zaměstnance a zaměstnynkyně souisejících s mimořádnými opatřeními vydanými Rektorátem MU.

28. 3. 2020

Níže v sekcích naleznete několik důležitých informací a aktualizací plynoucích z mimořádné situace panující na univerzitě a fakultě.

Od 1. 7. 2020 neplatí v budově FSS MU žádná mimořádná protiepidemická opatření nad rámec opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Texty v jednotlivých sekcích byly aktualizovány dne . 7. 2020.

Výuka a zkouškové období

Hromadná prezenční výuka byla zrušena do konce výukového období jarního semestru 15. května.

Rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity č. 4/2020 stanovuje zvláštní pravidla studia v jarním semestru 2020. Pro účely studia lze využívat nástroje distančního vzdělávání, online výuky a zkoušení. Neumožňuje-li charakteristika předmětu variantu distančního plnění, rozhodne garant programu po dohodě s vyučujícím předmětu o náhradě v podobě blokové výuky, vypsané pro období od 16. května 2020. U předmětů, jejichž výuku nebude možné realizovat v žádném režimu, bude zadáno hodnocení S. Udělením tohoto hodnocení je daný předmět úspěšně ukončen.

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Doporučení a instrukce, jak zrealizovat dálkovou výuku najdete na is.muni.cz/samostudium. Zdroje pro studium jsou dostupné zde it.muni.cz/knihovny-samostudium

Termíny pro průběžné úkoly (testy, písemné přípravy) nejsou během trvání mimořádných opatření pro studující závazné, vyučující tedy nemohou termíny vyžadovat. Jsou povinni přijímat úkoly (seminární práce, písemné přípravy apod.) v náhradních termínech, resp. vypisovat náhradní termíny průběžných textů, a to po celé prodloužené zkouškové období.

Zkouškové období začíná 18. května a končí 30. září, takže v tomto období platí víc než kdy dříve pravidlo vyplývající ze SZŘ, že řádné a opravné termíny musí být zveřejněny v IS MU nejméně dva týdny před zahájením zkouškového období, tedy do 3. května 2020.
Vedení univerzity žádá o využívání letních měsíců, července a srpna, pro vypisování zkušebních termínů. Vedení fakulty doporučuje soustředit termíny především do měsíců květen, červen a září a individuálně vyhovět studujícím, pokud budou vyžadovat termíny v srpnu a červenci.
Vedení fakulty doporučuje u každého kurzu identifikovat, co je jeho hlavním výstupem kurzu (ústní zkouška, písemná zkouška, seminární práce) a přístup k této části podmínit splněním průběžných úkolů. Tato praxe umožní vyučujícím stanovení pevných termínů pro plnění průběžných úkolů v návaznosti na termín zkoušky. Tato skutečnost, pokud není explicitně uvedena v sylabu kurzu již nyní, musí být důrazně artikulována studujícím. Na RMU vzniká metodika pro online zkoušení, jakmile bude k dispozici, budeme ji sdílet.

Průběh a forma zkoušení. Vzhledem k současné situaci doporučuje vedení přípravu zkoušení v distanční podobě. Pokud se vyučující rozhodne konat zkoušku v červnu distančně a v září prezenčně, je toto možné, nicméně obsah zkoušení musí být ekvivalentní. Vedení fakulty nicméně doporučuje sjednotit formy zkoušení pro všechny termíny.

Problematiku distančního zkoušení upravuje Metodický list k distančnímu zkoušení a ukončení předmětů doprovozený technickými doporučeními pro konání online zkoušek a státních zkoušek.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby budou probíhat ve dvou termínech v květnu/červnu a v září. U prvních došlo k posunu odevzdání závěrečných prací do odevzdávárny diplomového semináře i do archivu závěrečné práce – veškeré termíny jsou dostupné zde. Terminář zářijových SZZ a obhajob bude k dispozici zde v týdnu od 6. dubna. K jednotlivým termínům se budou studující přihlašovat přes rozpisy v ISu. Zářijový termín lze využít jako termín opravný, kdy studující, kteří neuspěli v květnu/červnu, mohou svůj pokus opravit v září. Studující, kteří opravují SZZ z předchozích semestrů, si mohou zvolit květnový/červnový nebo zářijový termín. Studující, kteří mají přerušené studium do SZZ, budou informováni a bude jim nabídnuto automatické prodloužení přerušení ze 17. 5. 2020 do 31. 8. 2020. Komunikaci se studujícími, kterých se to týká, zajistí proděkanka pro studium.

Zkoušky, kolokvia a zápočty všech předmětů na FSS MU budou do konce června 2020 probíhat výhradně distančním způsobem, bez přítomnosti studentů v budově FSS MU.

Státní závěrečné zkoušky budou do konce června 2020 probíhat výhradně distančním způsobem, bez přítomnosti studentů v budově FSS MU. U červnových došlo k posunu odevzdání závěrečných prací do odevzdávárny diplomového semináře i do archivu závěrečné práce – veškeré termíny jsou dostupné zde. Terminář zářijových SZZ a obhajob je k dispozici zde. K jednotlivým termínům se budou studující přihlašovat přes rozpisy v ISu. Zářijový termín lze využít jako termín opravný, kdy studující, kteří neuspěli v červnu, mohou svůj pokus opravit v září. Studující, kteří opravují SZZ z předchozích semestrů, si mohou zvolit červnový nebo zářijový termín. Studující, kteří mají přerušené studium do SZZ, budou informováni a bude jim nabídnuto automatické prodloužení přerušení ze 17. 5. 2020 do 31. 8. 2020. Komunikaci se studujícími, kterých se to týká, zajistí proděkanka pro studium.

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů proběhne ve dvou termínech – v červnu 2020 a v září 2020. Materiály k přjímacímu řízení se budou odevzdávat do 1. června nebo do 1. září (v závislosti na datu vaší zkoušky), a to výhradně elektronicky na prijim@fss.muni.cz. Uchazeči a uchazečky se budou k termínům přihlašovat formou rozpisů v IS MU. Ti, kteří nemají přístup do IS MU, zašlou své rozhodnutí o termínu na prijim@fss.muni.cz. Uchazeči a uchazečky budou o způsobech přihlašování informováni v prvním květnovém týdnu. Podklady pro přijímací řízení podávají uchazeči a uchazečky pro oba termíny výhradně elektronicky.

Přijímací řízení do doktorských studijních programů proběhne dne 25. 6. 2020 a dne 1. 10. 2020. Harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia (termíny vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky, termíny zápisů, dodání dokladů atd.) naleznete zde.

Začátek akademického roku 2020/2021. Harmonogram akademického roku je zveřejněn zde. Výuka podzimního semestru začíná 5. října. Podle SZŘ musí být sylabus a podmínky ukončení kurzu zveřejněny 5 pracovních dnů před zahájením týdenní výuky nebo před zahájením blokové výuky. Výuka podzimního semestru potrvá do 17. ledna 2021.

Provoz budov

Od 1. 7. 2020 neplatí v budově FSS MU žádná mimořádná protiepidemická opatření nad rámec opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Akademických obřadů se ve stejný čas účastní nejvýše 500 osob. Podrobnosti upravuje mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k zákazu a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 22.6.

Imatrikulace nově přijatých studentů se na podzim 2020 konat nebudou.

Praxe a stáže

Rozhodnutí rektora o zrušení kontaktní výuky se netýká studentských praxí, stáží, brigád apod. probíhajících u třetích osob. Netýká se ani situací, kdy je kredity hodnocena komunitní služba (dobrovolnictví), a to ani v případě, pokud probíhá na MU.

Tyto případy se nepovažují za kontaktní výuku na MU a nevztahuje se na ně ani usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu. Tyto praxe, stáže, brigády, komunitní služba apod. tedy mohou probíhat, jsou-li dodrženy ostatní zákonné podmínky a podmínky omezení volného pohybu.

Cestování a přijímání hostů

Tuzemské i zahraniční pracovní cesty už je možné konat. Aktuální cestovní omezení najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo na webových stránkách reopen.europa.eu.

Cizinci ze zemí EU:

  • Od 15. června platí nová pravidla vstupu do ČR pro cizince z EU. Tzv. „semafor“ rozděluje země EU do třech kategorií na základě rizika nákazy. Cizinci ze zemí označených zelenou barvou mohou do ČR přijet bez testu na COVID-19, cizinci ze zemí označených oranžovou a červenou barvou budou muset prokázat negativní test na COVID-19 nebo nastoupit do karantény (aktuálně Švédsko, Portugalsko, Belgie, UK a Slezské vojvodství v Polsku).
  • Češi a rezidenti ČR mohou bez omezení cestovat mezi zelenými a oranžovými zeměmi, při návratu ze zemí označených červenou barvou musejí předložit negativní test na COVID-19 nebo nastoupit karanténu.
  • Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě, sledujte proto prosím aktuální informace na webu Ministerstva vnitra.

Informace týkající se vstupu zahraničních studentů do ČR najdete zde.

Řízení a orgány MU

Zákon umožňuje i po zrušení nouzového stavu u všech kolektivních orgánů MU jednat distančně. Není-li nezbytně nutné prezenční jednání, doporučuje Krizový štáb MU i nadále jednat výhradně za užití nástrojů dálkové komunikace. Tyto nástroje umožňují plnohodnotné tajné i veřejné jednání i hlasování.

Platná omezení se netýkají správních ani jiných řízení (včetně disciplinárních řízení). Tam, kde je to možné, doporučuje KŠ distanční jednání

Výzkum

Zatím nelze odhadnout vliv opatření na realizace projektů – situace se průběžně vyvíjí. Nekontaktujte prosím individuálně poskytovatele – obraťte se případně na Oddělení pro výzkum a projektovou podporu, zde najdete kontakty a aktuality.

Více článků

Přehled všech článků