Souhrnné informace pro zaměstnance a zaměstnankyně FSS MU

Přehled nařízení a doporučení pro zaměstnance a zaměstnynkyně souvisejících s mimořádnými opatřeními vydanými Rektorátem MU.

28. 3. 2020

Bez popisku

Níže v sekcích naleznete několik důležitých informací a aktualizací plynoucích z mimořádné situace panující na univerzitě a fakultě.

Podle rozhodnutí rektora č. 8/2020 není možné vstupovat do budov MU s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem.

Výuka a zkouškové období

Aktuálně probíhá zkouškové období trvající do 30. září 2020. Podzimní semestr začne 5. října 2020 a potrvá do 17. ledna 2021. Podrobný harmonogram naleznete zde.

V podzimním semestru bude výuka na MU v online režimu. 

Ve všech budovách MU je povinné nosit roušky.

 

Informace týkající se prodlouženého zkouškového období z jara 2020:

Termíny odevzdávání závěrečných prací jsou na fakultách nastavené tak, aby studenti měli možnost studium dokončit v jarním semestru 2020. Fakultám bylo doporučeno vypsat termíny státních závěrečných zkoušek i v září a ponechat na volbě studentů, na který z termínů se přihlásí. Sledujte specifické fakultní informace.

Rozhodnutí rektora č. 4/2020 stanovuje zvláštní pravidla studia v jarním semestru 2020. Pro účely studia lze využívat nástroje distančního vzdělávání, online výuky a zkoušení. Neumožňuje-li charakteristika předmětu variantu distančního plnění, rozhodne garant programu po dohodě s vyučujícím předmětu o náhradě v podobě blokové výuky, vypsané pro období od 16. května 2020. U předmětů, jejichž výuku nebude možné realizovat v žádném režimu, bude zadáno hodnocení S. Udělením tohoto hodnocení je daný předmět úspěšně ukončen.

Všechny způsoby ukončení předmětu jsou možné a je doporučeno Krizovým štábem MU uskutečňovat prostřednictvím distančního plnění. Děkani fakult můžou rozhodnout o tom, že se státní zkouška (bakalářská, magisterská, rigorózní, doktorská) nebo obhajoba disertační práce uskuteční metodou distančního zkoušení.

Problematiku distančního zkoušení upravuje Metodický list k distančnímu zkoušení a ukončení předmětů doprovozený technickými doporučeními pro konání online zkoušek a státních zkoušek.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby budou probíhat ve dvou termínech v květnu/červnu a v září. U prvních došlo k posunu odevzdání závěrečných prací do odevzdávárny diplomového semináře i do archivu závěrečné práce – veškeré termíny jsou dostupné zde. Terminář zářijových SZZ a obhajob bude k dispozici zde v týdnu od 6. dubna. K jednotlivým termínům se budou studující přihlašovat přes rozpisy v ISu. Zářijový termín lze využít jako termín opravný, kdy studující, kteří neuspěli v květnu/červnu, mohou svůj pokus opravit v září. Studující, kteří opravují SZZ z předchozích semestrů, si mohou zvolit květnový/červnový nebo zářijový termín. Studující, kteří mají přerušené studium do SZZ, budou informováni a bude jim nabídnuto automatické prodloužení přerušení ze 17. 5. 2020 do 31. 8. 2020. Komunikaci se studujícími, kterých se to týká, zajistí proděkanka pro studium.

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů proběhne ve dvou termínech – v červnu 2020 a v září 2020. Materiály k přjímacímu řízení se budou odevzdávat do 1. června nebo do 1. září (v závislosti na datu vaší zkoušky), a to výhradně elektronicky na prijim@fss.muni.cz. Uchazeči a uchazečky se budou k termínům přihlašovat formou rozpisů v IS MU. Ti, kteří nemají přístup do IS MU, zašlou své rozhodnutí o termínu na prijim@fss.muni.cz. Uchazeči a uchazečky budou o způsobech přihlašování informováni v prvním květnovém týdnu. Podklady pro přijímací řízení podávají uchazeči a uchazečky pro oba termíny výhradně elektronicky.

Přijímací řízení do doktorských studijních programů proběhne dne 25. 6. 2020 a dne 1. 10. 2020. Harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia (termíny vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky, termíny zápisů, dodání dokladů atd.) naleznete zde.

Provoz budov

Vstup veřejnosti do budov MU je zakázán.

Provoz FSS se řídí univerzitním semaforem. Aktuální barva je ŽLUTÁ.

Ve vnitřních prostorách je povinnénosit roušky. Roušky jsou povinné i ve výuce.

Studenti mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.

Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Menzy a bufety jsou pro veřejnost uzavřeny.

Praxe a stáže

Rozhodnutí rektora o zrušení kontaktní výuky se netýká studentských praxí, stáží, brigád apod. probíhajících u třetích osob. Netýká se ani situací, kdy je kredity hodnocena komunitní služba (dobrovolnictví), a to ani v případě, pokud probíhá na MU.

Tyto případy se nepovažují za kontaktní výuku na MU a nevztahuje se na ně ani usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu. Tyto praxe, stáže, brigády, komunitní služba apod. tedy mohou probíhat, jsou-li dodrženy ostatní zákonné podmínky a podmínky omezení volného pohybu.

Menzy a koleje

Menzy jsou uzavřeny pro veřejnost. V menzách se doporučuje přítomnost maximálně 100 lidí, popř. dle platné legislativy. Je povinné nosit roušky a sezení se mění tak, aby byly zachovány rozestupy a další podmínky dané legislativou. Pro více informací sledujte web SKM http://www.skm.muni.cz/menza/aktuality.

Cestování a přijímání hostů

Výjezdy z MU (služební cesty apod.):

Je zakázáno jezdit na tuzemské služební cesty do okresů s nejvyšším rizikem nákazy. Sledujte prosím omezení dle univerzitního semaforu.

Zahraniční služební cesty se řídí aktuální situací v cílové zemi. Informace týkající se zahraničních služebních cest najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU. Aktuální cestovní omezení najdete na reopen.europa.eu

Vstup cizinců do ČR

Cizinci z EU:

  • Od 15. června platí nová pravidla vstupu do ČR pro cizince z EU. Tzv. „semafor“ rozděluje země EU do třech kategorií na základě rizika nákazy. Cizinci ze zemí označených zelenou barvou mohou do ČR přijet bez testu na COVID-19, cizinci ze zemí označených oranžovou a červenou barvou musejí prokázat negativní test na COVID-19 nebo jít do karantény. Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě.
  • Další podrobnosti týkající se vstupu do ČR najdete na webu Ministerstva vnitra.
  • Češi a rezidenti ČR mohou bez omezení cestovat mezi zelenými a oranžovými zeměmi, při návratu ze zemí označených červenou barvou musejí předložit negativní test na COVID-19 nebo jít do karantény.

Je možné se nechat otestovat v Brně. Pro více informací kontaktuje Krajskou hygienické stanici Jihomoravského kraje. Seznam testovacích míst v Brně najdete zde.

Cizinci ze zemí mimo EU:

  • Aktuálně platí, že do ČR mohou vstoupit pouze cizinci z tzv. „zelených zemí mimo EU“, kteří mohou do ČR vstoupit bez testu a povinné karantény. Jejich seznam najdete zde.

Řízení a orgány MU

Zákon umožňuje i po zrušení nouzového stavu u všech kolektivních orgánů MU jednat distančně. Není-li nezbytně nutné prezenční jednání, doporučuje Krizový štáb MU i nadále jednat výhradně za užití nástrojů dálkové komunikace. Tyto nástroje umožňují plnohodnotné tajné i veřejné jednání i hlasování.

Platná omezení se netýkají správních ani jiných řízení (včetně disciplinárních řízení). Tam, kde je to možné, doporučuje KŠ distanční jednání

Výzkum

Zatím nelze odhadnout vliv opatření na realizace projektů – situace se průběžně vyvíjí. Nekontaktujte prosím individuálně poskytovatele – obraťte se případně na Oddělení pro výzkum a projektovou podporu, zde najdete kontakty a aktuality.

Akademické obřady

Akademické obřady na MU neprobíhají, případně pouze v souladu s nařízeními vlády a Krajské hygienické stanice.

Komunikace a home office

Podle univerzitního semaforu se doporučuje zaměstnancům nařídit home office nebo zajistit jejich střídání na pracovišti. Školení mohou probíhat pouze v online formě.

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty má být uskutečňována v maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Doporučení a instrukce, jak zrealizovat dálkovou výuku najdete na is.muni.cz/samostudium. Zdroje pro studium jsou dostupné zde: it.muni.cz/knihovny-samostudium.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.