Harmonogram prací na získání ocenění HR Award

Práce na získání ocenění HR Award začaly na Fakultě sociálních studií na podzim 2019, a to prezentací jednotlivých principů Charty a Kodexu na poradách vedení fakulty a kolegiích děkana.

Postupně bylo odprezentováno všech 40 principů dle 4 oblastí Charty a Kodexu:
1) Etické a profesní aspekty
2) Otevřený a transparentní nábor
3) Pracovní podmínky a sociálních jistoty
4) Vzdělávání a rozvoj

Následně byli osloveni kandidáti a kandidátky z jednotlivých kateder a ústavů všech výzkumných pozic R1-R4, kteří tvoří Pracovní skupinu (Working Group HR Award). Současně vznikla také Dohlížející komise (Steering Committee HR Award), která na celý proces dohlíží, připomínkuje a podporuje pracovní skupinu. Dohlížející komise je ta, která se zavazuje požadovaný Akční plán v rámci 24 měsíců implementovat. Třetí, Projektovou skupinu (Project Working Group HR Award) tvoří administrativní pracovníci, kteří dohlíží na formální záležitosti v rámci projektu OPVVV II. a vyjadřují se k otázkám a principům, které jsou společné pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně FSS. Např. pracovní podmínky, nábory pracovníků a pracovnic. Evropská unie podpořila fakultní přípravu na získání ocenění HR Excellence in Research Award. A zůstal by tam jen harmonogram obrázku od Euraxessu.
 • POČÁTEČNÍ FÁZE:

  Prosinec 2019:
  Odeslán přihlašovací dopis Evropské komisi a sestavení pracovní skupiny HR Award

 • březen/duben 2020

  Dotazníkové šetření zaměstnanců

 • srpen/září 2020

  Realizovány tři fokusní skupiny k tématu diskriminace

 • prosinec 2020

  Nahrány dokumenty Akční plán, GAP analýza, OTR-R check list na portál Euraxess. Všechny dokumenty byly schválené dohlížející komisí.

 • IMPLEMENTAČNÍ FÁZE 2021-2023

  duben 2021:
  Obdržení certifikátu HR Award. Projektová skupina začíná implementovat Akční plán.

 • duben 2021-2023

  Průběžné hodnocení HRS4R, obhájení ocenění a revidovaný akční plán fakulty.

 • RECERTIFIKAČNÍ FÁZE:

  květen 2026:
  Externí hodnocení Evropskou komisí za účasti hodnotitelů na fakultě, obhájení ocenění HR Award.

Proces získávání ocenění HR Award. Zdroj: Euraxess

Příprava na získání ocenění HR Excellence in Research Award je finančně podpořena Evropskou unií v rámci výzvy vyhlašované MŠMT, OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“. Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU“ (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703).

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.