prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • MAREŠ Petr, profesor* narozen 19. září 1947 ve  Zlíně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra sociologie na Fakultě sociálních studií, Masarykova univerzita* Joštova 10, 602 00 Brno* telefon: 549 495 200*e-mail: pmares@fss.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • Ředitel Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (2005-2011) Vedoucí katedry socioloogie (1998-2002) Předseda oborové rady doktorského studia sociologie (2001-2011)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1974: promovaný sociolog; Univerzita J. E. Purkyně v Brně, katedra sociologie* 1984: PhDr; Univerzita J. E. Purkyně v Brně, katedra sociologie (práce "Sociální konotace pojmu inteligence")* 1992: CSc. - sociologie (práce "Vliv sociálních faktorů na průběh a výsledek těhotenství")* 1994: docent sociologie (habilitační spis "Nezaměstnanost jako sociální problém")* 2002: profesor sociologie
Přehled zaměstnání
 • 2002-: MASARYKOVA UNIVERZITA v Brně, Fakulta sociálních studií - katedra sociologie (profesor)* 1994-2002: MASARYKOVA UNIVERZITA v Brně, Fakulta sociálních studií (do r. 1998 Filozofická fakulta) - katedra sociologie (docent)* 1990-1994: MASARYKOVA UNIVERZITA v Brně, Filozofická fakulta - katedra sociologie (vědecký pracovník)* 1988-1990: MASARYKOVA UNIVERZITA v Brně, Ústav ekonomiky a řízení nevýrobní sféry (vědecký pracovník)* 1976-1988: firma SVIT ve Zlíně (podnikový sociolog)* 1975-1976: INORGA-Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu, Brno (výzkumný pracovník)*
Pedagogická činnost
 • Vedené předměty v bakalářském programu: statistická analýza dat* Vedené předměty v magisterském prog: ramu: kvalitativní výzkum a kvalitativní interview, statistická analýza dat - multivariační metody, sociologie nerovnosti a chudoby, nezaměstnanost jako sociální problém, exkluze a inkluze, reprodukce a integrace společnosti* Vedené předměty v doktorském programu: metodologický seminář, seminář k projektu disertace* Vedení bakalářských a magisterských diplomových prací a doktorandských dizertačních prací*
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1980-1985: České ministerstvo zdravotnictví - Vliv zaměstnanosti žen a některých dalších socioekonomických faktorů na průběh a výsledek těhotenství.* 1986-1990: České ministerstvo zdravotnictví - Vliv zařazení sociálních rizikových faktorů do screeningu těhotenství na jeho kvalitu.* 1993: United Nations Research Instutte for Social Development, Geneve - Participation and Change in Property Relations in Communist and Post-Communist Societies (koordinátor týmu prof. Možný)* 1993-1994: Central European University Research Support Scheme - Unemployment in the Czech Republic.* 1993-1994: Social Transformation Advanced Research Trust, Praque-Vienna - The Institutionalization of Poverty in Czech Society.* 1993-1995: Grantová agentura ČR - Institucionalizovaná chudoba v České republice.* 1995: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Chudoba očima české veřejnosti.* 1996-1998: Grantová agentura české republiky - Sociální trendy (komplexní grant, vedoucí týmu dr. Matějů a prof. Možný).* 1998: Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Vstup ČR do euroatlantských politických a bezpečnostních struktur.* 1998-2000: Grantová agentura ČR: Selhávání sociální politiky: Rozsah a příčiny nečerpání a nevyplácení dávek sociální pomoci.* 2000: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (výzkumný záměr 142300002): Sociální kompetence a životní strategie marginalizovaných rodin.* 2000-2001: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (výzkumný záměr 142300002): Mateřství a dítě v měnící se společnosti z pohledu žen v reprodukčním věku.* 2000-2002: GRANTOVÁ AGENTURA ČR: Nezaměstnanost a sociální politika: Ochrana, pobídka, aktivita? Doc. Sirovátka, koordinátor týmu* 2002: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (VÝZKUMNÝ ZÁMĚR 142300002) a Deutsche Forschungsgemeinschaft: Value of Children in Six Cultures. Prof. Gisela Trommsdorff, University of Konstanz (Prof. Možný v české části), koordinátor týmu.* 2003-2005: Grantová agentura ČR: Sociální exkluze a sociální inkluze v české společnosti.* 2005-2008: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Moderní společnost: Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti (spoluřešitel s prof. Sirovátkou; koordinátor týmu prof. Musil, Univerzita Karlova Praha).* 2005-2010: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (výzkumný záměr MSM0021622408): Reprodukce a integrace společnosti (koordinátor týmu).* 2006-2010: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Národní program výzkumu II: Nové postupy umožňující monitorovat struktury schopné fungovat v procesu přijímání a začleňování cizinců do české společnosti, a vypracovat projekci těchto struktur na národní a regionální úrovni (spoluřešitel, řešitel Ing. Miroslava Rakoczyová – VÚPSV).* 2007-2010: Grantová agentura ČR: Hodnotové proměny v ČR 1991–2008 v evropském kontextu (European Values Study 1991-2008 (spoluřešitel, řešitelé prof. Ladislav Rabušic, FSS MU a doc. Jan Řehák, SC&C) 2012-2014: Grantová agentura ČR: Vzdělávací strategie dětí migrantů a dětí z etnických menšin (řešitel)*
Akademické stáže
 • 1993 Postdoctoraal Instituut voor de Sociale wetenschap (University of Amsterdam, The Netherlands)*
Universitní aktivity
 • 1998 - : Člen vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.* 1998 - 2000: Člen akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně.*
Mimouniversitní aktivity
 • 1998-: Člen oborové komise pro doktorské studium sociologie na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci.* 1996-1997: Člen vědecké rady Sociologického ústavu Akademie věd ČR* 2001-: Člen vědecké rady Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Praha 1995-2001: Člen Komise pro společenské vědy (403) Grantové agentury ČR.* 2003-2005: Člen Atestační komise Sociologického ústavu AV ČR* 2004-: Člen redakční rady časopisu Biograf* 2008-: Člen oborové komise pro doktorské studium sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze* 2009-2010: Člen hodnotícího panelu P404-Sociologie, demografie, sociální geografie, mediální studia Grantové agentury ČR.*
Vybrané publikace
 • MAREŠ, Petr. Sociální kontext vzdělávání dětí migrantů. In Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková a Adéla Souralová. Etnická rozmanitost ve škole : stejnost v různosti. první. Praha: Portál, 2015. s. 163-184. ISBN 978-80-262-0792-4. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
 • MAREŠ, Petr. Sonda do kultury města – Zlín, modelové město modernity. Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2013, roč. 49, č. 5, s. 681–701. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2013.49.5.7. URL info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Solidarity at the margins of European society: linking the European social model to local conditions and solidarities. In Marion Ellison (ed.): Reinventing social solidarity across Europe. první. Bristol, Chicago: The Policy Press, 2011. s. 29-48. jedna. ISBN 978-1-84742-727-4. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš KATRŇÁK. Hodnota práce u české veřejnosti v letech 1991-2008. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2010, roč. 7, č. 4, s. 121-134. ISSN 1214-813X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Poverty, Deprivation and Social Exclusion: The Unemployed and the Working Poor. In Fournier, M.C. and Mercier Ch.S. eds Economics of Employment and Unemployment. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2009. s. 1-32. není. ISBN 978-1-60456-741-0. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze). Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha, 2008, roč. 44, č. 2, s. 113-138. ISSN 0038-0288. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Social Exclusion and Forms of Social Capital: Czech Evidence on Mutual Links. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha, 2008, roč. 44, č. 3, s. 531-555. ISSN 0038-0288. info
 • MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte v životě českých rodin. In Rodina, děti a zaměstnání v České společnosti. 1. vydání. Brno a Boskovice: František Šalé - Albert, 2008. s. 99-118. ISBN 978-80-7326-140-5. info
 • KATRŇÁK, Tomáš a Petr MAREŠ. Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných v České republice v letech 1998 až 2004. Sociologický časopis. Praha, 2007, roč. 43, č. 2, s. 281-304. ISSN 0038-0288. URL info
 • MAREŠ, Petr. Co s konceptem sociální exkluze v české společnosti? In MAREŠ, Petr. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 11-23. ISBN 978-80-210-4439-5. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Poverty, Social Exclusion and Social Policy in the Czech Republic. Social Policy and Administration. Velká Británie: Blackwell, 2006, roč. 40, č. 3, s. 288-303. ISSN 0144-5596. info
 • MAREŠ, Petr. Faktory sociální exkluze. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha, 2006. 41 s. ISBN 80-87007-15-8. info
 • MAREŠ, Petr. Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti. In Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: František Šalé – ALBERT, 2006. s. 19-55, 36 s. ISBN 80-7326-104-9. info
 • MAREŠ, Petr. Social Exclusion and Social Inclusion: the Czech Perspective. In The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 11-35, 24 s. ISBN 80-87029-06-2. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Labour Market Marginalisation and Deprivation. In Sirovátka, T. et al.: The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 39-57, 18 s. ISBN 80-87029-06-2. info
 • MAREŠ, Petr. Pojetí konceptu sociálního vyloučení a sociálního začleňování v akademickém diskurzu a ve veřejně politické agendě. Studie CESES. Praha: CESES - Centrum ekonomických a sociálníc, 2006, roč. 4, č. 3, s. 5-26. ISSN 1801-1640. info
 • MAREŠ, Petr a Ivo MOŽNÝ. The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic. In The Value of Children in Cross-Cultural Perspective. Case Studies From Eight Societies. Lengerich: Pabst, 2005. s. 67-156. ISBN 3-89967-250-X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Poverty in the Czech Republic and the Policies to Combat It. In Ubóstwo i wykluczenie spolczne. první. Warszawa: IPISS, 2005. s. 252-277, 25 s. ISBN 83-87890-65-0. info
 • MAREŠ, Petr a Jiří VYHLÍDAL. Měnící se rizika a šance na trhu práce. Analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005. 65 s. Výzkumné zprávy. info
 • MAREŠ, Petr. Od práce emancipující k práci mizející. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2004, roč. 40, č. 1, s. 37-48, 10 s. ISSN 0038-0288. info
 • MAREŠ, Petr. Sociální exkluze a inkluze. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004. s. 15-29. ISBN 80-210-3455-6. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Marginalizace na trhu práce a materiální deprivace nezaměstnaných. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a mareginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004. s. 61-74. ISBN 80-210-3455-6. info
 • MAREŠ, Petr. Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. 198 s. ISBN 80-86598-67-5. info
 • MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5. info
 • MAREŠ, Petr. Peter Berger. Biograf. 2004, roč. 6, č. 34, s. 101-113. ISSN 1211-5770. info
 • MAREŠ, Petr. Chudoba v Čechách v datech. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004. 57 s. Výzkumné práce. info
 • MAREŠ, Petr. Faktory a úroveň motivace k zaměstnávání. In Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 100-113. není. ISBN 80-210-3867-5. info
 • MAREŠ, Petr, Tomáš SIROVÁTKA a Jiří VYHLÍDAL. Dlouhodobě nezaměstnaní - životní situace a strategie. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 2003, roč. 39, č. 1, s. 37-54. ISSN 0038-0288. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Dochází na českém trhu práce k marginalizaci? In SIROVÁTKA, Tomáš. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 118-127. není. ISBN 80-210-3048-8. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Podpory v nezaměstnanosti a materiální deprivace nezaměstnaných. In MAREŠ, Petr. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 169-183. ISBN 80-210-3048-8. info
 • MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte - Česká republika na přelomu tisíciletí. In Rodina - 9. slovenská demografická konferencia. Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnost, 2003. s. 205-211. ISBN 80-88946-28-X. info
 • MAREŠ, Petr. Romové: Sociální exkluze a inkluze. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2003, roč. 3, č. 4, s. 65-75. ISSN 1213-6204. info
 • MAREŠ, Petr. Modernizace a česká rodina. 2003. info
 • MAREŠ, Petr. Marginalizace, sociální exkluze. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2002. s. 9-21. Neuceden. ISBN 80-210-2791-6. info
 • MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte. In Děti, mládež a rodina v období transformace. Brno: Barrister&Pricipal, 2002. s. 157-172. ISBN 80-86598-36-5. info
 • MAREŠ, Petr. Co znamená mateřství. Sedmá generace. Brno: Hnutí Duha, 2002, roč. 11, č. 10, s. 30-33. ISSN 1212-0499. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Rodina, sociální rizika a sociální politika. In Plaňava Ivo, Pilát Milan, eds. Děti, mládež a rodina v transformaci. Brno: Barrister, Principal, 2002. s. 106-125. ISBN 80-86598-36-5. info
 • MAREŠ, Petr a Lenka BÁNOVCOVÁ. Spokojenost s prací - stav vnitřních dimenzí. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 8, č. 1, s. 39-52. ISSN 1212-365X. info
 • MAREŠ, Petr. Češi: Zaměstnání a práce. In České hodnoty 1991-1999. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 91-109. Sociální studie 6. ISBN 80-210-2623-5. info
 • MAREŠ, Petr. The Czechs: Jobs and work. Czech Sociological Review. Prague: Institute of Sociology, 2001, roč. 9, č. 1, s. 69-85. ISSN 1210-3861. info
 • MAREŠ, Petr. Dávky sociálního státu. Nastavení systému, jeho ekonomická a sociální efektivita a sociální konsekvence pro klienty sociálního státu i společnost. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 189 s. ISBN 80-210-2624-3. info
 • MAREŠ, Petr. Problém nečerpání sociálních dávek. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. 37 s. working papers. info
 • MAREŠ, Petr. The Entry of Czech Republic into the NATO in its Public Opinion Research Data. Czech Sociological Review. Praha: Academy of Science - IS, 2000, roč. 8, č. 1, s. 103-116. ISSN 1210-3861. info
 • MAREŠ, Petr. Non-take-up jako problém sociální kompetence. In Česká sociální politika na prahu 21. století. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 71-83. Spisy FSS brněnské univerzity; sv. 3. ISBN 80-210-2307-4. info
 • MAREŠ, Petr. Sociální politika a sociální kompetence jejich klientů. Sociologický časopis. Praha: Akademie věd ČR, 2000, roč. 36, č. 2, s. 143-157. ISSN 0038-0288. info
 • MAREŠ, Petr. Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000, roč. 36, č. 3, s. 285-297. ISSN 0038-0288. info
 • MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství, 1999. 248 s. ISBN 80-85850-61-3. info
 • MAREŠ, Petr. Zkušenost české populace s trhem práce. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1999, roč. 31, č. 5, s. 481-489. ISSN 0049-1225. info
 • MAREŠ, Petr. Výuka sociologie jako konstrukce reality. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1999, roč. 31, č. 5, s. 29-32. ISSN 0049-1225. info
 • MAREŠ, Petr. Česká a slovenská média o vstupu do NATO: obsahová analýza před madridským summitem. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, roč. 6, č. 3, s. 271-282. ISSN 1211-3247. info
 • MAREŠ, Petr. Zneužívání versus nevyužívání sociálních dávek. Sociální politika. Česká republika: MPSV Praha, 1999, roč. 25, č. 11, s. 4-5. ISSN 0049-0962. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Labour market and human resources. In Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999. s. 21-43. ISBN 80-200-0774-1. info
 • MAREŠ, Petr. Senioři a politika. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998, roč. 34, č. 3, s. 321-337. ISSN 0038-0288. info
 • MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVATKA. Trh práce a lidské zdroje. In Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998. s. 15-43. ISBN 80-200-0703-2. info
 • MAREŠ, Petr. Mass-observation: Příklad síly a slabosti přirozeného empirismu. Sociální studie. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 3, č. 1, s. 71-84. ISSN 1212-365X. info
 • MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Subjective Poverty and Its Structure in the Czech Republic. Slovak Sociological Review. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1997, roč. 1, č. 3, s. 279-299. ISSN 0049-1225. info
 • MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. K měření subjektivní chudoby v české společnosti. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 3, s. 297-315. ISSN 0038-0288. info
 • RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Je česká společnost anomická? Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 177-188. ISSN 0038-0288. info
 • MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách : přehledová studie. Praha: Nadace Start, 1995. 52 s. Výzkumné studie/Research Papers 1. info
 • MAREŠ, Petr. Legitimacy. In Social Consequencies of a Change in an Ownership. Brno: Masarykova Universita, 1995. s. 53-69. není. ISBN 80-210-1204-8. info
 • MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Několik poznámek na úvod konsensuálního přístupu k chudobě. In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova Universita, 1995. s. 127-137. není. ISBN 80-210-1245-5. info
 • MOŽNÝ, Ivo, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Social Consequences of a Change in Ownership. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 154 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306. ISBN 80-210-1204-8. info
 • MAREŠ, Petr a Ivo MOŽNÝ. Status for the poor. Colchester: University of Essex, 1995. 31 s. Occasional Papers in European Studies 7. info
 • MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Poverty in the Czech Republic: Transformation or Transition? Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995. 57 s. Výzkumné studie/Research Papers 9. info
 • MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách. Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995. 52 s. Research Papers of START. info
 • MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém [Sociologické nakladatelství, 1994]. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 151 s. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-901424-9-4. info
 • MUSIL, Libor a Petr MAREŠ. The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatizated Enterprises. Czechoslovak Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 2, č. 2, s. 187-199. ISSN 1210-3861. info
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Values and the Welfare State in Czechoslovakia. In New Great Transformation? London: Routledge, 1994. s. 78-98. není. ISBN 0-415-09249-3. info
 • MAREŠ, Petr. Jak spolupracují jinde. In Hledání pružné organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 56-73. ISBN 80-210-0663-3. info
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Civic Society and Cultural Change in Czechoslovakia. In Zwischen den Zeiten. Wiena: VWGÖ, 1993. s. 159-165. není. ISBN 3-85369-867-0. info
 • MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. Fenomén moravanství. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1992, roč. 24, č. 1, s. 85-88. ISSN 0049-1225. info

22. 6. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.