PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

odborný asistent – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.10
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3887
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
 • narozen 1975 v Táboře, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno, tel. 549 493 887, mail: horak@apps.fss.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D. v oboru sociální politika a sociální práce, Fakulta sociálních studií MU v Brně, disertační práce „Rozhodovací volnost street-level byrokratů v oblasti politiky pracovního trhu a její uplatnění při implementaci Individuálních akčních plánů zaměstnanosti“
 • 2007: PhDr. v oboru sociální politika a sociální práce, Fakulta sociálních studií MU v Brně, rigorózní práce „Změna cílů státních sociálních programů v průběhu jejich implementace street-level byrokraty“
 • 2001: Mgr. v oboru sociální politika a sociální práce, Fakulta sociálních studií MU, diplomové práce „Deskriptivní analýza vzniku a vývoje současné české rodinné politiky“
 • 1998: Bc. v oboru sociální práce, Fakulta sociálně-ekonomická UJEP v Ústí nad Labem, diplomové práce „Elementární pohledy na fenomén volného času“
Přehled zaměstnání
 • 2021-2023: výzkumný pracovník, katedra veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
 • 2017-2020: Výzkumný pracovník, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, detašované pracoviště Brno
 • 2013-2019: Výzkumný pracovník, Institut pro veřejnou politiku a sociální práci, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2007-dosud: Odborný asistent, katedra Sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2003-2006: Asistent, katedra Sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2003-2004: Pracovník marketingu, časopisu Sociální práce|Sociálna práca
 • 2003: Středoškolský učitel, výuka Sociální politiky, Projektování institucí sociální práce, Kazuistického semináře, VOŠ sociální, Brno
 • 2001–2003: Středoškolský učitel, výuka statistiky, demografie, ekonomiky, SOŠ Gemini, Brno
 • 2001 (6 měsíců): Sociální pracovník, práce s dlouhodobě duševně nemocnými, občanské sdružení Práh, Brno
Pedagogická činnost
 • 2023-dosud: Tvorba a implementace veřejných politik (MA)
 • 2010-dosud: Základy veřejné politiky (BA)
 • 2011-dosud: Politika a služby zaměstnanosti (spoluúčast) (BA)
 • 2003-dosud: Sociologie pro sociální politiku a sociální práci (BA)
 • 2004-dosud: Projektování institucí sociální práce (MA)
 • 2004-2017 Sociální deviace (BA)
 • 2015-2016: Evaluační výzkum (spoluúčast) (MA)
 • 2004-2011: Organizační kultura (MA)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 10/2021-9/2023: Dopady COVID-19 na organizační změnu a digitalizaci ve veřejné administrativě, LA project – Slovenia and Czechia, GAČR, GF21-47171L
 • 11/2020-10/2022: Projekt "Socio-ekonomické důsledky čtvrté průmyslové revoluce" financovaný ministerstvem vědy a vysokoškolského vzdělávání v Polsku (the “Regional Initiative of Excellence” Programme for 2019- 2022, Project no.: 021/RID/2018/19), výzkumný pracovník
 • 6/2020-4/2021: projekt „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“, CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105, spolufinancován z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzkumný pracovník, hlavní autor výsledné koncepce Sociální politiky města Brna do roku 2030
 • 01/2017-2020: Projekt „Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ (VÚPSV, 2017-2020, CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089), výzkumný pracovník
 • 06/2018-12/2018 Dlouhodobá nezaměstnanost v Jihomoravském kraji (krajský úřad JMK, ÚP), výzkumný pracovník 10/2014–04/2017: INNCARE: Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku (Česko-norský výzkumný program CZ09, MŠMT ČR, kód projektu 7F14058)
 • 02/2011–01/2015: NEUJOBS – Employment 2025: How Will Multiple Transitions Affect the European Labour Market (7. rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a inovace EU – g. a. 266833, kód projektu 7E12069), výzkumný pracovník
 • 2011-2014: Modernizace české sociální politiky: k zaměstnanosti vstřícnému modelu (GAP404/11/0086), výzkumný pracovník
 • 2008: Projekt „Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti“ (NVF Praha), vypracování analytické studie mapující poradenské služby úřadů práce ve vybraných regionech ČR
 • 2007: Komunitní plánování magistrátu města Brna, analýza a vypracování studie o situaci společensky nepřizpůsobených osob
 • 2006-2011: Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb (MOPO, FSS MU), výzkumný pracovník
 • 2003: Moderní společnost: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti (MPSV ČR), výzkumný pracovník
Mezinárodní konference a akademické stáže
 • 9/2023: přednáška "COVID-19 and organizational changes in public administration – preliminary findings from Czechia" spolu s David Špaček a kol., EGPA konference 2023, Záhřeb, Chorvatsko.
 • 5/2023: přednáška "Impact of the COVID-19 pandemic on the operation of a city district office: The case study of Czechia" spolu s Dagmar Špalková a Marek Navrátil, 31. konference NISPAcee, Bělehrad, Srbsko.
 • 2017: zpravodaj workshopu k sekci eldercare na mezinárodní konferenci „Childcare and Eldercare Policies in Changing Times: Lessons from the Czech Republic and Norway“, Brno, Masarykova Universita, MŠMT, NOVA Oslo
 • 2014: přednáška „Crucial trends and changes in social services in the CR in comparison to DK, GER and the UK in the last decade“, NEUJOBS konference, Brno, Masarykova Universita
 • 2003: akademická stáž, Univerzita Miskolc, Maďarsko, 1 týden
Universitní aktivity
 • 10/2021-10/2023: předseda Akademického senátu FSS MU 10/2023-dosud: člen Akademického senátu FSS MU
Vybrané publikace
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar, Marek NAVRÁTIL a Pavel HORÁK. Impact of the COVID-19 pandemic on the operation of a city district office: The case study of Czechia. In 31st NISPAcee Annual Conference 2023 in Belgrad, Serbia. 2023. info
 • ŠPAČEK, David, Marek NAVRÁTIL, Milan KŘÁPEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Pavel HORÁK a Martin VIKTORA. COVID-19 and organizational changes in public administration – preliminary findings from Czechia. In The European Group on Public Administration 2023 Conference in Zagreb, Croatia. 2023. info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Projevy udržitelného rozvoje sociální práce mezi opatřeními zmírňujícími dopady pandemie COVID-19 ve vybrané ORP v ČR. In Hradecké dny sociální práce, Udržitelný rozvoj v současných přístupech sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové. 2022. info
 • ŠPAČEK, David, Pavel HORÁK a Marek NAVRÁTIL. COVID-19 and national measures expecting changes in state administration – the case of Czechia. In Profiroiu, M. et al. The 30th NISPAcee Annual Conference e-proceedings - Crises, Vulnerability and Resilience in Public Administration. Bratislava: NISPAcee PRESS. s. 1-18. ISBN 978-80-99939-08-1. 2022. Webové stránky s online sborníkem z konference. Odkaz na článek. info
 • BALÁŽ, Roman, Pavel HORÁK a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Analýza vybraných cílových skupin ve městě Znojmo. prvni. Brno: Město Znojmo. 68 s. 2022. info
 • HORÁK, Pavel, Iveta ZELENKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdenka HAŠOVÁ a Monika ŠKORPÍKOVÁ. Koncepce sociální politiky Magistrátu města Brna do roku 2030. 2021. URL info
 • HORÁK, Pavel, Iveta ZELENKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdenka HAŠOVÁ a Monika ŠKORPÍKOVÁ. Koncepce sociální politiky Magistrátu města Brna do roku 2030 - Manažerské shrnutí. 2021. URL info
 • HORÁK, Pavel. Analýza strategických dokumentů Odboru sociální péče MMB a dalších souvisejících dokumentů pro cílovou skupinu lidé bez domova a osoby ohrožené ztrátou bydlení. První podkladová studie k Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 realizovaná v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“(CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105). 2020. info
 • HORÁK, Pavel. Komplexní zmapování současné situace v oblasti sociální v Brně pro cílovou skupinu lidé bez domova a osoby ohrožené ztrátou bydlení. Druhá podkladová studie k Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 realizovaná v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105). 2020. info
 • HORÁK, Pavel. Formulace strategických cílů a implikace pro programovou část dokumentu pro cílovou skupiny lidé bez domova a osoby ohrožené ztrátou bydlení. Třetí podkladová studie k Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 realizovaná v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105). 2020. info
 • HORÁK, Pavel. Řízení, správa a realizace politiky trhu práce v ČR v poreformním období a principy veřejné administrativy. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, v.v.i., roč. 13, č. 6, s. 8-19. ISSN 1802-5854. 2019. Č. 6/2019 - open access info
 • HORÁK, Pavel. Zhodnocení reformy systému veřejných služeb zaměstnanosti z perspektivy změn ve způsobu jeho řízení a správy. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, roč. 12, č. 1, s. 2-19. ISSN 1803-7488. 2018. celé číslo info
 • HORÁK, Pavel. Odlišné perspektivy definování a zkoumání konceptu governance v politických vědách a ve veřejné politice. Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, roč. 24, č. 2, s. 25-57. ISSN 1211-0353. 2018. info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SEEBERG a Jorunn Theresia JESSEN. Care policies and governance in the Czech Republic and Norway. In Sirovátka, T., Válková, J. Understanding care policies in changing times: experiences and lessons from the Czech Republic and Norway. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture. s. 55-86. Sociology series, Volume No. 17. ISBN 978-80-7325-424-7. 2017. info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Childcare policy in the Czech Republic and Norway : two countries, two paths with many possibilities. Central European Journal of Public Policy. Praha: Charles University, Faculty of Social Sciences, Center for Social and Economic Strategies, roč. 11, č. 2, s. 43-60. ISSN 1802-4866. doi:10.1515/cejpp-2016-0035. 2017. info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Zjišťování situace osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím konceptu zaměstnatelnosti. Sociológia - Slovak Sociological Review. roč. 47, č. 5, s. 451-473. ISSN 0049-1225. 2015. URL info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the Czech Republic. In Sirovátka, T., Greve, B. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate. s. 123-141. ISBN 978-1-4094-6347-4. 2014. URL info
 • GREVE, Bent, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Governance, Financing and Employment in Social Services in Denmark. In Sirovátka, T., Greve, B. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate. s. 143-161. ISBN 978-1-4094-6347-4. 2014. URL info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA a Bent GREVE. Governance, Financing and Employment in Social Services in Germany. In Sirovátka, T., Greve, B. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate. s. 163- 179. ISBN 978-1-4094-6347-4. 2014. URL info
 • HORÁKOVÁ, Markéta, Pavel HORÁK, Ondřej HORA a Tomáš SIROVÁTKA. Governance, Financing and Employment in Social Services in the United Kingdom. In Sirovátka, T., Greve, B. Innovation in social services : the Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate. s. 181-200. ISBN 978-1-4094-6347-4. 2014. URL info
 • HORÁK, Pavel. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let. Brno: MUNIpress. 168 s. ISBN 978-80-210-7489-7. 2014. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Greve BENT, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Ondřej HORA. Innovation in social services. The public-private mix in service provision, fiscal policy and employment. první. Surrey, Burlington: Ashgate. 278 s. první. ISBN 978-1-4094-6347-4. 2014. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. první. Brno a Boskovice: MUNI Press Brno, František Šalé - Albert, Boskovice. 230 s. první. ISBN 978-80-210-7149-0. 2014. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 230 s. ISBN 978-80-210-7149-0. 2014. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta a Pavel HORÁK. Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, roč. 45, č. 2, s. 128-149. ISSN 0049-1225. 2013. URL info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. The recent trends and changes in Czech social services in the European context: the case of childcare and elderly care. Časopis sociální práce|Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work Journal. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 12, č. 5, s. 5-19. ISSN 1213-6204. 2013. info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Governance of social services in the Czech Republic in a comparative perspective: Crucial trends and changes in social services in the CR in comparison to DK, GER and the UK in the last decade. In Innovation and Employment in Social Services: new opportunities for growth? (Inovace a zaměstnanost v sociálních službách: nové příležitosti pro podporu ekonomického růstu?) NEUJOBS. Masarykova Universita. VÚPSV. 2013. info
 • HORÁK, Pavel. Realizace veřejných programů a sociálních služeb na regionálních trzích práce optikou stability a flexibility státních a nestátních organizací. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, roč. 6, č. 2, s. 9-17. ISSN 1802-5854. 2012. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Bent GREVE, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Jiří WINKLER. Public/Private Mix And Social Innovation In Service Provision, Fiscal Policy And Employment. Database On Financing, Employment And Governance In Social Services (Deliverable 7.2). European Commission, NEUJOBS Working Document. 37 s. 2012. info
 • HORÁK, Pavel. Měření governance jako způsobu řízení, koordinace, kontroly a realizace veřejných politik a programů na regionální a lokální úrovni. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, roč. 6, č. 4, s. 2-10. ISSN 1802-5854. 2012. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta a Pavel HORÁK. Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, roč. 4, č. 5, s. 2-10. ISSN 1802-5854. 2010. info
 • HORÁK, Pavel. Pracovní nejistoty uchazečů o zaměstnání a veřejné služby zaměstnanosti v různých regionech ČR. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 7, č. 2, s. 45-69. ISSN 1214-813X. 2010. info
 • HORÁK, Pavel. Možnosti a aktuální způsoby realizace aktivační politiky na trhu práce ve dvou regionech ČR: výpovědi expertů z úřadů práce a z nestátních organizací. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita. s. 186-198. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6. 2010. info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. roč. 45, č. 2, s. 369-395. ISSN 0038-0288. 2009. info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Street-level byrokraté a jejich role ve veřejné a sociální politice: reflexe nezaměstnanými ve třech regionech ČR. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, roč. 3, č. 3, s. 9-19. ISSN 1802-5854. 2009. info
 • HORÁK, Pavel. Implementace české aktivační politiky na lokální úrovni a princip individualizace. In Nejistoty na trhu práce. První. Boskovice: Albert. s. 148-179. ISBN 978-80-7326-172-6. 2009. info
 • HORÁK, Pavel. Přístupy analýzy politiky ke zkoumání změny cílů veřejných programů na lokální úrovni. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, XV., č. 1, s. 29-48. ISSN 1211-3247. 2008. info
 • HORÁK, Pavel a Václav KULHAVÝ. Analýza cílů veřejných programů v současné veřejné a sociální politice z vnitro-organizační perspektivy. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, II., č. 2, s. 2-9. ISSN 1802-5854. 2008. info
 • HORÁK, Pavel. Role sociálních pracovníků v prostředí státních organizací. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 7, č. 4, s. 106-123. ISSN 1213-6204. 2008. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK a Markéta HORÁKOVÁ. Emergence of new modes of governance in activation policies: Czech experience. International Journal of Sociology and Social Policy. Bradford: Emerald, roč. 27, 7/8, s. 311-323. ISSN 0144-333X. 2007. info
 • HORÁK, Pavel, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. "Zemřely" na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, roč. 1, č. 3, s. 7-13. ISSN 1802-5854. 2007. info
 • HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Změna oficiálních cílů a funkcí veřejné a sociální politiky aktéry na lokální úrovni: příklad vybraného opatření aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, XII., č. 3, s. 259-283. ISSN 1211-3247. 2005. info
 • HORÁK, Pavel. Odlišné přístupy k implementaci individuálního akčního plánu zaměstnanosti na vybraných českých úřadech práce. In WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: FSS MU. s. 30-58. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. 2005. info
 • HORÁK, Pavel. Co má společného individuální akční plán a úkolově orientovaný přístup? Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 2, č. 1, s. 85-90. ISSN 1213-6204. 2004. info
 • HORÁK, Pavel. Rozhodovací volnost úředníků veřejné a sociální politiky na státní a lokální úrovni. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, XI., č. 1, s. 35-51. ISSN 1211-3247. 2004. info
 • HORÁK, Pavel. Naplňování standardů kvality sociálních služeb na úřadech práce. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 3, č. 3, s. 111-123. ISSN 1213-6204. 2004. info
 • WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Institucionální předpoklady politiky trhu práce. první. Brno: MU. 155 s. Moderní společnost. 2003. info
 • HORÁK, Pavel. Implementation of Labour Market Policy and its Modification in Line of Public Employment Agencies. In The 4th International Conference of PhD Students. Miskolc: Miskolc University. s. 105-110. ISBN 963-661-585-3. 2003. info
 • HORÁK, Pavel. Poruchy implementace v linii úřadů práce reflexí registrovaných nezaměstnaných. In Mareš, P.; Sirovátka, T. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. s. 234-249. FSS. ISBN 80-210-3048-8. 2003. info

16. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.