prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

profesor – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.63
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5378
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Libor MUSIL CSc., narozen 22.3. 1959 v Brně, ženatý, dvě děti
Pracoviště
 • Masarykova universita
  Fakulta sociálních studií
  Katedra sociální politiky a sociální práce
  Joštova 10
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: prof., Sociální politika sociální práceMU Brno
 • 1999: doc., sociologie FSS MU Brno
 • 1990: CSc., ÚFS ČSAV Praha, disertace "Ekologizace práce"
 • 1982: PhDr., sociologie, UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • 1997 -: FSS MU Brno
 • 1990 - 1997: FF MU Brno
 • 1985 - 1990: Ústav ekologie průmyslové ktrajiny ČSAV Ostrava
 • 1982 - 1985: k.p. VŽSKG Ostrava
Pedagogická činnost
 • Dilemata a přístupy ke klientům(od 2000) M.A.
 • Úvod do sociální práce (od 1995), B.A.
 • Vedení prací studentů PGS (od 1994)
 • Vedení magisterských a bakalářských diplomových prací (od 1990)
 • První verze odborné stati PGS (od 2013)
 • Poznávání jednotlivého PGS (od 2012)
 • Instituce a organizace sociální práce (od 2017) M.A.
 • Social Work Institutions and Organizations (od 2018) M.A.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1986 - 1998: vliv veřejného uznání problému prostředí na organizaci hornictví, grant GA ČR 1986 - 1988
 • 1993 - 1996: vliv privatizace na organizaci českého průmyslu, grant GA ČR 1993 - 1995
 • 1994 - 1996: čítanka z historie sociálního státu v Evropě, grant Vzdělávací nadace jana Husa 1994 - 1996
 • 1995 - 1996: konceptualizace a institucionalizace vzdělávání, výkonu a zaměstnávání v sociální práci, grant PHARE 1995 - 1996 (kordinátor ASVSP a nadace One Europe)
 • 1996 - 1998: podpora výuky sociálního zabezpečení na universitách v ČR, grant TEMPUS 1996 - 1998 (koordinátor ESF MU Brno)
 • 1994: podpora biodivrezity na jižní Moravě, grant WWF 1994 (koordinátor Ekologický institut Veronica) 1994
 • 1999 - : kultura služeb sociální práce, grant GA ČR 1999 - 2001, grant GA ČR 2003 - 2006
 • 2006 - 2011: využití výzkumu při řešení problémů sociálních poradnců pro nezaměstnané, v rámci grantu "MOPO" MPSV 2000 - 2010: standardy a kultura osobních sociálních služeb, VÚPSV
 • 2011 - 2018 participativní výzkum v sociální práci
 • 2011 dosud Identita sociální práce
 • 2011 dosud Institucionalizace sociální práce
 • 2019 dosud Inclusion focused social work
Akademické stáže
 • 1994: University of Kent, Canterbury, šest týdnů stuium vývoje sociálního státu v Evropě
 • 1997: Catolik University Brabant, Tilburg, čtyři týdny studium teorie sociální administrace
 • 1999: University of Utrecht, tři týdny studium kultury služeb sociální práce
Universitní aktivity
 • člen státní zkušenbní komise pro obor Sociální politika a sociální práce
Mimouniversitní aktivity
 • 1993 - 2004: člen výkonné rady (výkonný tajemník) Asociace vzdělavatelů v sociální práci
 • 1999 - 2001: člen komise expertů Evropského konsorcia pro studium sociálních profesí
 • 1997 - 2010: člen správní rady Nadačního fondu Domovy potřebných Brno
 • 1998 -: předseda občanského sdružení Ratolest Brno (pro práci s rizikovou mládeží)
 • 1998 - 2008: člen Rady(nevládního)Ekologického institutu Veronica Brno
 • 2001 - 2010: člen pracovní skupiny pro sociální vědy Akreditační komise
 • 2004 - 2006: člen pracovní skupiny pro celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků MPSV ČR (příprava návrhu zákona o sociální práci) 2002 - 2012: člen vědecké rady TF JČU České Budějovice
 • 2003 - 2009: člen vědecké rady ZSF OU Ostrava
 • 2009 - dosud: člen vědecké rady FSS OU Ostrava
 • 2009 - dosud: člen vědecké rady OU Ostrava
 • 2000 - 2006, 2010 - dosud: předseda redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca 2006 - 2010: místopředseda redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1993 - 2008: člen redakční rady časopisu ochránců přírody Veronica Brno
Vybrané publikace
 • MUSIL, Libor. Policies by People with Intellectual Disabilities. Sociální práce / Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci; ERIS, 2022, roč. 22, č. 4, s. 21-35. ISSN 1213-6204. URL info
 • MUSIL, Libor. Lokální aktéři a strategie podpory příležitostí lidí s mentálním handicapem. In Miloš Votoupal, Hans van Ewijk a Libor Musil. Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, 2022, s. 145-180. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5. info
 • VOTOUPAL, Miloš, Hans VAN EWIJK a Libor MUSIL. Podpora příležitostí Lidí s mentálním handicapem. 1. vyd. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Karolinum; Masarykova univerzita, 2022, 245 s. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5. info
 • MUSIL, Libor a Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ. Reflecting on a Common Core and the Variability of Social Work Definitions : “Theme and its Interpretations” by Foucault. Journal of Social Work Education. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2020, roč. 56, č. 2, s. 384-393. ISSN 1043-7797. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10437797.2019.1656573. článek v databázi Taylor & Francis info
 • MUSIL, Libor. Interpretace očekávání těch druhých sociálními pracovníky. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 6, s. 5-22. ISSN 1213-6204. URL info
 • MUSIL, Libor. Social work and functions of participative action research. Pensée plurielle : Parol, pratiques et réflexions du social. De Boeck Supérieur, 2018, roč. 48, č. 2, s. 91-97. ISSN 1376-0963. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3917/pp.048.0091. URL info
 • BALÁŽ, Roman a Libor MUSIL. Faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce. Sociální práce|Sociálna práca|Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2016, roč. 16/2016, č. 5, s. 50-69. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ a Jana HAVLÍKOVÁ. Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí. Sociální práce Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2014, roč. 14, č. 2, s. 71-86. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor. Hospodaření v rámci případu. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013, s. 131-133. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • MUSIL, Libor. Challenges of Postmodern Institutionalisation for Education in Social Work. In Matulayová, T., Musil, L. Social Work, Education and Postmodernity. Theory and Studies in Selected Czech, Slovak and Polish Issues. first. Liberec: Technical University of Liberec, 2013, s. 10-72. ISBN 978-80-7494-032-3. info
 • MATULAYOVÁ, Tatiana a Libor MUSIL. Social Work, Education and Postmodernity. Theory and Studies in Selected Czech, Slovak and Polish Issues. first. Liberec: Technical University of Liberec, 2013, 145 s. 55-100-13. ISBN 978-80-7494-032-3. info
 • MUSIL, Libor. Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta? Sociální práce Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 2012/12, č. 1, s. 52-76. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor a Renáta TALAŠOVÁ. Sebevýzkum jako nástroj řešení problémů práce s klientem. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 75-89. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor a Vlasta JANSKÁ. Neochota ke změně - rigidita nebo rezistance? In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 161-185, 24 s. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6. info
 • MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Mirka NEČASOVÁ. Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. In Fortunato, V., Frieshahn, G., Kantowicz, E. (Eds.) Social Work in Restructured European Welfare Systems. Roma: Carocci editore, 2008, s. 95-113. first edition. ISBN 978-88-430-4559-4. info
 • MUSIL, Libor. Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu "sociální práce". Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 8, 2/2008, s. 60 - 79. ISSN 1213-6204. info
 • ŠRAJER, Jindřich a Libor MUSIL. Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: Albert, 2008, 152 s. ISBN 978-80-7326-145-0. info
 • MUSIL, Libor a Jindřich ŠRAJER. Dimenze životní situace rodiny. In ŠRAJER, Jindřich a Libor MUSIL. Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: Albert, 2008, s. 9 - 17. ISBN 978-80-7326-145-0. info
 • MUSIL, Libor. Coping with Dilemmas. Working Conditions and Interactions of Social Workeres with their Clients. Stassfurt: ISIS, 2006, 130 s. Comparative Social Work Science Vol. 6. ISBN 80-7326-090-5. info
 • NEČASOVÁ, Mirka a Libor MUSIL. PRACOVNÍ PODMÍNKY A DILEMATA POMÁHAJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ. Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 57 - 71, 14 s. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor. Jak získat klienta pro spolupráci? In Sociální práce/Sociálna práca. ASVSP, 2005, s. 139-144. info
 • MUSIL, Libor. Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 1/2004, č. 1, s. 53-74. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004, 243 s. ISBN 80-903070-1-9. info
 • MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půl cesty a v pečovatelské službě. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 1/2004, č. 1, s. 35-48. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půl cesty a v Pečovatelské službě. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 2/2004, č. 2, s. 31-46. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ a Mirka NEČASOVÁ. Do social workers avoid the dilemmas of work with cliens? European journal of social work. Oxfordshire: Carfax Publishing, 2004, roč. 3/2004, č. 7, s. 305-319. ISSN 1369-1457. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Sociální práce jako nástroj překonávání sociálního vyloučení Romů. In Romové v české společnosti. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2003, s. 193-208. Portál, s. r. o. 884. publikace. ISBN 80-7178-741-8. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami. In Přístupy k práci s menšinamy. MU FSS v Brně: Masarykova universita v Brně, 2002, s. 263-290. Georgetown. ISBN 80-210-2791-6. info
 • MUSIL, Libor. Jednostrannost a symetrie v kultuře služeb sociálni práce. In Sociologie jako umění Možného. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 129-161. Sociální studia 8. ISBN 80-210-2852-1. info
 • MUSIL, Libor. Strategie terénní práce v problémových komunitách aneb Jak reagovat na politiku sestěhování neplatičů. In In Sirovatka T. ed., Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 291-309. Georgetown. ISBN 80-210-2791-6. info
 • MUSIL, Libor. Dilema kvantity a kvality v kultuře služeb sociální práce. Sociální práce. Brno: ASVSP, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 73-90. ISSN 1213-624. info
 • MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Olga HUBÍKOVÁ. Pečovatelská služba a Domy na půl cesty před zavedením standardů kvality sociálních služeb. Sociální politika. Praha: MPSV ČR, 2002, roč. 28, 7-8, s. 14-18. ISSN 0049-0962. info
 • MUSIL, Libor. Sociální dávky jako součást komplexní intervence do situace klienta. In Dávky sociálního státu. Brno: Georgetown, 2001, s. 128-137. Rubikon, sv. 6. ISBN 80-210-2624-3. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s minoritami. In Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001, s. 267-292. ISBN 80-7178-473-7. info
 • MAREŠ, Petr. Sociální dávky jako součást kompletní intervence do situace klienta. In Dávky sociálního státu: nastavení systému-jeho ekonomická i sociální efektivita a sociální konsekvence pro klienty sociálního státu i společnost. Brno, FSS MU v Brně: Georgetown, 2001, s. 127-136. Rubikon, svazek 6. ISBN 80-210-2624-3. info
 • MUSIL, Libor. Social Workes, Their Approaches to Clients and the Credibility of Social Security Measures. In Confidence and Changes: Managing Social Protection in the New Millennium. The Hague: Kluwer Law International, 2001, s. 251-265. ISBN 90-411-1681-8. info
 • MUSIL, Libor a Miroslav GREGOR. Cíle intervencí a dilemata pracovníků služeb sociální práce. Sociální práce : odborná revue pro sociální práci. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2001, roč. 2001, 2001/0, s. 14-36. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor. O významu mikrosvěta pro fungování sociálního státu. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2000, roč. 32, č. 1, s. 98-102. ISSN 0049-1225. info
 • MUSIL, Libor a Oldřich CHYTIL. Making Education i Social Work Better - Czech Experience. Blansko: Chytil Oldřich, 2000, 11 s. Albert. ISBN 80-7326-004-2. info
 • MUSIL, Libor. Těžba uhlí, problém prostředí, modernita. Jak ovlivnila ekologická výzva organizaci jedné ostravské šachty. Brno: Masarykova universita, Nakladatelství Georgetown, 1999, 257 s. Spisy FSS brněnské university, Svazek 1. ISBN 80-210-2188-8. info
 • MUSIL, Libor. Organizace těžby v OKD a problém prostředí. In Potůček, M. (ed.), Česká společnost na konci tisíciletí. Praha: Karolinum, 1999, s. 251-261. ISBN 80-7184-825-5. info
 • MUSIL, Libor. Social Professions for the Whole Europe ?!? In Chytil, O., Seibel, F.W. (eds.), European Dimensions in Training and Practice of Social Professions. Ostrava: Albert, 1999, s. 260-264. ISBN 80-85834-62-6. info
 • MUSIL, Libor. Kultura pracovišť služeb sociální práce. Sociální studia. Brno: FSS MU, 1999, roč. 1998, č. 4, s. 106-114. ISSN 1212-365X. info
 • MUSIL, Libor. Tři ideologie problému prostředí. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 1998, roč. 1998, 3, č. 3, s. 45-69. ISSN 1212-365X. info
 • MUSIL, Libor. Trvalá udržitelnost a pokora v postojích obyvatel jižní Moravy ke krajině. Sociální studia 2. Brno: Filosofická fakulta MU Brno, 1997, roč. 1997,, č. 2, s. 133-150. ISSN 1211-6815. info
 • MUSIL, Libor. Vývoj sociálního státu v Evropě. Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. Brno: Doplněk, 1996, 256 s. Doplněk. ISBN 80-85765-62-4. info
 • MUSIL, Libor. Krajina jako předmět konfliktu a. Sborník praci Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filosofická fakulta MU Brno, 1996, G37, 1995, G37, s. 49-63. info
 • MUSIL, Libor. Chudoba a československý stát mezi dvěma světovými válkami. SPFFBU. Brno: Filosifcká fakulta MU Brno, 1995, roč. 1995, G36, G36, s. 23-44. ISSN 80-0231-512-2. info
 • MUSIL, Libor. Statusová solidarita a česká sociální politika. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 31, č. 4, s. 423-434. ISSN 0038-0288. info
 • MUSIL, Libor. Participation and Privatization - the Concept. In Mo�ný, I. et. al, Social Consequences of a Change in Ownership. Two Case Studies in Industrial Enterprises in the Czech Republic Spring 1993. Brno: MU Brno, 1995, s. 27-51. info
 • MUSIL, Libor a Petr MAREŠ. The Entitelment Mentality and Legitimacy of Privatization in Industry. In SPFFBU. G35, 1994. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 78-97. SPFFBU G 35. ISBN 80-210-0925-X. info
 • MUSIL, Libor. Zda a jak oslovit veřejnost. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1994, roč. 1994, č. 5, s. 243-245. ISSN 0044-4863. info
 • MARE�, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABU�IC. Values and the welfare state in Czechoslovakia. In Bryant, G.A., Mokrzycki, E., The New Great Transformation? first. London: Routledge, 1994, s. 78-98. ISBN 0-415-09249-3. info
 • MUSIL, Libor. Úvaha o dosud nepřekonané minulosti. In Gregor, M. a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 13-21. ISBN 80-210-0663-3. info
 • MUSIL, Libor. Horníci. In Gregor a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 22-26. ISBN 80-210-0663-3. info
 • MUSIL, Libor. Potřeba pru�něj�í organizace. In Gregor, M. a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 49-55. ISBN 80-210-0663-3. info
 • MUSIL, Libor. Ke společnému cíli bez příkazů. In Gregor a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 85-90. ISBN 80-210-0663-3. info
 • MUSIL, Libor. Krajina pod Pálavou: Shrnutí hlavních poznatků sociologických průzkumů a doporučení. �ivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1993, roč. 1993, č. 1, s. 39-40. ISSN 0044-4863. info
 • MUSIL, Libor. Instrumental Participation and Legitimacy of Privatization. In The VIIth General Conference EADI, Berlin, 1993. Berlin: EADI, 1993, s. 20-37. info

6. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.