Informace o projektu
Aktuální problémy mediálního výzkumu III

Kód projektu
MUNI/A/1216/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřen na vybrané aktuální problémy mediálního výzkumu a zahrnuje v sobě několik dílčích výzkumů, které spojuje důraz na proměnu mediálního prostředí spolu s nutností tyto změny reflektovat, důraz na důležitost médií v každodennosti a jejich roli v procesu získávání informací a formování veřejného mínění – zejména se zaměřením na informace politické a zpravodajské. Projekt svým záběrem pokrývá samotné tvůrce mediálních obsahů (novináře a politiky), mediální obsahy (zpravodajské i politické obsahy tvořené v tradičních médiích i na online sociálních sítích), i praxe samotných příjemců obsahů či uživatelů médií. Projekt tak má ambice na dílčích výzkumech popsat současné proměny na poli komunikace a médií – a to specificky například na výzkumu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na výzkumu prezidentských voleb, a na výzkumu tzv. migrační krize. Projekt navazuje na stávající výzkumné aktivity probíhající na KMSŽ a zahrnuje jak sběry dat, tak zejména analýzu kvalitativních a kvantitativních dat ze všech tří oblastí: obsahy médií, data od tvůrců obsahů v tradičních médiích i tvůrců online obsahů (např. novináři, politici) a příjemce těchto obsahů a uživatele médií. Cílem projektu je zejména podpora doktorských výzkumníků a dalších magisterských studentů v jejich výzkumných aktivitách. Projekt v sobě zároveň propojuje mediálně-vědní, politologické a psychologické akcenty. Výstupem z projektu budou rukopisy určené pro odborná recenzovaná periodika, účast na konferencích, výzkumná zpráva z dílčí části výzkumu a odborný workshop, na němž budou členové výzkumného týmu (a případně další podpoření studenti) prezentovat základní zjištění jejich výzkumu.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.