Sociologie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo jednooborově se specializací Populační studia.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: jaro 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2023.

Co se naučíte

Doktorské studium sociologie je zaměřeno na výchovu vědeckých pracovníků a odborných analytiků v již vyhraněných oblastech jejich profesionálního zájmu. Doktorské studium usiluje o to připravit odborníky schopné teoretického i empirického myšlení umožňujícího jim identifikovat a analyzovat významné sociální a demografické procesy a trendy. Chce je vybavit znalostí literatury, prohloubit jejich schopnosti kriticky reflektovat jak tuto literaturu, tak i sociální realitu. Chce také rozšířit jejich metodologickou výbavu a především rozvinout jejich schopnost tvůrčí vědecké práce.

„Posláním sociologie jako vědy je odhalit to, co zůstává běžně neviditelné. (Pierre Bourdieu)“

Doktorské studium oboru Sociologie (s profilací Populační studia) usiluje o to připravit odborníky schopné teoretického i empirického myšlení umožňujícího jim identifikovat, popsat, analyzovat a případně i předvídat významné sociální a demografické procesy a trendy a to zejména ty, které jsou spojené s velikostí, strukturou a prostorovým rozložením lidských populací, lidskými sídly a sociálně-ekonomickou infrastrukturou, jejím plánováním a využíváním. Studium chce u absolventů rozvinout schopnosti tvůrčí vědecké práce pro využití v akademickém i aplikovaném výzkumu, chce absolventy vybavit faktickými znalostmi, širokými metodologickými dovednostmi i schopností kriticky a reflexivně nahlížet na data nejrůznější povahy a to zejména s ohledem na nejrůznější uživatele výzkumů, expertních zpráv a statistických a demografických dat. Studium chce zásadně prohloubit znalosti z magisterského studia, rozšířit je o pochopení nejsložitějších teoretických výkladových schémat a o znalost mocnějších výzkumných a analytických metod, zejména těch z oblasti široce pojatých populačních studií.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia.

Chcete vědět víc?

Informace k přijímacímu řízeni: https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium

Informace k průběhu studia: http://soc.fss.muni.cz/studies/phd_studies

Uplatnění absolventů

Cílem studia je odborná příprava sociologů pro akademickou a výzkumnou sféru a dále příprava sociálních expertů pro státní správu (krajské úřady, úřady práce, samospráva, uprchlické tábory a další), pro organizace zabývající se ekonomickou (průmyslové podniky, služby, marketingové společnosti a instituce zabývající se výzkumem veřejného mínění, redakce, nakladatelství a další) nebo mimoekonomickou (neziskové organizace, sociální hnutí, politické strany, zdravotnictví, školství – např. výuka společenských věd, humanitární organizace apod.) činností a též pro různé (státní i nestátní) expertní systémy, obecně pro potřeby sociálního státu.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2023
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 15. ledna 2024
Termín přijímací zkoušky: 29. ledna 2024 - 2. února 2024
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

 • výzkumný záměr
 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie magisterského diplomu
 • seznam publikovaných prací, příp. separáty
 • souhlas budoucího školitele/ školitelky


Podrobné informace


Doktorský program na katedře sociologie Fakulty sociálních studií MU přijímá přihlášky ke studiu od uchazeček a uchazečů, kteří získali univerzitní magisterský diplom v sociologii nebo v příbuzných vědních oborech (antropologie, demografie, etnografie, geografie, historie, filosofie, mediální studia, politologie, psychologie, ekonomie, právo, veřejná politika, apod.), ať už na některé z českých nebo zahraničních univerzit. Přihlášky uchazečů z jiných institucí velmi vítáme. Základní podmínkou účasti v přijímacím řízení je předložení stručného disertačního projektu, který je předmětem diskuze u příjímacího pohovoru. Komise hodnotí kvalitu projektu i debaty s uchazečem a doporučuje následně děkanovi (ne)přijetí. Obsahem komisionální přijímací zkoušky je odborná rozprava o předloženém návrhu projektu disertace. Katedra doporučuje uchazečům a uchazečkám, aby svůj projekt (a jeho finanční zajištění) konzultovali před přijímacím řízením s případným budoucím školitelem/školitelkou z katedry sociologie FSS MU. Není závazně stanoveno, že se studující mohou hlásit jen na témata předem vypsaná v rámci běžících projektů; i vlastní návrhy uchazečů jsou někdy akceptovány ze strany školitelů. Ze zkušenosti víme, že disertační výzkum, u něhož je silná synergie s existujícím, externě financovaným projektem školitele, je typicky úspěšnější, než výzkum navrhovaný jako solitérní. I proto solitérní projekty akceptujeme stále méně často a jen u skutečně vyzrálých, silně motivovaných uchazečů. Předpokládá se, že žadatel/ka v projektu zdůvodní svůj zájem o navrhované téma disertace a objasní jeho význam z hlediska sociologické teorie nebo sociální politiky. Návrh projektu předkládaný přijímací komisi musí být formulován podle jednotné struktury:

 • předběžný název připravované disertační práce, vystihující její téma a předmět
 • proč lze považovat téma a předmět za zajímavé (poznávací či praktický cíl)
 • základní 2-3 výzkumné otázky (na níž hodlá disertace jakožto realizace projektu odpovědět)
 • teoretický kontext: v jakých teoretických konceptech je téma uchopitelné a ke kterým dalším sociologickým či sociálním konceptům a problémům se vztahuje
 • zdroj dat – určení výzkumného souboru, výzkumných jednotek a způsobu jejích výběru (u empirických projektů)
 • u empirických projektů metodologický postup, metody a techniky, které budou použity, včetně metod sběru a analýzy dat
 • předběžná základní bibliografie k tématu (načtená literatura – 5-10 nejdůležitějších publikací) – uvedená jednotně dle čs. normy nebo praxe Sociologického časopisu


Návrh projektu by měl být v rozsahu 6 - 8 normostran. V dodatku k projektu uvádí uchazeči název a anotaci své magisterské diplomové práce. Úroveň předběžného projektu považujeme za základní indikátor zralosti uchazeče pro doktorské studium. Primárně jsou posuzovány: relevance výzkumných otázek, adekvátnost navrhované metodologie, teoretické ukotvení projektu a reálnost realizace projektu. Součástí přijímacího řízení je zhodnocení podkladů předložených uchazečem a rozprava nad návrhem dizertačního projektu. U uchazečů ze zahraničí (zejména jde o uchazeče do anglického programu) je osobní rozprava z logistických důvodů často nahrazena telekonferencí.
Preferujeme disertační projekty v oblastech hlavního výzkumného zájmu Katedry sociologie a to zejména v těchto oblastech:

 • sociální nerovnosti (sociální mobilita, sociální třída, vzdělání, gender)
 • rodina a populační vývoj (partnerství, fertilita, sexualita, životní běh, stárnutí, mezigenerační vztahy)
 • kulturní sociologie (identity, kolektivní paměť, etnicita)


Důležité informace https://soc.fss.muni.cz/studies/phd_studies

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria hodnocení uchazečů:

 • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 50 bodů
 • Odborné znalosti v dané výzkumné oblasti - max. 30 bodů
 • Jazykové znalosti (anglický jazyk aktivně slovem i písmem) - max. 10 bodů
 • Předchozí zkušenosti ve výzkumu - max. 10 bodů

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sociologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.