Přijímací řízení

Informace pro zájemce o doktorské studium

Zpráva o výsledku přijímacího řízení

Formy studia

Doktorské studium na Fakultě sociálních studií lze studovat v českém nebo anglickém jazyce. Všichni (prezenční i kombinovaní) studenti mají stejné studijní povinnosti. Prezenční studenti jsou navíc zapojeni do činností katedry a pobírají po standardní dobu studia měsíční stipendium. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu. Standardní doba studia v doktorských studijních programech je čtyři roky. Maximální doba od zápisu ke studiu v doktorském programu do řádného ukončení studia je osm let. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).

Informace o přijímacím řízení

Na základě přijímacího řízení mohou být do doktorského studia přijati pouze absolventi vysokoškolského magisterského studia příslušného nebo příbuzného směru.

Přijímací řízení do doktorských studijních programů probíhá dvakrát ročně: uchazeči podávají přihlášky vždy od ledna do dubna (zahájení studia od podzimního semestru) a od srpna do listopadu (zahájení studia od jarního semestru).

Podrobné informace k přijímacímu řízení s nástupem do semestru jaro 2024

Podrobné informace k přijímacímu řízení s nástupem do semestru podzim 2024

Jak se přihlásit

 1. Před podáním přihlášky je třeba požádat o konzultaci případného budoucího školitele, případně předsedu oborové rady. Jméno školitele včetně jeho souhlasu je součástí e-přihlášky, vzor pro souhlas budoucího školitele najdete zde
 2. Důležitou podmínkou je také vymezení tématu výzkumu, tedy badatelského projektu. 
 3. Hlavní tematické okruhy a podmínky přijímacího řízení se liší podle oborů a studijních programů. Podrobné informace k oborům jsou uvedeny níže.
 4. Uchazeči v případě splnění všech náležitostí dostávají pozvánku k přijímací zkoušce elektronicky.
 5. Výsledek přijímacího řízení je podkladem pro rozhodnutí děkana.

Podat přihlášku

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již během vyplňování e-přihlášky. Více informací o pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete zde.

Ověření zahraničního vzdělání

Uchazeči, kteří studovali v zahraničí (mimo studií na Slovensku) musí prokázat řádně ukončené studium v magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole

 1. dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. „obecná nostrifikace“) Podrobné informace: https://www.muni.cz/uchazeci/uznavani-vzdelani/obecne
 2. dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání rovnocenném v ČR bez dalšího postupu. Týká se Maďarska, Polska, Slovinska a Německa.
 3. dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání (s povinnými přílohami), který bude ověřen přímo na zahraničním oddělení FSS MU pouze pro účely studia ve studijním programu, do kterého se uchazeč hlásí. Poplatek za tento způsob ověření zahraničního vzdělání činí 800,- Kč.

1. Obecná nostrifikace
Studenti hlásící se do magisterského a doktorského studia mohou o uznání požádat na Rektorátu Masarykovy univerzity, pokyny najdete na těchto webových stránkách nebo na jiné veřejné vysoké škole v ČR.

2. Ověření na Fakultě sociálních studií
Studenti si mohou zvolit, že si předchozí vzdělání ověří přímo na Fakultě sociálních studií POUZE za účelem přijímacího řízení a zapsání do studia do programů na této fakultě. Tento typ uznání předchozího vzdělání nelze využít mimo Fakultu sociálních studií.
Poplatek za ověření předchozího vzdělání na Fakultě sociálních studií je 800 Kč. Pro platbu použijte tento odkaz.
S dotazy ohledně tohoto procesu se obracejte na Ludmilu Poláškovou na emailu lpolasko@fss.muni.cz.

Je nutné předložit požadované dokumenty oprávněné osobě na Fakultě sociálních studií:

Ověření zahraničního vysokoškolského vzdělávání - vyžaduje se notářsky ověřená kopie bakalářského / magisterského diplomu s ověřením podpisů a razítek v souladu s mezinárodními dohodami České republiky (viz níže) a kopie dodatku k diplomu. Je vyžadován ověřený překlad diplomu a dodatku do češtiny nebo angličtiny (dokumenty vydané v angličtině nebo slovenštině není nutné překládat).

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu
Masarykova univerzita požaduje v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech diplomů.
Způsob ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu závisí na zemi, kde žadatel absolvoval své zahraniční vzdělání, resp. kde byl vydán příslušný diplom.
V tabulce je k dispozici soupis jednotlivých států s uvedením požadovaného ověření v tom kterém státě.
Způsob ověření lze rozdělit do tří skupin (podle existujících mezinárodních smluv):

 • Bez ověření: S příslušným státem je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci – diplomy vydané v tomto státě platí na území České republiky bez dalšího ověření pravosti podpisů a otisků razítek.
 • Apostila: Příslušný stát je signatářem mnohostranné Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva) – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v tomto státě musí být ověřena formou tzv. apostily. Apostilu vystavuje pověřený orgán státu (tzv. apostilní úřad), ve kterém byl daný diplom vydán. Seznam jednotlivých apostilních úřadů je k dispozici na webových stránkách Haagské konference.
 • Vyšší ověření cizí listiny (superlegalizace): Ostatní státy – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v ostatních státech musí být ověřena formou tzv. vyššího ověření cizí listiny, tj. ověření diplomu provedené nejprve ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má zahraniční vysoká škola sídlo (příp. příslušným cizozemským orgánem), a následně příslušným zastupitelským orgánem České republiky pro zemi, v níž má sídlo zahraniční vysoká škola.

Zápis do studia

Zápis do doktorských studijních programů probíhá pouze online přes e-přihlášku.

Absolventům MU stačí pouze zakliknout tlačítko Zapsat se do studia, které najdou v období pro zápis ve své e-přihlášce, a potvrdit souhlas s BOZP.

Absolventi ostatních univerzit se musí po provedení zápisu v e-přihlášce navíc ztotožnit. Je možné se ztotožnit 2 způsoby:

 1. Můžete provést ověření totožnosti on-line pomocí portálu eidentita.cz.
 2. Zastavíte se osobně na fakultě na Studijním oddělení a po osobním ověření totožnosti bude vygenerováno nové primární heslo.

Aplikace uživatele celým procesem postupně provede, stačí následovat zobrazené pokyny. Bližší informace naleznete zde.

Důležité informace:

 

Typy čipových karet

Existují celkem tři typy čipových karet. V rámci univerzity fungují všechny stejně – karta slouží k vaší identifikaci, bude vám otevírat dveře budov a učeben, budete si na ni půjčovat knížky a pomocí ní budete platit za tisk a v menzách.

ISIC

Neboli International Student Identity Card. Je dražší, ale jde o mezinárodně uznávaný studentský průkaz, který vám umožní čerpat také řadu slev (pokud si budete každoročně prodlužovat jeho platnost pomocí tzv. revalidační přelepky).ISIC si pořizuje drtivá většina prezenčních studentů.

Průkaz studenta prezenčního studia

Je levnější, ale neumožní vám čerpat slevy jako ISIC a funguje pouze jako čipová karta v rámci univerzity.Tento průkaz si pořizujte jen ve výjimečných případech, pokud by pro vás výhody ISICu neměly význam.

Průkaz studenta kombinovaného studia (na FSS pro magisterské studium)

Pokud nastupujete do magisterského kombinovaného studia (tedy tzv. dálkově), bohužel vám nemůžeme vydat ISIC a musíte si objednat speciální průkaz. Bude fungovat pouze jako čipová karta v rámci univerzity, ale nebudete na něj moci čerpat žádné slevy mimo univerzitu. Tento průkaz si pořizují pouze studenti kombinovaného studia.

Co když mám ISIC z předchozího studia na MU? V tom případě si nový pořizovat nemusíte, čipová karta ve vašem starém ISIC se po zápisu do studia znovu aktivuje a bude plně funkční. Objednejte si pouze revalidační přelepku (pokud chcete čerpat na ISIC komerční slevy a využívat ho jako mezinárodní studentský průkaz).Co když mám ISIC ze střední nebo z jiné vysoké školy? Ten by na Masarykově univerzitě bohužel nefungoval jako čipová karta, takže si budete muset požádat o vydání nového.

Podejte přihlášku

Dotazy a informace k přijímacímu řízení

Načítám...

Úsek doktorského studia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.