Přijímací řízení

Informace pro zájemce o doktorské studium

Zpráva o výsledku přijímacího řízení

Formy studia

Doktorské studium na Fakultě sociálních studií lze studovat v českém nebo anglickém jazyce. Všichni (prezenční i kombinovaní) studenti mají stejné studijní povinnosti. Prezenční studenti jsou navíc zapojeni do činností katedry a pobírají po standardní dobu studia měsíční stipendium. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu. Standardní doba studia v doktorských studijních programech je čtyři roky. Maximální doba od zápisu ke studiu v doktorském programu do řádného ukončení studia je osm let. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).

Informace o přijímacím řízení

Na základě přijímacího řízení mohou být do doktorského studia přijati pouze absolventi vysokoškolského magisterského studia příslušného nebo příbuzného směru.

Přijímací řízení do doktorských studijních programů probíhá dvakrát ročně: uchazeči podávají přihlášky vždy od ledna do dubna (zahájení studia od podzimního semestru) a od srpna do listopadu (zahájení studia od jarního semestru).

Podrobné informace k přijímacímu řízení si můžete stáhnout ZDE

Jak se přihlásit

  1. Před podáním přihlášky je na místě požádat o konzultaci případného budoucího školitele, případně předsedu oborové rady. Jméno školitele je totiž součástí e-přihlášky. 
  2. Důležitou podmínkou je také vymezení tématu výzkumu, tedy badatelského projektu. 
  3. Hlavní tematické okruhy a podmínky přijímacího řízení se liší podle oborů a studijních programů. Podrobné informace k oborům jsou uvedeny níže.
  4. Uchazeči v případě splnění všech náležitostí dostávají pozvánku k přijímací zkoušce elektronicky.
  5. Výsledek přijímacího řízení je podkladem pro rozhodnutí děkana.

Podat přihlášku

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již během vyplňování e-přihlášky. Více informací o pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete zde.

Podejte přihlášku

Dotazy a informace k přijímacímu řízení


Úsek doktorského studia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.