Bezpečnostní a strategická studia

„(Ne)bezpečný svět vyžaduje strategické jednání“

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Magisterské studium BSS umožňuje studentům a studentkám získat důležité teoretické a metodologické zázemí pro pokročilou analýzu, komparaci a predikci soudobých bezpečnostních fenoménů. Studenti a studentky mají možnost zpracovávat úkoly na základě jejich specifických odborných zájmů a jsou vedeni jak k individuální, tak i k týmové výzkumné práci i aplikačním činnostem. Při studiu je kladen důraz na využití moderních technik i technologií. S ohledem na část výuky v angličtině jsou studenti a studentky schopni i expertního působení v transnacionálním rámci. Studenti a studenty pracují s databázemi a zdroji z bezpečnostní oblasti a vyhledávají a analyzují bezpečnostní data a informace. Písemné výstupy mají charakter expertních studií i vědeckých textů.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Součástí povinných předmětů je předmět BSS 407 Bezpečnostní praxe, který je zamýšlen jako aktivní praxe studenta/studentky v bezpečnostní instituci, kde již aplikuje poznatky získané během studia.

Uplatnění absolventů

Absolventi/absolventky v průběhu studia získají hluboký náhled do soudobého teoretického pojetí bezpečnosti a strategie. Osvojí si teoretické a metodologické přístupy umožňující důkladnou odbornou analýzu bezpečnostní a strategické problematiky a na tomto základě se budou schopni/y uplatnit se jako bezpečnostní analytici v bezpečnostní oblasti v civilní státní správě, samosprávě a v diplomacii, jako manažeři a analytici v soukromých firmách, specializovaných na bezpečnostní oblast, jako příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil na postech, v nichž je požadováno magisterské vysokoškolské vzdělání (mimo jiné ve vazbě na zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), jako bezpečnostní analytici v médiích specializovaných na bezpečnostní oblast (bezpečnostní servery, bezpečnostní časopisy apod.) a také jako výzkumní a pedagogičtí pracovníci ve vysokém školství a výzkumu zaměřeném na bezpečnostní oblast.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška do studijního oboru bezpečnostní a strategická studia probíhá ve 2 kolech. V 1. kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč doručí na studijní oddělení FSS MU v termínu do 30. 11. 2019 (rozhoduje razítko pošty). Jedná se o: 1) motivační dopis, 2) strukturovaný životopis. Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v 1. kole rozhodnout o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději 2 týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky. Pokud uchazeč nezískal v 1. kole takové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, nebo žádné materiály nezaslal, absolvuje 2. kolo ve formě písemného testu, který se koná v lednu 2020.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů, pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 60 bodů.

Doporučená literatura

Literatura je dostupná na webové stránce Katedry politologie FSS MU: http://polit.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/bss/ (je totožná s literaturou k bakalářské státní závěrečné zkoušce bezpečnostních a strategických studií).

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek) uskutečnit rigorózní řízení v programu bezpečnostní a strategická studia. Může rovněž (po splnění podmínek přijetí) pokračovat na FSS MU v doktorském studijním programu Politologie.

Chcete vědět víc?

http://www.chcinabss.cz/

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: