Bezpečnostní a strategická studia

„(Ne)bezpečný svět vyžaduje strategické jednání“

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Program Bezpečnostní a strategická studia (BSS) je zaměřen na důkladné poznání problematiky bezpečnosti a strategie v soudobém světě. Studenti a studentky budou umět analyzovat, srovnávat a předpovídat různé fenomény z oblasti vnitřní i vnější bezpečnosti. Během studia se seznámí se současnými technologickými výzvami v bezpečnostní oblasti. Pozornost je věnována i aplikaci vědeckých poznatků z bezpečnostních a strategických studií v praxi. Studijní program využívá propojení akademických znalostí vyučujících a jejich zkušeností z praktického angažmá v bezpečnostně-politické, mediální a společenské sféře. 

Hlavní výhodou studia je jeho interakce s aktuálním bezpečnostně-strategickým vývojem a se současným vědeckým výzkumem v dané oblasti. Studium je uskutečňováno formou přednášek a interaktivních seminářů. V těch studenti a studentky zpracovávají a prezentují vlastní práce a závěry. Studium je doplňováno exkurzemi a vystoupeními expertů z praxe (včetně absolventů), z nichž někteří se podílejí i na hodnocení studentských prací.

Součástí studia je i praxe v instituci s bezpečnostním zaměřením. Studenti a studentky mají možnost zapojit se do výzkumných projektů katedry. Při BSS působí studentské spolky, které uskutečňují široké spektrum odborných i méně formálních aktivit vázaných na program.

Prostředí Masarykovy univerzity obecně nabízí i nadstandardní zázemí ve formě knihoven a databází. Důraz je kladen i na sport a kulturu ve vazbě na studentský život. Už během studia se studentům otevírají možnosti publikační činnosti a zahájení kariérního růstu. Program je se souhlasem Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR akreditován se zaměřením na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky. Spektrum uplatnění absolventů a absolventek je však mnohem širší.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás soudobý bezpečnostní vývoj v České republice i ve světě a jeho perspektivy?
 • Je pro vás důležité při studiu využívat precizní zdroje informací a moderní technologie v kontextu sociálně-vědního poznání bezpečnosti a strategie?
 • Chcete být připraveni na kariéru v mezivládních organizacích, ve státních institucích nebo v soukromém komerčním i neziskovém sektoru s bezpečnostním zaměřením?
 • Odpovídáte kladně? Pak je pro vás naše studium to pravé. Výhodou je absolvování bakalářského programu Bezpečnostní a strategická studia nebo obdobně zaměřeného programu, nicméně po absolvování přijímacích zkoušek je možné studium zahájit i s jiným bakalářským vzděláním.

  Praxe

  Jedním z povinných předmětů v rámci studia je „Bezpečnostní praxe“. Tento předmět může být absolvován v instituci nebo organizaci s bezpečnostním zaměřením v České republice i v zahraničí. Může jít o praxi ve vládní, komerční, mediální i neziskové sféře. S vybranými státními i nestátními institucemi jsou na úrovni univerzity, fakult nebo kateder sjednány smlouvy či memoranda.

  Další praxe probíhají na základě ad hoc nabídek od institucí a organizací. Studenti a studentky si však mohou vybrat praxi i na základě svých kontaktů (podléhá však schválení od pověřeného vyučujícího).

  Chcete vědět víc?

  http://www.chcinabss.cz/

  Uplatnění absolventů

  Absolventi programu Bezpečnostní a strategická studia mají široké možnosti uplatnění a zájem o ně je velký. Na základě získaných znalostí a schopností se absolventi budou schopni uplatnit jako bezpečnostní analytici v bezpečnostní oblasti v civilní státní správě, samosprávě a v diplomacii, jako manažeři a analytici v soukromých firmách specializovaných na bezpečnostní oblast.

  Kariéru mohou zahájit i jako příslušníci zpravodajských služeb, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil na postech, kde je požadováno magisterské vysokoškolské vzdělání (mimo jiné ve vazbě na zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů).

  Neztratí se také jako bezpečnostní analytici v médiích specializovaných na bezpečnostní oblast (bezpečnostní servery, bezpečnostní časopisy apod.) a také jako výzkumní a pedagogičtí pracovníci ve vysokém školství a výzkumu zaměřeném na bezpečnostní oblast.

  Podmínky přijetí

  Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2020)

  Přijímací zkouška do studijního oboru bezpečnostní a strategická studia probíhá ve 2 kolech. V 1. kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč doručí na studijní oddělení FSS MU v termínu do 30. 4. 2020 (rozhoduje razítko pošty). Pozor změna: materiály lze zaslat i elektronicky na emailovou adresu prijim@fss.muni.cz ! Jedná se o: 1) motivační dopis, 2) strukturovaný životopis. Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v 1. kole rozhodnout o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději 2 týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky. Pokud uchazeč nezískal v 1. kole takové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, nebo žádné materiály nezaslal, absolvuje 2. kolo ve formě písemného testu, který se koná 18.6.2020.

  Kritéria hodnocení

  Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů, pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 60 bodů.

  Doporučená literatura

  Literatura je dostupná na webové stránce Katedry politologie FSS MU: http://polit.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/bss/ (je totožná s literaturou k bakalářské státní závěrečné zkoušce bezpečnostních a strategických studií).

  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Možnosti studia

  Jednooborové studium

  Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

  Předměty

  Jak může vypadat vaše studium:

  Jednooborové studium

  Navazující studium

  Informace o studiu

  Zajišťuje Fakulta sociálních studií
  Typ studia magisterský navazující na bakalářský
  Forma prezenční ano
  kombinovaná ne
  Možnosti studia jednooborově ano
  jednooborově se specializací ne
  v kombinaci s jiným programem ne
  Doba studia 2 roky
  Vyučovací jazyk čeština
  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Váháte?
  Máte otázku?

  Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

  Diskusní fórum MUNI


  Nebo nám pošlete e-mail

  Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.

  Konzultant programu

  e‑mail: