Bezpečnostní a strategická studia

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Program Bezpečnostní a strategická studia (BSS) je zaměřen na důkladné poznání problematiky bezpečnosti a strategie v soudobém světě. Studenti a studentky budou umět analyzovat, srovnávat a předpovídat různé fenomény z oblasti vnitřní i vnější bezpečnosti. Během studia se seznámí se současnými technologickými výzvami v bezpečnostní oblasti. Pozornost je věnována i aplikaci vědeckých poznatků z bezpečnostních a strategických studií v praxi. Studijní program využívá propojení akademických znalostí vyučujících a jejich zkušeností z praktického angažmá v bezpečnostně-politické, mediální a společenské sféře. 

„(Ne)bezpečný svět vyžaduje strategické jednání“

Hlavní výhodou studia je jeho interakce s aktuálním bezpečnostně-strategickým vývojem a se současným vědeckým výzkumem v dané oblasti. Studium je uskutečňováno formou přednášek a interaktivních seminářů. V těch studenti a studentky zpracovávají a prezentují vlastní práce a závěry. Studium je doplňováno exkurzemi a vystoupeními expertů z praxe (včetně absolventů), z nichž někteří se podílejí i na hodnocení studentských prací.

Součástí studia je i praxe v instituci s bezpečnostním zaměřením. Studenti a studentky mají možnost zapojit se do výzkumných projektů katedry. Při BSS působí studentské spolky, které uskutečňují široké spektrum odborných i méně formálních aktivit vázaných na program.

Prostředí Masarykovy univerzity obecně nabízí i nadstandardní zázemí ve formě knihoven a databází. Důraz je kladen i na sport a kulturu ve vazbě na studentský život. Už během studia se studentům otevírají možnosti publikační činnosti a zahájení kariérního růstu. Program je se souhlasem Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR akreditován se zaměřením na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky. Spektrum uplatnění absolventů a absolventek je však mnohem širší.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás soudobý bezpečnostní vývoj v České republice i ve světě a jeho perspektivy?
 • Je pro vás důležité při studiu využívat precizní zdroje informací a moderní technologie v kontextu sociálně-vědního poznání bezpečnosti a strategie?
 • Chcete být připraveni na kariéru v mezivládních organizacích, ve státních institucích nebo v soukromém komerčním i neziskovém sektoru s bezpečnostním zaměřením?
 • Odpovídáte kladně? Pak je pro vás naše studium to pravé. Výhodou je absolvování bakalářského programu Bezpečnostní a strategická studia nebo obdobně zaměřeného programu, nicméně po absolvování přijímacích zkoušek je možné studium zahájit i s jiným bakalářským vzděláním.

  Praxe

  Jedním z povinných předmětů v rámci studia je „Bezpečnostní praxe“. Tento předmět může být absolvován v instituci nebo organizaci s bezpečnostním zaměřením v České republice i v zahraničí. Může jít o praxi ve vládní, komerční, mediální i neziskové sféře. S vybranými státními i nestátními institucemi jsou na úrovni univerzity, fakult nebo kateder sjednány smlouvy či memoranda.

  Další praxe probíhají na základě ad hoc nabídek od institucí a organizací. Studenti a studentky si však mohou vybrat praxi i na základě svých kontaktů (podléhá však schválení od pověřeného vyučujícího).

  Chcete vědět víc?

  http://www.chcinabss.cz/

  Uplatnění absolventů

  Absolventi programu Bezpečnostní a strategická studia mají široké možnosti uplatnění a zájem o ně je velký. Na základě získaných znalostí a schopností se absolventi budou schopni uplatnit jako bezpečnostní analytici v bezpečnostní oblasti v civilní státní správě, samosprávě a v diplomacii, jako manažeři a analytici v soukromých firmách specializovaných na bezpečnostní oblast.

  Kariéru mohou zahájit i jako příslušníci zpravodajských služeb, bezpečnostních sborů a ozbrojených sil na postech, kde je požadováno magisterské vysokoškolské vzdělání (mimo jiné ve vazbě na zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů).

  Neztratí se také jako bezpečnostní analytici v médiích specializovaných na bezpečnostní oblast (bezpečnostní servery, bezpečnostní časopisy apod.) a také jako výzkumní a pedagogičtí pracovníci ve vysokém školství a výzkumu zaměřeném na bezpečnostní oblast.

  Podmínky přijetí

  Přijímací zkouška do studijního programu bezpečnostní a strategická studia probíhá ve dvou kolech, přičemž první kolo není povinné.

  V prvním kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč nahraje do e-přihlášky v termínu do 15. 5. 2024 (pro nástup do studia na podzim 2024). Jedná se o motivační dopis pro studium a krátký strukturovaný životopis. Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v prvním kole rozhodnout o odpuštění druhého kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky prvního kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději dva týdny před konáním druhého kola přijímací zkoušky.

  Pokud uchazeč v prvním kole dostatečné bodové hodnocení nezískal (nebo požadované materiály neodevzdal), absolvuje druhé kolo ve formě písemného testu, který se koná v červnu 2024.

  Kritéria hodnocení

  Maximální možný počet dosažených bodů v obou kolech přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 60 bodů. Výsledky z prvního a druhého kola přijímací zkoušky se nesčítají.

  V prvním kole komise hodnotí materiály dodané uchazečem – strukturovaný životopis a motivační dopis. Při hodnocení se členové komise zaměřují primárně na dva aspekty. Na to, jaká je představa uchazeče o jeho budoucím studijním zaměření, příp. kariérním výhledu, a na to, jaké jsou uchazečovy aktivity (stáže, studijní pobyty, letní školy) nad rámec standardní studijní zátěže.

  Písemný test ve druhém kole obsahuje celkem čtyři otevřené otázky, za každou z nich je možné získat 25 bodů.

  Doporučená literatura

  Povinná literatura k 2. kolu přijímací zkoušky je totožná s literaturou k bakalářské státní závěrečné zkoušce bezpečnostní a strategická studia a je dostupná na webové stránce Katedry politologie FSS MU: https://polit.fss.muni.cz/pro-studenty/informace-ke-statnim-zaverecnym-zkouskam.


  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Termíny

  1. 1. – 30. 4. 2024

  Termín pro podání přihlášek

  Podat přihlášku

  Možnosti studia

  Jednooborové studium

  Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

  Podat přihlášku

  Navazující studium

  Informace o studiu

  Zajišťuje Fakulta sociálních studií
  Typ studia magisterský navazující na bakalářský
  Forma prezenční ano
  kombinovaná ne
  distanční ne
  Možnosti studia jednooborově ano
  jednooborově se specializací ne
  v kombinaci s jiným programem ne
  Doba studia 2 roky
  Vyučovací jazyk čeština
  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Váháte?
  Máte otázku?

  Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

  Diskusní fórum MUNI

  Nebo nám pošlete e-mail

  Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

  Napište nám na prihlaska@muni.cz.

  Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Bezpečnostní a strategická studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

  Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.

  Konzultant programu

  e‑mail:

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.