Přijímací řízení

Přihláška ke studiu

Formy studia

Prezenční a kombinovaná forma studia

FSS nabízí prezenční a u dvou programů i kombinovanou formu studia. Prezenční forma studia je založena převážně na kontaktní výuce, v kombinované formě studia je kontaktní výuka soustřeďována do bloků. Samotné studijní programy jsou postaveny na absolvování předmětů a plnění dalších podmínek. Na některých studijních programech existuje dělení na směry a specializace.

Přijímací zkoušky

Na FSS se do magisterského navazujícího stupně přijímá dvakrát ročně:

 • Pro zahájení studia od jarního semestru 2024 se přihlášky podávají od 1. srpna do 30. listopadu 2023.
 • Pro zahájení studia od podzimního semestru 2024 se přihlášky podávají od 1. ledna do 30. dubna 2024.

Přihláška se podává elektronicky na této adrese.

Poplatek za podání přihlášky je 700 Kč a musí být uhrazen nejpozději poslední den pro podání přihlášky. 
Individuální bankovní spojení najdete v přihlášce. Pro běh přijímacího řízení od 1. 1. - 30. 4. 2024 platí, že bude poplatek za podání přihlášky 750 Kč.

Forma přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky zajišťuje přímo FSS. Cílem přijímaček je zjistit teoretické a praktické znalosti z oboru, na který se hlásíte a ve kterém chcete ve studiu pokračovat. Podrobné pokyny, například s doporučenou literaturou ke studiu, naleznete na stránkách jednotlivých programů. 

Termíny jejich konání jsou vždy v lednu a v červnu. Není vyloučeno, že některé zkoušky budou ve shodných dnech. Pokud byste se hlásili na dva programy a měli mít přijímací zkoušky ve stejný čas, kontaktujte sekretariát příslušné katedry.

Přihláška ke studiu

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na jeho webovách stránkách. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Uvolněná místa po uchazečích, kteří odřekli přijetí, jsou obsazována dalšími uchazeči dle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana či nikoliv. Děkan fakulty však nemá povinnost uvolněná místa dodatečně obsadit dalšími uchazeči.

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které nejsou v rozporu vydaného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé. Nelze tedy přihlížet k důvodům, jakými jsou např.:

 • velký zájem o studium zvoleného programu;
 • rodinná tradice;
 • výborné výsledky na střední škole (pokud nejsou uvedeny jako kritérium pro přijetí ke studiu děkanem fakulty pro příslušný program);
 • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky (pokud není stanoveno v podmínkách přijímacího řízení), absolvování přípravných kurzů;
 • pozdní příchod na písemnou přijímací zkoušku;
 • subjektivní pocity a dojmy týkající se přijímacího řízení;
 • stížnosti na místo konání přípravných kurzů;
 • momentální zdravotní indispozice;
 • řádně nedoložené onemocnění;
 • stížnosti na jazyk přijímací zkoušky;
 • sociální situace.

V odvolacím řízení nelze také vyhovět žádostem o přijetí na jiné studijní programy, ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia, do které již byli přijati uchazeči s lepším výsledkem v pořadí.

Odvolání musí být řádně vyplněné, a to včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění, a vlastnoručně podepsané. Odvolání bez vyplněného odůvodnění nebo pouze s větou „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ není dostatečné.

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Více informací naleznete zde.

Ověření zahraničního vzdělání

Uchazeči, kteří studovali v zahraničí (mimo studií na Slovensku) musí prokázat řádně ukončené studium v bakalářském studijním programu na zahraniční vysoké škole

 1. dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. „obecná nostrifikace“) Podrobné informace: https://www.muni.cz/uchazeci/uznavani-vzdelani/obecne
 2. dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání rovnocenném v ČR bez dalšího postupu. Týká se Maďarska, Polska, Slovinska a Německa.
 3. dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání (s povinnými přílohami), který bude ověřen přímo na zahraničním oddělení FSS MU pouze pro účely studia ve studijním programu, do kterého se uchazeč hlásí. Poplatek za tento způsob ověření zahraničního vzdělání činí 800,- Kč.

1. Obecná nostrifikace
Studenti hlásící se do magisterského a doktorského studia mohou o uznání požádat na Rektorátu Masarykovy univerzity, pokyny najdete na těchto webových stránkách nebo na jiné veřejné vysoké škole v ČR.

2. Ověření na Fakultě sociálních studií
Studenti si mohou zvolit, že si předchozí vzdělání ověří přímo na Fakultě sociálních studií POUZE za účelem přijímacího řízení a zapsání do studia do programů na této fakultě. Tento typ uznání předchozího vzdělání nelze využít mimo Fakultu sociálních studií.
Poplatek za ověření předchozího vzdělání na Fakultě sociálních studií je 800 Kč. Pro platbu použijte tento odkaz.
S dotazy ohledně tohoto procesu se obracejte na Ludmilu Poláškovou na emailu lpolasko@fss.muni.cz.

Je nutné předložit požadované dokumenty oprávněné osobě na Fakultě sociálních studií:

Ověření zahraničního vysokoškolského vzdělávání - vyžaduje se notářsky ověřená kopie bakalářského / magisterského diplomu s ověřením podpisů a razítek v souladu s mezinárodními dohodami České republiky (viz níže) a kopie dodatku k diplomu. Je vyžadován ověřený překlad diplomu a dodatku do češtiny nebo angličtiny (dokumenty vydané v angličtině nebo slovenštině není nutné překládat).

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu
Masarykova univerzita požaduje v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech diplomů.
Způsob ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu závisí na zemi, kde žadatel absolvoval své zahraniční vzdělání, resp. kde byl vydán příslušný diplom.
V tabulce je k dispozici soupis jednotlivých států s uvedením požadovaného ověření v tom kterém státě.
Způsob ověření lze rozdělit do tří skupin (podle existujících mezinárodních smluv):

 • Bez ověření: S příslušným státem je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci – diplomy vydané v tomto státě platí na území České republiky bez dalšího ověření pravosti podpisů a otisků razítek.
 • Apostila: Příslušný stát je signatářem mnohostranné Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva) – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v tomto státě musí být ověřena formou tzv. apostily. Apostilu vystavuje pověřený orgán státu (tzv. apostilní úřad), ve kterém byl daný diplom vydán. Seznam jednotlivých apostilních úřadů je k dispozici na webových stránkách Haagské konference.
 • Vyšší ověření cizí listiny (superlegalizace): Ostatní státy – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v ostatních státech musí být ověřena formou tzv. vyššího ověření cizí listiny, tj. ověření diplomu provedené nejprve ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má zahraniční vysoká škola sídlo (příp. příslušným cizozemským orgánem), a následně příslušným zastupitelským orgánem České republiky pro zemi, v níž má sídlo zahraniční vysoká škola.

Zápis do studia

Zápis do studia probíhá pouze online (termín bude upřesněn) v aplikaci e-přihláška, kde naleznete nové tlačítko „Zapsat se do studia“. Po kliknutí vás systém provede celým procesem zápisu.

Pro absolventy Masarykovy univerzity tímto krokem zápis do studia končí.

Pro ty, kdo již na MU nikdy nestudovali následuje ještě sekce takzvaného ztotožnění, které taky zvládnete intuitivně on-line. Více informací si můžete přečíst zde.

Při online formy zápisu máte dvě možnosti pořízení fotografie, která bude sloužit pro zpracování identifikačních průkazů a zobrazení fotografií v univerzitních informačních systémech. Díky nim se mohou studenti a zaměstnanci v rámci univerzitního prostředí vzájemně identifikovat:

1) Fotografii můžete při online zápisu použít vlastní. Vložit ji můžete podle návodu pomocí této aplikace v INETu.

2) Můžete se přijít vyfotografovat fyzicky. Bližší informace naleznete zde.

Studium v angličtině

Fakulta nabízí anglicky vyučované magisterské programy.
Přijímací řízení, podobně jako u některých českých magisterských programů, hodnotí zaslané motivační dopisy, životopisy a známky uchazečů.

V případě zájmu kontaktujte oddělení zahraničních vztahů na Fakultě sociálních studií: 549 491 914,  admission@fss.muni.cz.
Kontaktní osoba – Mgr. Klára Němečková.
Studium v angličtině není dotováno MŠMT, platí se poplatky za studium.

Veškeré informace i odkazy na stránky programů (oborů) najdete v anglické verzi webu.

Jazykové povinnosti v průběhu studia

Prezenční forma studia

Podmínkou účasti u státní závěrečné magisterské zkoušky studentů prezenční formy studia je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence. (úroveň C1 podle evropského referenčního rámce – SERR) v akademické a odborné angličtině.

Studenti v prezenční formě nMgr. studia jsou povinni absolvovat minimálně jeden předmět v anglickém jazyce v rámci svého jednooborového studijního plánu nebo studijního plánu se specializací ve studijním programu, do kterého jsou zapsáni.

Kombinovaná forma studia

Podmínkou účasti u státní závěrečné magisterské zkoušky studentů kombinované formy studia je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle evropského referenčního rámce – SERR) v akademické a odborné angličtině.

Užitečné dokumenty

Chcete se zeptat? Podejte si přihlášku Podívejte se na materiály

Přijďte k nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.