Přijímací řízení

Přihláška ke studiu

Formy studia

Prezenční a kombinovaná forma studia

FSS nabízí prezenční a u dvou programů i kombinovanou formu studia. Prezenční forma studia je založena převážně na kontaktní výuce, v kombinované formě studia je kontaktní výuka soustřeďována do bloků. Samotné studijní programy jsou postaveny na absolvování předmětů a plnění dalších podmínek. Na některých studijních programech existuje dělení na směry a specializace.

Přijímací zkoušky

Na FSS se do magisterského navazujícího stupně přijímá dvakrát ročně:

 • Pro zahájení studia od jarního semestru 2021 se přihlášky podávají od 1. srpna do 30. listopadu 2020.
 • Pro zahájení studia od podzimního semestru 2021 se přihlášky podávají od 1. ledna do 30. dubna 2021.

Přihláška se podává elektronicky na této adrese.

Poplatek za podání přihlášky je 700 Kč a musí být uhrazen nejpozději poslední den pro podání přihlášky. 
Individuální bankovní spojení najdete v přihlášce.

Forma přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky zajišťuje přímo FSS. Cílem přijímaček je zjistit teoretické a praktické znalosti z oboru, na který se hlásíte a ve kterém chcete ve studiu pokračovat. Podrobné pokyny, například s doporučenou literaturou ke studiu, naleznete na staránkách jednotlivých programů. 

Přijímací zkoušky mají formu písemnou nebo ústní. Ovšem pro běh přijímacího řízení s nástupem na jaře 2021 jsme bohužel museli přistoupit ke změně přijímacího řízení. Přijímací řízení proběhne distanční formou pouze na základě Vámi doložených materiálů. Požadované materiály je třeba zaslat nejpozději do 20.01.2021 na emailovou adresu prijim@fss.muni.cz.

Termíny jejich konání jsou vždy v lednu (pro rok 2020 bude termín konání přijímacích zkoušek v únoru namísto v lednu) a v červnu. Není vyloučeno, že některé zkoušky budou ve shodných dnech. Pokud byste se hlásili na dva programy a měli mít přijímací zkoušky ve stejný čas, kontaktujte sekretariát příslušné katedry.

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia - souhrn materiálů a jejich hodnocení Přihláška ke studiu

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na jeho webovách stránkách. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Uvolněná místa po uchazečích, kteří odřekli přijetí, jsou obsazována dalšími uchazeči dle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana či nikoliv. Děkan fakulty však nemá povinnost uvolněná místa dodatečně obsadit dalšími uchazeči.

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které nejsou v rozporu vydaného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé. Nelze tedy přihlížet k důvodům, jakými jsou např.:

 • velký zájem o studium zvoleného programu;
 • rodinná tradice;
 • výborné výsledky na střední škole (pokud nejsou uvedeny jako kritérium pro přijetí ke studiu děkanem fakulty pro příslušný program);
 • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky (pokud není stanoveno v podmínkách přijímacího řízení), absolvování přípravných kurzů;
 • pozdní příchod na písemnou přijímací zkoušku;
 • subjektivní pocity a dojmy týkající se přijímacího řízení;
 • stížnosti na místo konání přípravných kurzů;
 • momentální zdravotní indispozice;
 • řádně nedoložené onemocnění;
 • stížnosti na jazyk přijímací zkoušky;
 • sociální situace.

V odvolacím řízení nelze také vyhovět žádostem o přijetí na jiné studijní programy, ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia, do které již byli přijati uchazeči s lepším výsledkem v pořadí.

Odvolání musí být řádně vyplněné, a to včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění, a vlastnoručně podepsané. Odvolání bez vyplněného odůvodnění nebo pouze s větou „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ není dostatečné.

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Více informací naleznete zde.

Zápis do studia

Řádný termín zápisu ke studiu:

 • bude doplněno později - prezenční forma studia
 • bude doplněno později - kombinovaná forma studia

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se prostřednictvím e-mailu na adresu studijni@fss.muni.cz, a to nejpozději do dne termínu řádného zápisu. V případě přijetí na více programů uveďte, na které se chcete zapsat.

K zápisu přineste občanský průkaz a ověřenou kopii VŠ diplomu (netýká se absolventů MU). Pokud nebudete mít ještě vydaný diplom, předložíte potvrzení Vašeho studijního oddělení o absolvování bakalářského studia. Diplom odevzdáte po jeho obdržení.

Do navazujícího magisterského studia mohou být zapsáni pouze ti přijatí uchazeči, kteří již absolvovali bakalářské nebo magisterské vzdělání a získali příslušný titul.

Pokud jste získal/a Vaše předchozí vzdělání na vysoké škole, která není akreditovaná v České republice nebo na Slovensku, je nutné si pro zápis do studia nechat uznat rovnocennost tohoto vzdělání se vzděláním v České republice, tzv. nostrifikovat Vás bakalářský diplom. Toto uznání je možné přímo na Fakultě sociálních studií za poplatek 750 Kč, pro více informací, prosím, kontaktujte Mgr. Kláru Němečkovou 217236@muni.cz. Podrobnější informace naleznete také na našich webových stránkách.

U dokladu, prokazujícího nejvyšší dosažené vzdělání, vydaného jiným státem je většinou nutné vyšší ověření (apostila/superlegalizace), které je možné získat pouze v zemi, kde bylo dané vzdělání dokončeno. Jaké ověření potřebujete právě Vy najdete zde.

 

Studium v angličtině

Fakulta nabízí anglicky vyučované magisterské programy.
Přijímací řízení, podobně jako u některých českých magisterských programů, hodnotí zaslané motivační dopisy, životopisy a známky uchazečů.

V případě zájmu kontaktujte oddělení zahraničních vztahů na Fakultě sociálních studií: 549 491 914,  admission@fss.muni.cz.
Kontaktní osoba – Mgr. Klára Němečková.
Studium v angličtině není dotováno MŠMT, platí se poplatky za studium.

Veškeré informace i odkazy na stránky programů (oborů) najdete v anglické verzi webu.

Užitečné dokumenty

Chcete se zeptat? Podejte si přihlášku Podívejte se na materiály

Přijďte k nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.