Politologie

"Mocenské vztahy, zájmy, hierarchie a řád pod drobnohledem"

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Na co se politologie vlastně zaměřuje? Politologie je v první řadě vědou o politické moci. O tom, jak se moc získává, dělí mezi nejrůznější hráče, vykonává a reprodukuje. Politologové rozumí vztahům, které vznikají mezi aktéry politického procesu, dokáží v nich číst, orientovat se a do jisté míry je i předvídat.

Jako studenti politologie se budete učit o politice v Evropě, ČR i ve světě, o demokracii a nedemokracii, volbách, politickém marketingu, suverenitě, reprezentaci, volební geografii. Zároveň se naučíte provádět kvalitní politologický výzkum.

Čím je studium politologie v Brně specifické? Nejsme „politologický učňák“. Dáváme studentům svobodu v tom, co chtějí studovat. To vede k tomu, že naši absolventi nejsou jeden jako druhý. Naopak. Každý, kdo od nás odchází s diplomem, je svým způsobem originál.

Projevuje se to tím, že můžete studovat buď klasické jednooborové studium bez zvláštního zaměření, nebo můžete studovat specializaci Volební studia a politický marketing a v jejím rámci významně prohloubit znalosti a dovednosti v této praktické oblasti politiky. Případně se můžete zaměřit na jeden z různých studijních směrů – Demokratizace a lidská práva či  Česká politika.

Při studiu dále rozvinete schopnost pracovat s informacemi - vyhodnocovat je a dávat do souvislostí. Naučíte se porozumět světu, který vás obklopuje a z různých pohledů nazírat na jeho problémy. Předpokládáme, že se aktivní studenti mimo samotné studium zapojují do řady činností katedry – především výzkumných a popularizačních.

Někteří studenti již v magisterském stupni publikují své vědecké výstupy v časopisech či knihách. Jiní se zaměřují na popularizaci – z politologie vzešly studentské projekty, jež získaly celosvětová ocenění na soutěžích v USA – např. Fakescape či Zvol si info.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímáte se o politické dění ať už u nás, nebo v zahraničí a chcete dále prohlubovat své porozumění této oblasti?
  • Stojíte o náročné, ale zajímavé studium za férových podmínek?
  • Chcete chápat souvislosti fenoménu politické a ekonomické moci v nejrůznějších oblastech?
  • Chcete se naučit psát zajímavé texty o politice a jejím výzkumu?
  • Chcete umět kriticky zhodnotit argumenty jiných textů a diskutovat o nich?

Pokud souhlasně přikyvujete, už neváhejte a podejte přihlášku.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Praxe je povinná v rámci specializace Volební studia a politický marketing, a to v rozsahu 240 hodin. Cílem praxí je rozvinout znalosti a dovednosti získané při studiu o praktickou rovinu – ať už porozumění oblastem volebního procesu, přípravě a realizaci volebních kampaní a komunikačních strategií, zpracování kvantitativních dat apod.

jednooborovém studiu není stáž povinnou, ale doporučenou součástí studia politologie. Pro nejlepší uchazeče dále nabízíme každoročně Masarykovo stipendium pro nadané politology. To umožňuje stáže v nejrůznějších institucích: ústavních orgánech, státních úřadech, výzkumných institucích, agenturách politického marketingu apod. Pro výjimečné studenty zprostředkováváme také např. několikatýdenní stáže v USA během politických kampaní.

Uplatnění absolventů

Struktura studia, jeho obsah a možnost specializovat se a profilovat v užších oblastech vede k tomu, že naše absolventy nacházíme v různých sférách soukromého i státního sektoru – ve vlastních firmách, v agenturách pro politický marketing, v oblasti státní správy, bezpečnosti, v médiích, obchodních společnostech, bankách, jako aktéry podílející se na vzdělávací činnosti, v nevládních společnostech a podobně. Ostatně – přesvědčit se můžete v galerii našich absolventů: http://www.chcinapolitologii.cz

Podmínky přijetí

Uchazeč si vybírá ze dvou studijních plánů programu politologie: plánu jednooborového studia a plánu se specializací Volební studia a politický marketing. Uchazeč se může přihlásit do jednoho či do dvou studijních plánů, přičemž v přihlášce uchazeč zároveň indikuje, zda chce být do programu přijat navzdory tomu, že neuspěl ve svých preferencích, a fakulta, resp. přijímací komise, mu má určit studijní plán; nemá zájem o jiný studijní plán programu.

V 1. kole může být přijato maximálně 20 uchazečů v obou plánech dohromady.

Celkový maximální počet přijatých v obou kolech přijímacího řízení pro oba studijní plány dohromady je 40 studentů, kteří ovšem musí úspěšně absolvovat přijímací zkoušku (viz níže). Pro studijní plán jednooborového studia činí maximální počet přijatých 30, pro studijní plán se specializací Volební studia a politický marketing činí maximální počet přijatých 30.

Přijímací zkouška do studijního programu politologie, a to do obou plánů probíhá ve 2 kolech. V 1. kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč doručí na studijní oddělení FSS MU v termínu do 30. 11. 2019 (rozhoduje razítko pošty). Jedná se o: 1) motivační dopis, 2) strukturovaný životopis. Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v 1. kole rozhodnout o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději 2 týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky. Pokud uchazeč nezískal v 1. kole takové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, nebo žádné materiály nezaslal, absolvuje 2. kolo ve formě písemného testu, který se koná v lednu 2020.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů, pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 60 bodů.

Doporučená literatura

Literatura je dostupná na webové stránce Katedry politologie FSS MU: http://polit.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/pol/ (je totožná s literaturou k bakalářské státní závěrečné zkoušce politologie).

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Jako absolventi magisterského studia můžete pokračovat v doktorském studijním programu politologie v českém jazyce, nebo v anglicky vyučovaném programu Political Science.

Chcete vědět víc?

http://www.chcinapolitologii.cz

http://polit.fss.muni.cz/

http://www.chcinafss.cz

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: