Politologie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo jednooborově se specializací Volební studia a politický marketing.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Na co se politologie vlastně zaměřuje? Politologie je v první řadě vědou o politické moci. O tom, jak se moc získává, dělí mezi nejrůznější hráče, vykonává a reprodukuje. Politologové rozumí vztahům, které vznikají mezi aktéry politického procesu, dokáží v nich číst, orientovat se a do jisté míry je i předvídat.

Jako studenti politologie se budete učit o politice v Evropě, ČR i ve světě, o demokracii a nedemokracii, volbách, politickém marketingu, suverenitě, reprezentaci, volební geografii. Zároveň se naučíte provádět kvalitní politologický výzkum.

Čím je studium politologie v Brně specifické? Nejsme „politologický učňák“. Dáváme studentům svobodu v tom, co chtějí studovat. To vede k tomu, že naši absolventi nejsou jeden jako druhý. Naopak. Každý, kdo od nás odchází s diplomem, je svým způsobem originál.

Projevuje se to tím, že můžete studovat buď klasické jednooborové studium bez zvláštního zaměření, nebo můžete studovat specializaci Volební studia a politický marketing a v jejím rámci významně prohloubit znalosti a dovednosti v této praktické oblasti politiky.

Při studiu dále rozvinete schopnost pracovat s informacemi - vyhodnocovat je a dávat do souvislostí. Naučíte se porozumět světu, který vás obklopuje a z různých pohledů nazírat na jeho problémy. Předpokládáme, že se aktivní studenti mimo samotné studium zapojují do řady činností katedry – především výzkumných a popularizačních.

Někteří studenti již v magisterském stupni publikují své vědecké výstupy v časopisech či knihách. Jiní se zaměřují na popularizaci – z politologie vzešly studentské projekty, jež získaly celosvětová ocenění na soutěžích v USA – např. Fakescape či Zvol si info.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímáte se o politické dění ať už u nás, nebo v zahraničí a chcete dále prohlubovat své porozumění této oblasti?
  • Stojíte o náročné, ale zajímavé studium za férových podmínek?
  • Chcete chápat souvislosti fenoménu politické a ekonomické moci v nejrůznějších oblastech?
  • Chcete se naučit psát zajímavé texty o politice a jejím výzkumu?
  • Chcete umět kriticky zhodnotit argumenty jiných textů a diskutovat o nich?

Pokud souhlasně přikyvujete, už neváhejte a podejte přihlášku.

Mocenské vztahy, zájmy, hierarchie a řád pod drobnohledem

Praxe

Praxe je povinná v rámci specializace Volební studia a politický marketing, a to v rozsahu 240 hodin. Cílem praxí je rozvinout znalosti a dovednosti získané při studiu o praktickou rovinu – ať už porozumění oblastem volebního procesu, přípravě a realizaci volebních kampaní a komunikačních strategií, zpracování kvantitativních dat apod.

jednooborovém studiu není stáž povinnou, ale doporučenou součástí studia politologie. Pro nejlepší uchazeče dále nabízíme každoročně Masarykovo stipendium pro nadané politology. To umožňuje stáže v nejrůznějších institucích: ústavních orgánech, státních úřadech, výzkumných institucích, agenturách politického marketingu apod. Pro výjimečné studenty zprostředkováváme také např. několikatýdenní stáže v USA během politických kampaní.

Chcete vědět víc?

http://www.chcinapolitologii.cz

http://polit.fss.muni.cz/

http://www.chcinafss.cz

Uplatnění absolventů

Struktura studia, jeho obsah a možnost specializovat se a profilovat v užších oblastech vede k tomu, že naše absolventy nacházíme v různých sférách soukromého i státního sektoru – ve vlastních firmách, v agenturách pro politický marketing, v oblasti státní správy, bezpečnosti, v médiích, obchodních společnostech, bankách, jako aktéry podílející se na vzdělávací činnosti, v nevládních společnostech a podobně. Ostatně – přesvědčit se můžete v galerii našich absolventů: http://www.chcinapolitologii.cz

Podmínky přijetí

Uchazeč si vybírá ze dvou možností: jednooborového studia politologie a studia se specializací „Volební studia a politický marketing“. Uchazeč se může v rámci jedné přihlášky přihlásit do jednoho či do obou.

Přijímací zkouška do studijního programu politologie probíhá ve dvou kolech, přičemž první kolo není povinné.

V prvním kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč nahraje do e-přihlášky v termínu do 15. 5. 2024 (pro nástup do studia na podzim 2024). Jedná se o motivační dopis pro studium a krátký strukturovaný životopis. Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v prvním kole rozhodnout o odpuštění druhého kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky prvního kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději dva týdny před konáním druhého kola přijímací zkoušky.

Pokud uchazeč v prvním kole dostatečné bodové hodnocení nezískal (nebo požadované materiály neodevzdal), absolvuje druhé kolo ve formě písemného testu, který se koná v červnu 2024.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů v obou kolech přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 60 bodů. Výsledky z prvního a druhého kola přijímací zkoušky se nesčítají.

V prvním kole komise hodnotí materiály dodané uchazečem – strukturovaný životopis a motivační dopis. Při hodnocení se členové komise zaměřují primárně na dva aspekty. Na to, jaká je představa uchazeče o jeho budoucím studijním zaměření, příp. kariérním výhledu, a na to, jaké jsou uchazečovy aktivity (stáže, studijní pobyty, letní školy) nad rámec standardní studijní zátěže.

Písemný test ve druhém kole obsahuje celkem čtyři otevřené otázky, za každou z nich je možné získat 25 bodů.

Doporučená literatura

Povinná literatura k 2. kolu přijímací zkoušky je totožná s literaturou k bakalářské státní závěrečné zkoušce politologie a je dostupná na webové stránce Katedry politologie FSS MU: https://polit.fss.muni.cz/pro-studenty/informace-ke-statnim-zaverecnym-zkouskam.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Politologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.