Conflict and Democracy Studies

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Magisterský studijní program Conflict and Democracy Studies se zaměřuje na diskusi o rozmanitosti vztahů mezi demokratickým, autoritářským a totalitárním státním zřízením, pozornost tak věnujeme procesům demokratizace a konfliktům, které je mohou předcházet či provázet. Je nám více než zřejmé, že konflikt je charakteristikou, která je pro lidstvo či společnost typická, která je pohání vpřed, ale může vést i k záhubě. Boj o moc mezi lidmi propukl prakticky v okamžiku, kdy se lidé začali organizovat, kdy začali žít v hierarchizované společnosti a kdy pro sebe a své soukmenovce hledali v daném místě a čase to nejlepší zřízení. Proces hledání a způsob uplatňování moci někdy zahrnuje násilí; jindy jsou jednotlivé strany sporu dospět k akceptovatelným cílům mírovou cestou.

Klíčovou otázkou pro nás proto je, zda je možné demokratizovat (decentralizovat) různé (hluboce rozdělené) společnosti, aby se zároveň neprobudily či nepodnítily etnická, náboženská, nebo jiná plnutí. Neméně důležité je pak pochopit, jak a zda jsou pohrůžky násilím používání různé orgány a instituce k upevnění, udržení či dokonce prohloubení autokratických tendencí.

Současné dění ve světě všechny tyto otázky ještě více podtrhává a hledání odpovědí je stále více žádoucí. V současnosti jsme totiž svědky mnohých změn, v řadě států probíhá (či o to různé skupiny usilují) transformace demokratických společností. Za těmito procesy je mnoho faktorů, nicméně dříve či později se nutně objevuje diskuse o nezbytných kompromisech mezi bezpečností a osobní svobodou. V některých případech se objeví přijatelné řešení a demokratický charakter společnosti může být zachován. Jindy se to nezdaří, což otevírá cestu k posilování nedemokratických tendencí. Pochopení těchto procesů a situace ve světě obecně je pak nutnou podmínkou pro předcházení negativních jevů a tendencí. Je proto třeba se ptát, jak (národní) bezpečnosti ovlivňuje kvalitu demokracie a fungování demokratických institucí a jak kvalita demokracie ovlivňuje přístup k vnitrostátní a mezinárodní bezpečnosti.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina

Praxe

Program obsahuje praktickou složku – nepovinnou stáž ve státní či nestátní instituci (think-tanky, nevládní organizace atd.).

Uplatnění absolventů

Absolventi programu získávají schopnosti a dovednosti nezbytné pro úspěšné profesionální uplatnění v řadě profesních oblastí. Typickými pracovními příležitostmi jsou politicko-analytické a poradenské pracovní pozice, výzkumné a výukové pozice na vysokých školách, pozice ve státní správě, pozice v aparátu politických stran a pozice v diplomatických službách. Další vynikající možnosti pro profesní realizaci představují instituce Evropské unie a další mezinárodní organizace.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je předchozí vzdělání v oblasti sociálních a humanitních věd, případně práva či ekonomie. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků z předchozího studia, motivačních dopisů a dalších dokumentů a video pohovorů.

Kritéria hodnocení

Maximum 100 bodů (pro přijetí je minimum 60 b.) na základě zaslaných dokumentů a vstupních pohovorů.

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Absolvent programu může pokračovat v doktorském studiu politologie nebo jiného blízkého programu.

Chcete vědět víc?

http://conflictanddemocracy.eu

https://www.facebook.com/politologiefss

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: