Environmentální studia

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Studijní program Environmentální studia je koncipován interdisciplinárně a svým profilem odpovídá tomu, co je v zahraničí známo jako „environmental humanities“. Studentům umožňuje získání širokého rozhledu v problematice vazeb mezi společností a přírodním světem a schopnosti reflektovat naše výchozí pozice v otázkách problematiky ochrany životního prostředí a přírody. Pozornost věnuje sociálním, ekonomickým, politickým, právním, filosofickým, historickým, religionistickým a dalším souvislostem environmentálních problémů.

Magisterské studium je členěno do studijních bloků – zaměření. První blok je složen z povinných předmětů (metodologické předměty a předměty přibližující společenskovědní problematiku environmentálních otázek). Následující čtyři bloky sdružují tematicky orientované povinně volitelné předměty: A) Společenskovědní reflexe environmentálních problémů, B) Občanská sféra a politika, C) Město, venkov, krajina, D) Ekologická ekonomie.

Studium je výrazně interdisciplinárně zaměřeno. Probíhá tedy jak ve formě tradičních přednášek a seminářů, tak i v podobě praxí, netradičních způsobů výuky a častých exkurzí. Na katedře panuje neformální atmosféra, vyučuje zde řada externistů z praxe a různých vědeckých odvětví.

Katedra je v České republice jednoznačně největší pracoviště zabývající se environmentální tématikou z hlediska humanitních věd. A to jak co do počtu pedagogů, přednášek a studentů, tak i v nabídce všech tří stupňů vysokoškolského studia – bakalářského, magisterského i doktorského. Katedra má výrazné napojení na mezinárodní kontext, máme dlouhodobou spolupráci s několika univerzitami ve Vídni, dvěma v Barceloně, Varšavě, ale i v dalších zemích, jako je Rakousko, Německo, Norsko, USA nebo Indie.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Chcete pokračovat v magisterském studiu humanitního zaměření s velkým důrazem na přírodu?
  • Preferujete ve vzdělávání kombinaci jak teoretických, tak i prakticky zaměřených předmětů?
  • Láká vás prožít studium nejen v učebnách, ale i v terénu během praxí v institucích nebo na exkurzích?
  • Jste absolventi jiného zaměření, než je environmentalistika, ale i tak je pro vás příroda středem zájmů?
Odpovídáte kladně? Pak je studium programu Environmentální studia určeno právě vám! Není nutné mít absolvovaný bakalářský program, vítáme i studenty z jiných oborů, a to nejen z oblasti humanitních či sociálních věd, ale i z přírodních věd apod.

„Nechybíme, následujeme-li přírodu.“ Michel De Montaigne

Praxe

Studenti mají možnost zúčastnit se během studia 100 hodin individuální praxe dle vlastního výběru v organizacích spojených s environmentální problematikou. Jejich kroky na praxích míří nejčastěji do nevládních organizací, státních institucí nebo organizací spojených s environmentálně zaměřeným podnikáním apod.

Chcete vědět víc?

https://humenv.fss.muni.cz/

https://humenv.fss.muni.cz/mgr/o-studiu

Uplatnění absolventů

Úspěšní absolventi se uplatní v široké řadě profesí. Od pozic ve státní správě a samosprávě, přes vedení environmentálně zaměřených soukromých podnikatelských aktivit až po kariéru v nevládních ekologických a občanských organizacích.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se koná v červnu 2024 a tvoří ji písemný test formou třiceti uzavřených otázek s jednou správnou odpovědí a třech otevřených otázek. Ověří základní znalosti o společenských a přírodovědných aspektech environmentální tématiky, všeobecný rozhled a orientaci v doporučené literatuře k přijímací zkoušce. Zároveň testuje schopnost porozumět společensko-vědně orientovanému textu a úroveň studijních předpokladů uchazeče. Bez přijímací zkoušky může být přijat uchazeč, který absolvoval bakalářský program Environmentální studia na FSS MU a u státní závěrečné zkoušky dosáhl průměru do 1,5 včetně (podle zásad ECTS do hodnocení "B" včetně). U dvouoborového/sdruženého studia se do celkového průměru započítává i hodnocení ze státní závěrečné zkoušky na druhém oboru/vedlejšího studijního plánu.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů, pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 60 bodů.

Doporučená literatura

  1. STORCH, D., MIHULKA, S. Úvod do současné ekologie. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-462-1.;
  2. DOLNÝ a kol.: Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. 2004. Dostupné z: https://humenv.fss.muni.cz/media/3127288/skripta_moderni_trendy.pdf


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Environmentální studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.