Environmentální studia

„Nechybíme, následujeme-li přírodu.“ Michel De Montaigne

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2020

Co se naučíte

Magisterský studijní program Environmentální studia otevíráme pro absolventy a absolventky společenskovědních i přírodovědných bakalářských (i magisterských) programů věnujících se problematice životního prostředí a dále s touto problematikou propojených vědních oblastí. Nabízíme široký rozhled v problematice vazeb mezi společností a přírodním světem a dále schopnost reflektovat (nejen) svoje výchozí pozice v otázkách problematiky ochrany životního prostředí a přírody. Během dvouletého prezenčního studia tak věnujeme zásadní pozornost otázkám sociálních, ekonomických, politických, právních, filosofických, historických, religionistických a dalších souvislostech environmentálních problémů.

Studium v návaznosti na bakalářský stupeň dále prohlubuje interpersonální a intrapersonální kompetence studentů. Připravuje je tak na řízení malých i větších týmů, schopnost reflektovat úspěchy i neúspěchy a na základě této reflexe měnit strategie přístupu k řešení problémů.

Zásadní důraz je pak kladen na schopnost propojovat problematiku společenskovědního k otázkám environmentálních problémů a schopnost zhodnotit kvalitu informací, které z obou stran vědeckého spektra o vybraném problému přicházejí.

Magisterské studium je pro přehlednost členěno do studijních bloků – zaměření. První blok sestává z povinných předmětů, které musí absolvovat každý student bez ohledu na své studijní zaměření. Jako příklad můžeme uvést rozšiřující metodologické předměty (Kvantitativní výzkum v environmentalistice, Kvalitativní výzkum v environmentalistice, ad.) nebo předměty přibližující normativní problematiku environmentálních otázek (Environmentální etika II., Estetické vnímání přírody). Následující čtyři bloky sdružují tematicky orientované povinně volitelné předměty tak, že jejich absolvování umožní studentovi dobrou orientaci ve zvoleném úžeji orientovaném tématu (tři z těchto čtyřech studijních bloků – zaměření přitom navazují na studijní zaměření Bc. studia a dále jej rozvíjejí). Jedná se o:

A) Společenskovědní reflexe environmentálních problémů (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Kulturní environmentalistika)

B) Občanská sféra a politika (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Občanská angažovanost a veřejná správa)

C) Město, venkov, krajina (urbánní a rurální pohled na environmentální problematiku) – není návaznost na Bc. studijní zaměření

D) Ekologická ekonomie (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Sociálně – ekologické podnikání)

Všechny čtyři bloky jsou přitom nepovinné. Jejich hlavním cílem je umožnit studentům lepší orientaci v jednotlivých oblastech vědeckého a výukového zaměření katedry a jejích studijních programů.

Praxe

Cílem předmětu praxe je umožnit studentům seznámit se s charakterem a organizací instituce a s náplní její činnosti či s vybranými projekty, pomoci získat reálnou představu o případném budoucím zaměstnání a také umožnit studentům konfrontovat získané teoretické poznatky v praxi.

Praxe je povinná a zapisuje se jako kurz HEN408 Odborné praxe. Studující má povinnost absolvovat min. 100 hodin praxe ve vybrané instituci. Praxe je vykonávána pravidelně buď v průběhu semestru anebo v souvislém bloku minimálně 2,5 týdne (dle domluvy s danou institucí, kde je praxe vykonávána). Instituce, v nichž praxe probíhá, by měly mít spojitost s environmentální oblastí a mohou být jak státní (městské či krajské úřady, výzkumné instituce, CHKO), tak nestátní (nevládní environmentální organizace, environmentálně zaměřený podnik či farma atp.)

Chcete vědět víc?

https://humenv.fss.muni.cz/

https://humenv.fss.muni.cz/mgr/o-studiu

Uplatnění absolventů

Cílem studia je jak příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných ve své praxi reflektovat environmentální tématiku, tak budoucích řídících pracovníků, zejm. v oblastech environmentální sociologie, ekologické ekonomie, environmentální výchovy či komunikace environmentálních témat. Tito odborníci a řídící pracovníci budou mít jak znalosti přírodovědných souvislostí environmentálních problémů, tak kontext společenské podmíněnosti těchto problémů. Díky tomu budou připraveni získat a úspěšně vykonávat zaměstnání v poměrně širokém spektru organizací řešících z různých hledisek environmentální problémy: od pozic ve státní správě a samosprávě, přes vedení environmentálně zaměřených soukromých podnikatelských aktivit až po pozice v nevládních ekologických a občanských organizacích.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se koná v červnu 2020 a tvoří ji písemný test. Formou multiple choice a otevřených otázek ověří základní znalosti o společenských a přírodovědných aspektech environmentální tématiky, všeobecný rozhled a orientaci v doporučené literatuře k přijímací zkoušce. Zároveň testuje schopnost porozumět společensko-vědně orientovanému textu a úroveň studijních předpokladů uchazeče. Bez přijímací zkoušky může být přijat uchazeč, který absolvoval bakalářský obor Environmentální studia a u SZZ dosáhl průměru do 1,5 včetně (podle zásad ECTS do hodnocení "B" včetně).

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia činí 100 bodů.

Doporučená literatura

  1. STORCH, D., MIHULKA, S. Úvod do současné ekologie. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-462-1.;
  2. KOHÁK, E. Zelená svatozář – kapitoly z ekologické etiky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 80-85850-86-9;
  3. LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví : Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno : Doplněk, 2003. ISBN: 80-7239-149-6;
  4. DOLNÝ a kol.: Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. 2004. Dostupné z: https://humenv.fss.muni.cz/media/3127288/skripta_moderni_trendy.pdf

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. ledna –
30. dubna 2020
Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: