Environmentální studia

„Nechybíme, následujeme-li přírodu.“ Michel De Montaigne

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Magisterský studijní program Environmentální studia otevíráme pro absolventy a absolventky společenskovědních i přírodovědných bakalářských (i magisterských) programů věnujících se problematice životního prostředí a dále s touto problematikou propojených vědních oblastí. Nabízíme široký rozhled v problematice vazeb mezi společností a přírodním světem a dále schopnost reflektovat (nejen) svoje výchozí pozice v otázkách problematiky ochrany životního prostředí a přírody. Během dvouletého prezenčního studia tak věnujeme zásadní pozornost otázkám sociálních, ekonomických, politických, právních, filosofických, historických, religionistických a dalších souvislostech environmentálních problémů.

Studium v návaznosti na bakalářský stupeň dále prohlubuje interpersonální a intrapersonální kompetence studentů. Připravuje je tak na řízení malých i větších týmů, schopnost reflektovat úspěchy i neúspěchy a na základě této reflexe měnit strategie přístupu k řešení problémů.

Zásadní důraz je pak kladen na schopnost propojovat problematiku společenskovědního k otázkám environmentálních problémů a schopnost zhodnotit kvalitu informací, které z obou stran vědeckého spektra o vybraném problému přicházejí.

Magisterské studium je pro přehlednost členěno do studijních bloků – zaměření. První blok sestává z povinných předmětů, které musí absolvovat každý student bez ohledu na své studijní zaměření. Jako příklad můžeme uvést rozšiřující metodologické předměty (Kvantitativní výzkum v environmentalistice, Kvalitativní výzkum v environmentalistice, ad.) nebo předměty přibližující normativní problematiku environmentálních otázek (Environmentální etika II., Estetické vnímání přírody). Následující čtyři bloky sdružují tematicky orientované povinně volitelné předměty tak, že jejich absolvování umožní studentovi dobrou orientaci ve zvoleném úžeji orientovaném tématu (tři z těchto čtyřech studijních bloků – zaměření přitom navazují na studijní zaměření Bc. studia a dále jej rozvíjejí). Jedná se o:

A) Společenskovědní reflexe environmentálních problémů (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Kulturní environmentalistika)

B) Občanská sféra a politika (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Občanská angažovanost a veřejná správa)

C) Město, venkov, krajina (urbánní a rurální pohled na environmentální problematiku) – není návaznost na Bc. studijní zaměření

D) Ekologická ekonomie (toto studijní zaměření navazuje na Bc. zaměření Sociálně – ekologické podnikání)

Všechny čtyři bloky jsou přitom nepovinné. Jejich hlavním cílem je umožnit studentům lepší orientaci v jednotlivých oblastech vědeckého a výukového zaměření katedry a jejích studijních programů.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Cílem předmětu praxe je umožnit studentům seznámit se s charakterem a organizací instituce a s náplní její činnosti či s vybranými projekty, pomoci získat reálnou představu o případném budoucím zaměstnání a také umožnit studentům konfrontovat získané teoretické poznatky v praxi.

Praxe je povinná a zapisuje se jako kurz HEN408 Odborné praxe. Studující má povinnost absolvovat min. 100 hodin praxe ve vybrané instituci. Praxe je vykonávána pravidelně buď v průběhu semestru anebo v souvislém bloku minimálně 2,5 týdne (dle domluvy s danou institucí, kde je praxe vykonávána). Instituce, v nichž praxe probíhá, by měly mít spojitost s environmentální oblastí a mohou být jak státní (městské či krajské úřady, výzkumné instituce, CHKO), tak nestátní (nevládní environmentální organizace, environmentálně zaměřený podnik či farma atp.)

Uplatnění absolventů

Cílem studia je jak příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných ve své praxi reflektovat environmentální tématiku, tak budoucích řídících pracovníků, zejm. v oblastech environmentální sociologie, ekologické ekonomie, environmentální výchovy či komunikace environmentálních témat. Tito odborníci a řídící pracovníci budou mít jak znalosti přírodovědných souvislostí environmentálních problémů, tak kontext společenské podmíněnosti těchto problémů. Díky tomu budou připraveni získat a úspěšně vykonávat zaměstnání v poměrně širokém spektru organizací řešících z různých hledisek environmentální problémy: od pozic ve státní správě a samosprávě, přes vedení environmentálně zaměřených soukromých podnikatelských aktivit až po pozice v nevládních ekologických a občanských organizacích.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se koná v lednu 2020 a tvoří ji písemný test. Formou multiple choice a otevřených otázek ověří základní znalosti o společenských a přírodovědných aspektech environmentální tématiky, všeobecný rozhled a orientaci v doporučené literatuře k přijímací zkoušce. Zároveň testuje schopnost porozumět společensko-vědně orientovanému textu a úroveň studijních předpokladů uchazeče. Bez přijímací zkoušky může být přijat uchazeč, který absolvoval bakalářský obor Environmentální studia a u SZZ dosáhl průměru do 1,5 včetně (podle zásad ECTS do hodnocení "B" včetně).

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia činí 100 bodů.

Doporučená literatura

  1. STORCH, D., MIHULKA, S. Úvod do současné ekologie. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-462-1.;
  2. KOHÁK, E. Zelená svatozář – kapitoly z ekologické etiky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 80-85850-86-9;
  3. LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví : Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno : Doplněk, 2003. ISBN: 80-7239-149-6;
  4. DOLNÝ a kol.: Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. 2004. Dostupné z: https://humenv.fss.muni.cz/media/3127288/skripta_moderni_trendy.pdf

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Pokud chtějí absolventi pokračovat ve studiu dále na doktorském stupni, nabízí naše katedra i další možnost vzdělávání na této úrovni. Již dekádu probíhá na naší katedře doktorské studium, které je nyní akreditováno i jako samostatný program pod názvem Environmentální studia. Stejně jako v magisterském stupni, i zde je možnost (nikoliv však povinnost) studovat ve třech různých zaměřeních - Environmentální aspekty města a krajiny, Proenvironmentální chování a jednání a Environmentální ekonomie. Doktorské studium směřuje především k uplatnění absolventů v akademické sféře, ale pamatuje i na uplatnění v managementu státních i nevládních institucí a organizací. Příprava na magisterském stupni umožňuje absolventům pokračovat i v doktorském studiu na jiných oborech fakulty i jiných společenskovědně zaměřených fakultách a oborech.

Chcete vědět víc?

https://humenv.fss.muni.cz/

https://humenv.fss.muni.cz/mgr/o-studiu

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: