Mezinárodní vztahy

PEACE THROUGH STRENGTH.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2021

Co se naučíte

Jádro studijního programu Mezinárodní vztahy je obsaženo v osmi povinných předmětech, které ztělesňují zaměření Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na mezinárodní bezpečnost a mezinárodní politickou ekonomii.

Jsou jimi následující kurzy: Mezinárodní politická ekonomie, Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích, Strategická studia a bezpečnost, Geopolitika: teorie a reálie, Mezinárodní instituce, Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie, Kvalitativní metody mezinárodních vztahů a Úvod do kvantitativních metod.

Program klade značný důraz na rozvoj kompetencí v cizích jazycích, zejména v angličtině. K výuce povinně volitelných předmětů jsou každoročně zváni odborníci ze zahraničí. Na katedře pravidelně působí dva až tři zahraniční hostující profesoři za semestr. Studující mají také možnost rozvíjet svoje jazykové kompetence v jazyce francouzském, německém, ruském a španělském absolvováním kurzů poskytovaných Centrem jazykového vzdělávání naší univerzity.

Studentkám a studentům je otevřena bohatá nabídka možností studovat v zahraničí, zejména v rámci programu Erasmus+. Důraz na e-learning umožňuje kvalitní individuální přípravu a zároveň zajišťuje rychlou a efektivní komunikaci mezi studujícími a vyučujícími. Zájemci se také mohou zapojit do výzkumných projektů na katedře formou specifického výzkumu.

Systematické zdokonalování ve výzkumných technikách a v analýze sociálních dat připraví naše absolventy ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Zároveň zvýší jejich šance jak na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné doktorské studium v globální akademické konkurenci.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás mezinárodní politika?
 • Učíte se rádi cizí jazyky?
 • Chcete pracovat v mezinárodním týmu?
 • Láká vás prožít část studia v zahraničí?
 • Uvažujete o práci v diplomacii, mezinárodních organizacích, neziskovém sektoru, státní správě nebo korporátní sféře?

Pokud odpovídáte kladně, neváhejte a podejte si přihlášku!

Předchozí bakalářské studium politologie, mezinárodních vztahů nebo evropských studií je vítáno, avšak není nezbytnou podmínkou pro studium mezinárodních vztahů na magisterském stupni.

Praxe

Praktické stáže jsou na katedře vnímány jako zásadní prostředek pro získávání nových poznatků, dovedností a zkušeností. Zároveň jsou stáže vynikající příležitostí pro ověřování a aplikaci vědomostí a dovedností získaných v dosavadním studiu. Jsou proto všestranně podporovány způsobem organizace studia a studující za ně získávají adekvátní množství ECTS. Zahraniční pracovní pobyty mohou studentky a studenti realizovat především ve státech Evropské unie.

Katedra soustavně rozšiřuje existující bohatou nabídku příležitostí pracovních stáží a zahraničních pracovních pobytů. Dosavadní síť partnerů dobře pokrývá klíčové mezinárodní organizace, ústřední orgány státní správy, ministerstva a soukromý sektor v oblasti energetiky.

Chcete vědět víc?

Více informací na http://mve.fss.muni.cz/

Infosheet o programu ke stažení: https://mve.fss.muni.cz/media/3221328/infosheet-web_1.jpg

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v řadě zajímavých a náročných profesních oblastí, hlavně však ve státní správě, v diplomatických službách, ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v neziskové sféře, v aparátu politických stran, v novinářské profesi, v projektovém managementu ve vztahu k EU a na půdě mezinárodních institucí.

Velmi významnou možností uplatnění absolventů je korporátní sféra, zejména velké nadnárodní společnosti. Absolvování praktických stáží velmi zvyšuje šanci na atraktivní pracovní pozici po skončení vysoké školy.

Podmínky přijetí

Pozor: aktualizace podmínek přijetí pro podzim 2021 vzhledem ke koronavirové situaci. Bližší informace jsou dostupné na https://www.fss.muni.cz/media/3309848/podminky-prijimaci-rizeni-do-navazujicich-magisterskych-studijnich-programu-podzim-2021_jp.pdf

Přijímací zkouška probíhá ve 2 kolech. V 1. kole přijímací komise posuzuje materiály, které mohli uchazeči nahrát do e-přihlášky v termínu do 30. 4. 2021. Jedná se o:

 1. Motivační dopis (V rozsahu 600 – 800 slov, měl by obsahovat informace: Jaká je vaše motivace ke studiu programu a co si od studia slibujete? Jaké jsou vaše profesní plány po jeho případném absolvování. Co od programu v tomto ohledu očekáváte? Co vás předurčuje ke studiu programu, jaké nadstandardní zkušenosti, dovednosti a kvality z vás činí kvalifikovaného uchazeče pro studium na FSS (například minulé praxe atd.) a jaký bude Váš přínos pro FSS?
 2. Strukturovaný životopis
 3. Transkript předmětů (absolvovaných na bakalářském stupni studia včetně hodnocení)
 4. Bakalářská práce (Postačuje i neobhájená práce, či její pracovní verze, pokud ještě nedošlo k jejímu odevzdání.)

Na základě posouzení a bodového ohodnocení nahraných materiálů může komise již v 1. kole rozhodnout o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději 2 týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky. Pokud uchazeč nezíská v 1. kole takové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, nebo žádné materiály nezaslal, absolvuje 2. kolo ve formě písemného testu, který se koná v červnu 2021.

Požadavky pro přijímací zkoušku: Problematika mezinárodních vztahů na úrovni bakalářského stupně oboru Mezinárodní vztahy na FSS MU.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Doporučená literatura

 • Barša, Pavel (2007): Síla a rozum: Spor realismu a idealismu v moderním politickém myšlení. Praha: Filosofia.
 • Baylis, John – Smith, Steve – Owens, Patricia (2011): The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press.
 • Drulák, Petr (2003): Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
 • Hollis, Martin, Smith, Steve (2000): Teorie mezinárodních vztahů, CDK, Brno.
 • Kratochvíl, Petr – Drulák, Petr (2009): Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
 • Kissinger, Henry A. (1999): Umění diplomacie. Praha: Prostor.
 • Kořan, Michal (2013): Česká zahraniční politika. Brno: Muni Press.
 • Kuchyňková, Petra.; Suchý, Petr (eds.): Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? MPÚ MU, Brno 2005.
 • Pavel Pšeja (ed.), Petr Suchý (ed.), Oldřich Krpec (ed.), Zdeněk Kříž (ed.) 2015. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Brno: CDK.
 • Veselý, Zdeněk (2007): Dějiny mezinárodních vztahů. Plzeň.
 • Waisová, Šárka (2002): Úvod do studia mezinárodních vztahů. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Mezinárodní vztahy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.