Mezinárodní vztahy

PEACE THROUGH STRENGTH.

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Cílem magisterského studia programu Mezinárodní vztahy je prohloubení znalostí o mezinárodních vztazích a světové politice získaných na bakalářském stupni studia. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj schopností analyzovat, vyhodnocovat, interpretovat a chápat teoretické aspekty studovaných empirických problematik a vše kriticky reflektovat při expertní činnosti. Jedná se zejména o moderní teorie mezinárodních vztahů, bezpečnostně-strategickou, ekonomickou, energetickou, právní a sociální dimenzi mezinárodních vztahů a zahraniční politiku klíčových aktérů. Systematické zdokonalování ve výzkumných technikách a v analýze sociálních dat, využívající moderní formalizované statistické, komparativní a interpretační postupy, připraví studenty ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Obecným cílem programu je systematickým důrazem na rozvoj analytických dovedností studující dobře připravit jak na uplatnění na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné doktorské studium v globální akademické konkurenci.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Praxe u všech typů potenciálních zaměstnavatelů studentů programu je volitelnou součástí studia. Katedra bude kultivovat a rozšiřovat existující bohatou nabídku příležitostí pracovních stáží a zahraničních pracovních pobytů pro zájemce ze strany studujících.

Uplatnění absolventů

Absolventi programu se uplatní v řadě profesních oblastí, zejména však: ve státní správě a v diplomatických službách, ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran, v novinářské profesi a na půdě mezinárodních organizací. Velmi významnou možností uplatnění absolventů je korporátní sféra, zejména velké nadnárodní korporace.

Podmínky přijetí

Písemná přijímací zkouška (otevřené otázky) se koná v lednu 2020. Upozorňujeme, že ve stejnou dobu bude probíhat přijímací zkouška do programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost.

Požadavky pro přijímací zkoušku:

Problematika mezinárodních vztahů na úrovni bakalářského stupně oboru Mezinárodní vztahy na FSS MU.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Doporučená literatura

 • Barša, Pavel (2007): Síla a rozum: Spor realismu a idealismu v moderním politickém myšlení. Praha: Filosofia.
 • Baylis, John – Smith, Steve – Owens, Patricia (2011): The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press.
 • Drulák, Petr (2003): Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
 • Hollis, Martin, Smith, Steve (2000): Teorie mezinárodních vztahů, CDK, Brno.
 • Kratochvíl, Petr – Drulák, Petr (2009): Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
 • Kissinger, Henry A. (1999): Umění diplomacie. Praha: Prostor.
 • Kořan, Michal (2013): Česká zahraniční politika. Brno: Muni Press.
 • Kuchyňková, Petra.; Suchý, Petr (eds.): Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? MPÚ MU, Brno 2005.
 • Pavel Pšeja (ed.), Petr Suchý (ed.), Oldřich Krpec (ed.), Zdeněk Kříž (ed.) 2015. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Brno: CDK.
 • Veselý, Zdeněk (2007): Dějiny mezinárodních vztahů. Plzeň.
 • Waisová, Šárka (2002): Úvod do studia mezinárodních vztahů. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Ti nejlepší absolventi magisterského studijního programu mezinárodních vztahů budou připraveni nastoupit do doktorského studia (po splnění podmínek přijetí) v programu nebo blízkých disciplín jak v ČR, tak v zahraničí. Na FSS MU je možné pokračovat v doktorském programu Mezinárodní vztahy a evropská politika.

Chcete vědět víc?

Více informací na http://mve.fss.muni.cz/

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: