Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Energy matters.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Energetika prostupuje všechny aspekty fungování moderní společnosti. Závislost na dodávkách z nestabilních zemí, změna klimatu, dostupnost energie pro všechny skupiny obyvatel – to vše dělá z energetické politiky důležitou součást zahraniční, bezpečnostní, environmentální i sociální politiky.

V posledních letech proto v institucích, firmách i neziskovém sektoru roste poptávka po absolventech, kteří jsou schopni propojovat znalosti z různých oborů a orientovat se v rychle se měnícím prostředí energetiky. Tuto poptávku pokrývá v regionu širší střední Evropy jen jeden studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost.

Unikátní interdisciplinární struktura programu a diskusní forma výuky pomáhá studentům plně rozvíjet jejich potenciál a uplatnit se v praxi ještě před dokončením studia.

Je studium programu pro vás?

 • Jste zvyklí přemýšlet nad tím, co děláte, a dávat do své práce i něco nad rámec nutného minima?
 • Berete vysokou školu jako něco víc, než cestu k diplomu?
 • Vidíte smysl v přípravě na přednášky a v moderovaných seminárních diskusích?
 • Vadí vám masové vzdělávání a hledáte studijní program, kde se vám přednášející budou věnovat? Kde na svou práci dostanete zpětnou vazbu, jejímž cílem není mít rychle odškrtnuto, ale pomoci vám se zlepšit?
 • Dlouho jste si nebyli jistí, čemu přesně se chcete věnovat, ale nyní byste už konkrétnější směr uvítali?
 • V bakalářském studiu jste si vybrali sociální vědy, ale teď vás zajímají i jiné aspekty fungování společnosti?
 • Nebo jste si vybrali čistě technický obor, ale teď vás zajímají i širší společenské souvislosti?

Jestli odpovídáte kladně, podejte si přihlášku! Program nevyžaduje specifické předchozí vzdělání, s úspěchem u nás studují bakalářští absolventi společenských věd, ekonomie, přírodních a technických věd.

Praxe

Prakticky orientované předměty, výjezdy na exkurze do institucí, firem a jejich technických provozů jsou nedílnou součástí programu. Stáže a praxe si studenti mohou domluvit individuálně, v průběhu praktických předmětů nebo s pomocí absolventů programu v rámci uzavřené facebookové skupiny.

Studenti mohou rovněž využít více než deseti stipendijních programů, přes které lze vycestovat na studijní nebo pracovní pobyt do více než 150 zemí světa.

Chcete vědět víc?

http://mveb.fss.muni.cz/

Infosheet o programu ke stažení: https://mve.fss.muni.cz/media/3221451/new_infosheet-web_mveb.jpg

Uplatnění absolventů

Díky širokému rozhledu a rozvinutému kritickému myšlení se absolventi uplatňují zejména v analytických profesích v rámci oddělení pro strategie a mezinárodní spolupráci ve firmách a institucích, v konzultačních společnostech, v neziskových a zájmových organizacích a ve vědě a výzkumu.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2020)

Písemná přijímací zkouška, sestávající z pěti otevřených otázek, se koná 22. 6. 2020.

Požadavky pro přijímací zkoušku: Problematika mezinárodních vztahů na úrovni bakalářského stupně oboru Mezinárodní vztahy na FSS MU s přihlédnutím k problematice energetiky.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů, kdy 60 bodů je minimální počet potřebný k úspěchu ve zkoušce.

Doporučená literatura

Literatura sleduje základní tematické okruhy, shrnuté níže.

 1. Teorie mezinárodních vztahů
 • Základní východiska a specifika hlavních teorií MVZ: realismu, liberalismu, marxismu, konstruktivismu a postpozitivistických teorií.
 • Velké debaty v historii MVZ.
 • Základy mezinárodní politické ekonomie.

Literatura

(Baylis & Smith, 2001, stránky 141-252, 277-298)

(Drulák, 2003, stránky 134-144)

 1. Metody a techniky výzkumu MVZ
 • Princip kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
 • Základní kroky návrhu výzkumu (research design): výběr tématu, výzkumná otázka/hypotéza, konceptualizace, operacionalizace, indikátory.
 • Případová studie.

Literatura

(Punch, 2008)

(Drulák, Epistemologie, ontologie a operacionalizace, 2008)

(Kořan, 2008)

(Karlas, 2008)

 1. Dějiny mezinárodních vztahů
 • Milníky vývoje mezinárodního systému v letech 1648 – 1914.
 • Moderní dějiny a klíčové události v mezinárodních vztazích od roku 1914.
 • Změny polarity mezinárodního systému ve 20. století.
 • Klíčové mezinárodní organizace a jejich rozvoj ve 20. století: OSN, mezinárodní ekonomické organizace, bezpečnostní organizace a aliance.

Literatura

(Skřivan, 1999, stránky 7-13, 89-132,165-171, 220-250)

(Moravcová, Bělina, & Pečenka, 1994, stránky 23-35)

(Plechanovová & Fidler, 1997, stránky 1-204)

(Krause & Nye, 1975)

 1. Evropská unie
 • Milníky vývoje evropské integrace.
 • Mechanismy fungování EU (instituce a schvalovací procesy).
 • Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU.
 • Vznik a vývoj vnitřního trhu EU.

Literatura

(Fiala & Pitrová, 2009, stránky 47-202,421-440)

(Thym, 2011)

 1. Základy energetické bezpečnosti
 • Hlavní události světové energetiky ve 20. století (rozvoj ropného průmyslu, nástup jaderné energie, nacionalizace ropného průmyslu, ropné šoky, nástup obnovitelných zdrojů a klimatických politik).
 • Energetické organizace (IEA, OPEC).
 • Environmentální a energetická dimenze Evropské unie.

Literatura

(Smil, 2000)

(Scott, 1994, stránky 27-44)

(Smith)

(Fiala & Pitrová, 2009, stránky 492-502)

Literatura

 • Baylis, J., & Smith, S. (2001). The Globalization of World Politics. Oxford: Oxford University Press.
 • Drulák, P. (2003). Teorie Mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
 • Drulák, P. (2008). Epistemologie, ontologie a operacionalizace. V P. Drulák, Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (stránky 14-28). Praha: Portál.
 • Fiala, P., & Pitrová, M. (2009). Evropská unie. Brno: CDK.
 • Karlas, J. (2008). Komparativní případová studie. V P. Drulák, Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (stránky 62-91). Praha: Portál.
 • Kořan, M. (2008). Jednopřípadová studie. V P. Drulák, Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (stránky 29-61). Praha: Portál.
 • Krause, L. B., & Nye, J. S. (1975). Reflections on the Economics and Politics of International Economic Organizations. International Organization, 29(1), stránky 323-342.
 • Moravcová, D., Bělina, P., & Pečenka, M. (1994). Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941. Praha: ISE.
 • Plechanovová, B., & Fidler, J. (1997). Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku.
 • Punch, K. F. (2008). Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál.
 • Scott, R. (1994). The History of the IEA: Origins and Structure. Načteno z International Energy Agency: http://www.iea.org/Textbase/nppdf/free/1-ieahistory.pdf
 • Skřivan, A. (1999). Evropská politika 1648-1914. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml.
 • Smil, V. (2000). Energy in the Twentieth Century: Resources, Conversions, Costs, Uses, and Consequences. Načteno z Vaclav Smil System Consulting: http://www.vaclavsmil.com/wp-content/uploads/docs/smil-article-2000-aree2000-1.pdf
 • Smith, J. L. (nedatováno). Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) . Načteno z http://jsmith.cox.smu.edu/papers_research/OPEC%20(Princeton%20Encyclopedia).pdf
 • Thym, D. (2011). The Intergovernmental Constitution of the EU's Foreign, Security & Defence Executive. European Constitutional Law Review, 7(3), stránky 453-480.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: