Sociologie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo jednooborově se specializací (Genderová studia, Populační studia nebo Sociální antropologie).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Sociologie je oborem rozvíjejícím zvědavost a zvídavost. Učí nás vidět nové věci nebo ty staré vnímat trochu jinak. V průběhu studia se setkáte jak s klasickými sociologickými tématy, tak i s novými aktuálními fenomény, jako je sociologie měnících se měst, stárnutí populací, rostoucí populismus, digitální technologie a další.

Magisterský program je navržen ve čtyřech studijních plánech: sociologie, populační, studia, sociální antropologie a genderová studia. Získané teoretické a výzkumné dovednosti si budete moci vyzkoušet i prakticky při výzkumu v rámci metodologických kurzů a kurzů specializovaných na různé oblasti (sociologie věcí a materiální kultury, sexualita a intimita, migrace, veřejný prostor atd.).

Magisterské studium sociologie je založeno na práci v menších seminárních skupinách, kde studující diskutují probíraná témata, zpracovávají praktické úkoly a získávají zpětnou vazbu od spolužáků i od vyučujících. Při studiu vás čeká systematický výcvik ve výzkumných technikách a v analýze dat, při kterém využijete moderní statistické a interpretační postupy. Připraví vás k samostatné výzkumné činnosti a k expertní práci. Velký důraz na výzkumné postupy, metody a techniky výzkumu je pro sociologii příznačný a odlišuje ji od řady dalších studijních programů.

Studium sociologie také rozvíjí komunikační a analytické schopnosti nebo jazykové kompetence (zejména angličtinu), které jsou žádány v poradenství, mezinárodním obchodu, žurnalistice, diplomacii, řízení podniků, neziskovém sektoru, státní správě, marketingu a PR, péči o životní prostředí, advokacii a soudnictví, lékařství, pedagogice, politice a mnoha dalších oborech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás přemýšlet o věcech, které nás obklopují a přicházet na kloub tomu, jak fungují?
  • Zajímá vás hledat, co je na první pohled skryto? Proč je na vzestupu populismus? Proč jsou ve vězení spíše chudší lidé? Proč se mladí lidé neženou do sňatků? Kde se vzala migrační krize a jak o ní referují média?
  • Chcete vidět, jak se učí a dělá věda na zahraničních univerzitách? V týmu katedry máme několik vyučujících ze zahraničí a v rámci studia velmi podporujeme výjezdy studujících v rámci Erasmu.
  • Máte zájem zapojit se do výzkumů, které jsou na katedře realizovány v rámci vědeckých projektů základního i aplikovaného výzkumu?

Výhodou absolventů sociologie je nepochybně také šíře disciplíny, která nepřipravuje studenty pouze pro jednu konkrétní činnost, ale rozvíjí dovednosti využitelné v mnoha specializovaných oblastech (média, státní správa, neziskový sektor, personalistika, výzkumy veřejného mínění).

Posláním sociologie jako vědy je odhalit to, co zůstává běžně neviditelné. (Pierre Bourdieu)

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia. V jeho průběhu však mají studující možnost zapojení do výzkumů, které jsou na katedře realizovány v rámci vědeckých projektů základního i aplikovaného výzkumu.

Chcete vědět víc?

http://soc.fss.muni.cz

Uplatnění absolventů

Při studiu sociologie vás čeká systematický výcvik ve výzkumných technikách a v analýze dat využívající moderní statistické a interpretační postupy. Připraví vás k samostatné výzkumné činnosti a k expertní práci. Velký důraz na výzkumné postupy, metody a techniky výzkumu je pro sociologii příznačný a odlišuje ji od řady dalších studijních programů.

Studium zdokonaluje i komunikační, jazykové (angličtina) a analytické schopnosti. Ty jsou žádány v poradenství, mezinárodním obchodu, žurnalistice, diplomacii, řízení podniků, neziskovém sektoru, státní správě, marketingu a PR, péči o životní prostředí, advokacii a soudnictví, lékařství, pedagogice nebo politice.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška probíhá ve 2 kolech. V 1. kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč povinně nahraje do e-přihlášky v termínu do 15. 5. 2024. Jedná se o: 1) motivační dopis, 2) strukturovaný životopis. U motivačního dopisu jsou hodnocené důvody pro studium s ohledem na obsah studijního programu (max. 50 bodů). U strukturovaného životopisu jsou hodnocené předchozí studium a také zahraniční zkušenosti, pracovní stáže a jazykové znalosti (max. 40 bodů). V neposlední řadě je hodnocena také kvalita formálního zpracování životopisu (max. 10 bodů). Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v 1. kole rozhodnout o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději 2 týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky. Pokud uchazeč nezíská v 1. kole takové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, absolvuje 2. kolo ve formě ústního pohovoru, které se koná v červnu 2024. V průběhu ústního pohovoru zjišťuje komise orientaci uchazeče/uchazečky v oboru, a to v rozsahu látky povinných předmětů, které na FSS MU tvoří páteř kurikula oboru Sociologie v bakalářském stupni. Jedná se o tematické oblasti Sociologická teorie a Metody a techniky sociologického výzkumu. Ve druhém kole je hodnocena úroveň znalostí a orientace v oboru (max. 70 bodů) a také sebeprezentace a úroveň mluveného slova (max. 30 bodů). Maximální možný počet dosažených bodů ve druhém kole je 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky ve druhém kole je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů. Výsledky z prvního a druhého kola přijímací zkoušky se nesčítají. Tedy v prvním i ve druhém kole je možné získat 100 bodů, pro úspěšné složení přijímací zkoušky je potřeba získat vždy alespoň 60 bodů.

Doporučená literatura

  • Harrington, A. (ed.) 2006. Moderní sociální teorie: základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál (důkladná znalost)
  • Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. (důkladná znalost)
  • Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON
  • Babbie, E. 1986. The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth (nebo např. Fowler, F. J. 1995. Survey Research Methods. Newbury Park: SAGE; případně jiná, ekvivalentní publikace o sociálněvědní metodologii)


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sociologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.