Sociální práce

Učíme se pomáhat lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: jaro 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2020

Co se naučíte

Posláním studia Sociální práce je učit se pomáhat lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.

Při plnění tohoto poslání studentům nabízíme zdokonalování jejich schopností:

 • posoudit spolu s klientem komplexně jeho situaci;
 • pomocí evaluace posuzovat kvalitu pomoci a prosazovat její změny;
 • využívat sebereflexi při poznávání vlastních myšlenek a aktivit.

Studenti volí jednu ze čtyř specializací, a při zpracování seminárních prací volí témata, která je zajímají. Zaměření specializací je následující:

 • „Sociální práce makro – inovace v organizacích“: prosazování změn pomoci v organizaci;
 • „Sociální práce makro – programy služeb v komunitách“: přizpůsobování systému služeb určité lokality potřebám klientů;
 • „Sociální práce mikro – poradenství“: podpora klientů při zvládání nesnází vlastními silami i s využitím pomoci.
 • „Sociální práce univerzální“: využití principů sociální práce mikro i makro v práci s klienty.

Schopnosti komplexního posouzení, evaluace a sebereflexe rozvíjí student tak, že promýšlí využití teorie a metod sociální práce při samostatném zpracovávání dílčích analýz nebo návrhů, a dále v supervizní diskusi k praxím. Studenti mohou strávit část studia na univerzitě v zahraničí.

Je studium programu pro vás?

 • Chcete pomáhat lidem, kteří si nevědí rady s lidmi a společností kolem sebe?
 • Chcete pomáhat lidem, pro které nemají lidé a společnost dost pochopení?
 • Chcete studovat a pracovat samostatně?
 • Chcete se na to, co znáte, podívat očima lidí, kteří jsou jiní než vy?
 • Chcete číst, jak o tématech, která vás zajímají, smýšlejí ti, kdo to vidí jinak?
 • Máte za sebou úspěšné vysokoškolské studium sociální práce, případně sociální politiky, sociální či speciální pedagogiky, sociální péče, sociální patologie nebo práva?

Pokud na otázky odpovídáte ano, je studium Sociální práce pro vás to pravé. Neváhejte a podejte si přihlášku!

Kromě absolvování některého z uvedených bakalářských studií je podmínkou přijetí úspěšné složení přijímací zkoušky. Ta se koná dvakrát ročně, v lednu a červnu. K výsledkům předchozího studia se nepřihlíží.

Kombinovaná forma studia

Základem je samostudium, tzn. odpovídání na zadané otázky na základě četby a samostatného zpracování argumentů nebo informací. Kontaktní výuka zahrnuje celkem 80 hodin za semestr. Je rozdělena na přednášky, skupinové a individuální konzultace a supervizní semináře, které se konají v Brně, a to zpravidla 4 soboty v jednom semestru. Přímá výuka dále zahrnuje praxi v sociální práci, která může probíhat kdekoliv, nejen v Brně - např. v místě bydliště nebo pracoviště.

Praxe

Povinná praxe probíhá na pracovištích sociální práce. Účelem je získat zkušenosti v práci s klienty, rozvíjet nadhled a kritické myšlení o práci s klienty a nabýt odpovídajících dovednosti. Celkový rozsah praxe je 80 hodin, na které navazuje 8 hodin supervize.

Studenti si vybírají organizaci, která odpovídá jejich zaměření. Tento výběr konzultují s učitelem předmětu Odborná praxe a supervize pro magisterské studium, který je vypisován v podzimním i v jarním semestru. Studenti praxi a supervizi k ní absolvují ve druhém a třetím semestru, vždy 40 hodin praxe plus 4 hodiny supervize.

Chcete vědět víc?

http://spsp.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce jsou připraveni pracovat jako samostatní sociální pracovníci nebo jako tvůrci a realizátoři opatření nebo změn v oblasti sociální práce nebo sociálních služeb. Mohou se uplatnit i jako koordinátoři případové pomoci nebo programů pomoci či sociálních služeb. Rovněž jako výzkumníci.

Po nabytí odpovídající zkušenosti mohou dovednosti získané studiem uplatnit v jakékoliv specializované oblasti sociální práce. Mohou také působit jako manažeři organizačních útvarů v oblasti sociální práce nebo sociálních služeb. Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích státního nebo nestátního, případně i komerčního sektoru. S odpovídajícími zkušenostmi a po absolvování příslušného výcviku mohou působit jako supervizoři sociálních pracovníků nebo pracovníků v sociálních službách.

Podmínky přijetí

Odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka získají v magisterském stupni studia pouze ti uchazeči o magisterské studium Sociální práce, kteří jsou absolventi bakalářského studijního programu zaměřeného na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu. Podrobněji vysvětluje Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., par. 110. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu a koná se v únoru 2021. Test, který bude obsahovat sadu uzavřených otázek (varianty odpovědi a-e), zjišťuje znalosti absolventa bakalářského studia z oboru Sociální práce. Otázky v testu zahrnují témata: teorie a metody sociální práce, etika a filozofie sociální práce, sociální politika, metodologie společenských věd a metody výzkumu. Otázky jsou formulovány s ohledem na doporučenou literaturu. Test je jednotný pro všechny uvedené studijní plány se specializacemi.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů.

Doporučená literatura

Oblast teorie a metody sociální práce:

 • Matoušek, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001
 • Musil, L.: „Ráda bych Vám pomohla, ale ...“ Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004.
 • Musil, L.. Tři pohledy na budoucnost sociální práce. In: Smutek, M., Seidel, F.W., Truhlářová, Z., Rizika sociální práce, pp 11-25. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010.
 • Navrátil, P. Romové v české republice. Praha: Portál, 2003.
 • Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: M. Zeman, 2001.
 • Navrátil, P., Musil, L.: Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. In: Sociální studia, 5/2000, pp 138-145.

Oblast etika a filozofie sociální práce:

 • Nečasová, M. Úvod do filozofie a etiky sociální práce. Brno: MU, 2001.

Sociální politika:

 • Matoušek, O. Sociální služby. Praha: Portál, 2007.
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Oblast metodologie společenských věd a metody výzkumu:

 • Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum, 2002.
 • Petrusek, M. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha, Karolinum, 1993.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: