Sociální práce

Učíme se pomáhat lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.

Představení studijního programu

Posláním sociální práce je pomáhat lidem, kteří vlastními silami nedokážou řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi, např. úřady nebo poskytovateli služeb aj. Prvním cílem magisterského navazujícího studia sociální práce je prohlubovat poznání a zvládnutí soudobých způsobů naplňování uvedeného poslání. Druhým cílem je podporovat schopnost absolventů vytvářet ve společnosti podmínky pro uplatňování postupů realizace uvedeného poslání sociální práce. Uchazeč o studium programu proto musí být absolventem bakalářského studia sociální práce nebo jiného oboru, který se názvem shoduje s některým z dalších oborů uvedených v § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Studenti si mohou vybrat, zda budou své poznatky a dovednosti, které se týkají uvedených cílů, rozvíjet studiem jednoho ze čtyř specializací: 1/ „universální sociální práce“, 2/ „sociální práce mikro - poradenství“, 3/ „sociální práce makro – programy služeb v komunitách“, nebo 4/ „sociální práce makro - inovace v organizacích“. (Podrobnější výklad a informace o vývoji nabídky uvedených specializací jsou uvedeny na http://spsp.fss.muni.cz/. Klíčovým tématem studia všech uvedených specializací je využití teorií, metod a výzkumu sociální práce při řešení problémů a životních situací lidí, kteří mají nesnáze se společností kolem sebe.

Praxe

Cílem praxe provázené supervizí je podpora reflexivní orientace absolventa v praxi a nabytí odpovídajících dovedností. Rozsah povinné praxe je 80 hodin + 8 hodin supervize, která zahrnuje vypracování písemné reflexe osobní zkušenosti z praxe, skupinová supervizní setkání a možnost individuální supervize. Výkon praxe je spojen s absolvováním předmětu Odborná praxe a supervize pro magisterské studium, který je vypisován v podzimním i jarním semestru, s ohledem na možnost nástupu do magisterského studia v obou semestrech. Studenti si na základě své profilace vyberou organizaci, která odpovídá jejich zaměření, tento výběr mohou konzultovat s vyučujícím výše uvedeného předmětu.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce jsou způsobilí pracovat jako sociální pracovníci specialisté, experti v oblasti tvorby a realizace politiky sociálních služeb, koordinátoři programů pomoci či sociálních služeb nebo jako výzkumníci v organizacích státního nebo nestátního, případně i komerčního sektoru. Po nabytí odpovídající zkušenosti mohou přenositelné dovednosti (viz výše Výstupy z učení) nabyté studiem zvolené specializace uplatnit v jakékoliv oblasti sociální práce.

Podmínky přijetí

Odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka získají v magisterském stupni studia pouze ti uchazeči o magisterské studium Sociální práce, kteří jsou absolventi bakalářského studijního programu zaměřeného na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu. Podrobněji vysvětluje Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., par. 110. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu a koná se v červnu 2019. Test, který bude obsahovat sadu uzavřených otázek (varianty odpovědi a-e), zjišťuje znalosti absolventa bakalářského studia z oboru Sociální práce. Otázky v testu zahrnují témata: teorie a metody sociální práce, etika a filozofie sociální práce, sociální politika, metodologie společenských věd a metody výzkumu. Otázky jsou formulovány s ohledem na doporučenou literaturu. Test je jednotný pro všechny čtyři uvedené studijní plány se specializacemi.

Celkový maximální počet přijímaných studentů v obou formách studia je 150, kteří ovšem musí úspěšně absolvovat přijímací zkoušku.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů.

Doporučená literatura

Oblast teorie a metody sociální práce:

 • Matoušek, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001
 • Musil, L.: „Ráda bych Vám pomohla, ale ...“ Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004.
 • Musil, L.. Tři pohledy na budoucnost sociální práce. In: Smutek, M., Seidel, F.W., Truhlářová, Z., Rizika sociální práce, pp 11-25. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010.
 • Navrátil, P. Romové v české republice. Praha: Portál, 2003.
 • Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: M. Zeman, 2001.
 • Navrátil, P., Musil, L.: Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. In: Sociální studia, 5/2000, pp 138-145.

Oblast etika a filozofie sociální práce:

 • Nečasová, M. Úvod do filozofie a etiky sociální práce. Brno: MU, 2001.

Sociální politika:

 • Matoušek, O. Sociální služby. Praha: Portál, 2007.
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Oblast metodologie společenských věd a metody výzkumu:

 • Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum, 2002.
 • Petrusek, M. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha, Karolinum, 1993.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

Absolvent magisterského navazujícího studia sociální práce může pokračovat v doktorském studiu oboru Sociální politika a sociální práce na FSS MU nebo v doktorském studiu analogických či příbuzných oborů (sociální práce, sociální pedagogika, veřejná politika apod.) na jiné vysoké škole.

Chcete vědět víc?

http://spsp.fss.muni.cz/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.